fbpx Stump røyken under covid-19-utbruddet Hopp til hovedinnhold

Stump røyken under covid-19-utbruddet

Illustrasjonen viser to kvinner som står og røyker mens en gutt retter et brannslokkingsapparat mot dem.

Røyking kan være en risikofaktor for å utvikle covid-19. Her får du hjelp til å slutte å røyke nå som vi har et aktivt koronautbrudd.

I Norge er det om lag ti prosent som røyker. Den største andelen som røyker, er i alderen 64 til 79. Før var det flere menn som røykte, men nå er kjønnsfordelingen relativt lik. Hos Helsenorge.no er det en oversikt over alle offentlig tilgjengelige røykesluttiltak.

Røyking er en vesentlig risikofaktor for å få luftveisinfeksjoner. Verdens helseorganisasjon har også identifisert røyking som en risikofaktor for å utvikle covid-19. I tillegg har de som utsettes for passiv røyking, økt risiko for luftveisinfeksjoner.

Flere bør slutte å røyke nå

Verdens helseorganisasjon vil derfor at flere skal slutte å røyke for å redusere risikoen nå som vi har et aktivt utbrudd av koronavirus. Derfor har Cochrane kommet med en spesialutgave der de har samlet alle tiltak som er effektive for å slutte å røyke.

Det er Cochranes gruppe om tobakk som har laget samlingen, som består av sju Cochrane-oversikter. Resultatene de fremhever, er at kombinasjonen av nikotinerstatning og individuell veiledning gir best sjanse for røykeslutt.

Det finnes mange effektive tiltak som medikamenter, veiledning og gradvis nedtrapping.

De understreker at ikke alle tiltakene kan være like enkle å ta i bruk nå som vi har et utbrudd av covid-19, men det finnes mange effektive tiltak som medikamenter, veiledning og gradvis nedtrapping.

Flere av disse oversiktene, pluss noen andre, har Cochrane Norge laget korte oppsummeringer av på norsk. Ved å klikke på overskriftene nedenfor, kommer du rett til artiklene.

Effektive tiltak for å oppnå røykeslutt

Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke

Flere av dem som får hjelp av sykepleiere, slutter trolig å røyke. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte å røyke.

Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke

Flere slutter å røyke blant dem som får individuell veiledning. Dersom de i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter, vil trolig enda flere slutte å røyke.

Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri

Mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy for å få folk til å slutte å røyke. Røykesluttiltak levert via tekstmeldinger får trolig flere til å slutte å røyke.

Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutte

Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, kan ha nytte av skadereduserende tiltak.

Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

Blant gravide som røyker, vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning. Nikotinerstatning får trolig flere kvinner til å slutte å røyke under første del av barselperioden, mens det muligens er liten eller ingen forskjell ved barseltidens slutt.

Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettere

Nikotinerstatningspreparater som tyggegummi eller plaster kombinert med råd eller veiledning gjør røykeslutt lettere.

Psykososiale røykesluttiltak kan ha effekt for personer med hjertesykdom

Psykososiale røykesluttiltak, særlig atferdsterapi og telefonstøtte, kan være effektivt for å opprettholde røykeslutt hos personer med hjertesykdom. Intense tiltak har større effekt enn korte tiltak. Det ser ikke ut som om denne positive effekten vedvarer over lengre tid i de få studiene som har oppfølgingstid ut over ett år.

Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

Rådgivning om røykeslutt før operasjon kan føre til at personer slutter å røyke, og dermed redusere postoperative komplikasjoner.

Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervju

Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker, kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging.

Referanse

Verdens helseorganisasjon. Are smokers and tobacco users at higher risk of COVID-19 infection? 24. mars 2020. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19 (nedlastet 08.05.2020).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.