fbpx – En frontlinjekommisjon bør granske myndighetenes koronahåndtering Hopp til hovedinnhold

– En frontlinjekommisjon bør granske myndighetenes koronahåndtering

Bildet viser en sykepleier som står i en sluse inn til et isolat og tar på seg gul smittefrakk.

Det er merkelig at de som har vært syke, deres pårørende og helsevesenets frontlinjearbeiderne ikke er relevante for regjeringens koronakommisjon, skriver innleggsforfatterne.

Regjeringen nedsatte nylig en koronakommisjon for å evaluere konsekvensene av og innsatsen mot koronapandemien i Norge. Kommisjonen består av medlemmer fra ulike sektorer – og det synes å være lagt stor vekt på erfaringer på politikk- og systemnivå.

Med de omfattende konsekvensene som koronapandemien har hatt for samfunnet, er det viktig med en bred gjennomgang av ulike sider av håndteringen av pandemien. I så måte er kommisjonen velkomponert.

Overraskelse og irritasjon

Det er likevel merkelig at de som har vært syke, deres pårørende og frontlinjearbeiderne i helsevesenet ikke er funnet å være relevante i en slik gjennomgang.

Vi antar at mange andre yrkesgrupper som har jobbet tett på koronapasientene, også har stusset over at de ikke er representert.

I sykepleierkretser førte presentasjonen av kommisjonen først til overraskelse, og deretter til irritasjon, over at ingen sykepleiere var inkludert. Vi antar at mange andre yrkesgrupper som har jobbet tett på koronapasientene, også har stusset over at de ikke er representert.

Involveringen

Regjeringen har, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, som politisk mål å skape pasientens helsetjeneste. Den har derfor lagt klare politiske føringer for at pasienter skal involveres i beslutninger som angår dem selv. Dette gjelder på både individnivå og systemnivå.

Videre legger helsepolitikken stor vekt på at helsetjenesten skal samvirke med pasient og pårørende for å sikre god behandling og omsorg. Brukerinvolvering er blitt en rettighet og et krav både i individuelle behandlings- og omsorgsrelasjoner, på systemnivå i helsetjenesten, i forskning og på strateginivå i kommunene.

Det er svært viktig å få frem perspektivene til dem som har hatt nærkontakt med koronasmittehåndteringen.

Da er det merkelig at erfaringene til pasienter, pårørende, helsepersonellet i frontlinjen og andre som har arbeidet utrettelig for å sikre godt smittevern, ikke har tilstrekkelig viktige bidrag til at det er plass til dem i granskningskommisjonen.

Frontlinjekommisjon

Vi mener det er svært viktig også å få frem perspektivene til dem som har hatt nærkontakt med koronasmittehåndteringen og behandlingen av dem som ble smittet og syke.

Derfor oppfordrer vi pasient- og pårørendeorganisasjoner, fagforeninger og bransjeorganisasjoner til å etablere en egen «frontlinjekommisjon» som gransker myndighetenes håndtering av koronapandemien. Denne kommisjonen bør minimum bestå av medlemmer fra følgende sentrale organisasjoner:

  • de største og mest sentrale pasientorganisasjonene, som kan belyse konsekvensene for ulike grupper pasienter og pårørende, som FFO, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Pårørendealliansen med flere
  • fagorganisasjoner og faglige sammenslutninger som representerer helsepersonell både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, som Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Fagforbundet, Bioingeniørene/NITO med flere
  • fagorganisasjoner som representerer renholdsarbeidere, buss- og transportarbeidere og så videre
  • andre instanser som har sikret forsvarlige forhold og løpende håndtering av koronaofre under covid-19-krisen: Kirken, andre tros- og livssynssamfunn, begravelsesbyråer og så videre
  • mellomledere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten

Forsvarligheten i førstelinjen

Medlemmer fra disse aktørene har stått for det daglige operative ansvaret og arbeidet med å sikre forsvarlige omgivelser, behandling og omsorg for koronapasientene.

Systematisk innhenting av erfaringene til disse gruppene kan fortelle oss hvordan det ytterste leddet i helsetjenesten har fungert under krisen. Denne informasjonen kan belyse i hvilken grad forholdene har vært forsvarlige for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre som har stått i første linje i kampen mot viruset.

Dette innlegget ble først publisert av Dagens Medisin 4. mai 2020.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse