fbpx Sykepleierstudentene skal få tilbake praksisplassene Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudentene skal få tilbake praksisplassene

Videreutdanning, student

Helseministeren har bedt alle helseforetak om å sørge for at flest mulig innen helsefagutdanninger får gjennomført praksis. Særlig innen spesialsykepleierutdanningene. Det tar NSF gjerne æren for.

Lill Sverresdatter Larsen mener det var politisk trykk fra NSF som førte frem til det nasjonale vedtaket.

Hun er leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF), og sikter til bestillingen fra helseminister Bent Høie som ble presentert på fredagens foretaksmøte for samtlige regionale helseforetak.

Spesielt for spesialsykepleierutdanninger

Der heter det at «Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge til rette for at helseforetakene samarbeider med utdanningsinstitusjonene om å finne løsninger som bidrar til at flest mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det gjelder spesielt for utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative veiledningsformer skal vurderes.»

– Vi i NSF ble tidlig klar over utfordringene sykepleierstudenter og spesialsykepleierstudenter fikk grunnet koronakrisen. Alternative praksisplasser har kommet på plass der det har vært nødvendig. NSF student har fulgt dette arbeidet tett, sier Larsen.

NSF samlet inn data og spilte dem inn politisk

– Men for spesialsykepleierstudenter har situasjonen vært en annen, påpeker hun.

På bakgrunn av signaler om utfordringene, igangsatte NSF en kartlegging av utdanningsinstitusjonens problemer. NSF fikk også data fra tillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere som ga et godt kunnskapsgrunnlag som ble brukt i notat til høynivåmøte i Helsedirektoratet, og brev til både minister for høyere utdanning og forskning og helse- og omsorg.

Fakta
Høynivåmøte
  • Samarbeidsmøte i Helsedirektoratet med følgende aktører der ledelsen i følgende organisasjoner ble invitert; NHO, Spekter, Virke, Legeforeningen, NSF, Fagforbundet, KS.
  • NAV, FHI, DSB, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet deltar i møtene for å svare på spørsmål.
  • I starten av pandemien ble møtene holdt daglig, nå tre dager i uken.

Larsen tok også problemene opp i høynivåmøte i Helse- og omsorgsdepartementet og snakket også med Bent Høie direkte om dette.

– Derfor er dette et eksempel på politisk trykk fra NSF som førte frem til et nasjonalt vedtak, sier Larsen.

Vansker med praksis for mange

– Å sørge for at flest mulig får tatt praksis under koronakrisen har jo utdanningsinstitusjonene fått beskjed om før, fra Kunnskapsdepartementet. Hva er egentlig det nye her?

– Det er nytt at helseforetakene får en så tydelig rolle for å finne løsninger, så studentene kan gjennomføre praksisstudiene, sier Larsen.

Hun mener at helseforetakenes løsninger i koronakrisen i for liten grad har tatt hensyn til praksisstudier for studenter i spesialisering innen intensiv, operasjon og anestesi.

– Noen har trukket tilbake utdanningsstillinger og bedt studenter gå tilbake til sitt opprinnelige arbeidssted. Flere steder har det vært vanskelig å gjennomføre praksisstudier grunnet praksisveilederkapasiteten. Det har også vært usikkert om alle studentene ville kunne gjennomføre studiene på normert tid, og flere spesialsykepleierstudenter har fått forespeilet at de vil bli forsinket med ett år, sier Larsen.

Det er allerede i dag mangel på spesialsykepleiere innen intensiv, operasjon og intensivsykepleie.

– Et redusert kull uteksaminert i 2020 vil forsterke denne mangelen i en tid der spesialsykepleier blant annet er helt nødvendig i behandlingen av covid-19 pasientene, sier NSF-lederen.

– Vil kunne fullføre på normert tid

– Hva er konsekvensen av dette vedtaket for foretakene og utdanningsinstitusjonene sin del?

– Dette er et tydelig signal fra helseministeren om at helseforetakene har ansvar, og at dette ansvaret vil bli fulgt opp. Det betyr at utdanningsinstitusjonen i større grad kan kreve at det jobbes for alternative praksisløsninger.

– Og konsekvensen for studentene?

– For studentene er dette godt nytt. De som er trukket ut av utdanningsstillinger og/eller er tatt ut av praksis må nå få praksisplassen og utdanningsstillingen sin tilbake, og det må tenkes alternativt. Det betyr at de vil kunne gjennomføre utdanningen sin på normert tid, sier Larsen.

NSF jobber med å gjøre nyheten kjent

NSF kjenner ikke i dag til noen studenter som har fått tilbake sin utdanningsstilling etter vedtaket i foretaksmøtet 17. april. Seniorrådgiver Eva Østvik hos NSF forklarer nærmere:

– I begynnelsen av april hadde vi en kartlegging av situasjonen for studentene i ABIOK. Den viste at en del av studentene i intensivsykepleie fortsatte sine praksisstudier som normalt, men at mange fikk inndratt sine utdanningsstillinger.

– Det var litt større utfordringer for studenter i anestesisykepleie, men mange av disse hadde praksisstudier på postoperativ/intensiv – avdelinger.

– De aller fleste studentene i operasjonssykepleie fikk inndratt sine utdanningsstillinger på grunn av reduksjon og avlysning av alt elektivt program. NTNU Gjøvik og USN Vestfold hadde positive resultater for intensivstudentene.

NSF jobber nå med å synliggjøre det som er nytt til de det gjelder.

Sykepleien har ikke lykkes å få svar fra helseminister Bent Høie om han er enig i at det var politisk trykk fra NSF som førte til det nasjonale vedtaket.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse