fbpx NSF krever at sykepleiere får godkjent koronasmitte som yrkessykdom Hopp til hovedinnhold

NSF krever at sykepleiere får godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

NSF frykter at mange sykepleiere blir smittet etter hvert som pandemien utvikler seg. Forbundet krever at sykepleiere som blir smittet og som opplever komplikasjoner, får det godkjent som yrkessykdom.

I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet krever NSF at departementet endrer forskriften om yrkessykdom. 

– Sykepleiere og annet helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, må sikres yrkesskadedekning dersom de blir smittet og det oppstår komplikasjoner, eller i verste fall død, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

– I dag er det vel komplikasjoner til lungene som er det mest nærliggende, men man vet foreløpig lite om de mer langsiktige følgene av covid-19, sier Larsen.

Frykter mange smittede sykepleiere

– Har dere oversikt over hvor mange sykepleiere som er smittet per i dag?

– Nei, vi har foreløpig ikke tall på hvor mange sykepleiere som er smittet, men frykter at det kan bli mange etter hvert som pandemien utvikler seg. Imidlertid vet vi at de fleste ikke utvikler varig skade eller sykdom, sier Larsen.

Forbundslederen sier det ikke finnes noen internasjonal forskning på dødsfall blant helsepersonell i forbindelse med denne pandemien.

– WHO og ICN med flere sier at det er stor mangel på data, og at det enkelte land bør følge med på dette. I Italia og Spania sier våre søsterorganisasjoner at så mange som 10–15 prosent av de smittede er helsepersonell. Det er et ekstremt stort psykisk press og stress på helsepersonell i de landene som nå er hardest rammet, sier Larsen.

Vanskelig i dag

NSF mener dagens regelverk gjør det veldig vanskelig å få godkjent følger av covid-19 som yrkesskade eller yrkessykdom.

– Kravene til bevis for at covid-19 er påført i arbeidet, vil nesten være umulig å oppfylle med dagens lovverk. Forsikringsbransjen har allerede signalisert at koronasmitte ikke gir rett til yrkesskadedekning, sier Larsen.

Det er årsaken til at NSF har skrevet brevet til Arbeidsdepartementet hvor de krever en forskriftsendring som vil sikre sykepleiere og annet helsepersonell rett til yrkesskadedekning.

– Vi mener det må være tilstrekkelig at helsepersonellet som er smittet, sannsynliggjør at hen har vært utsatt for en særlig risiko for koronasmitte i sitt arbeid, sier Larsen og legger til:

– Vi forventer at myndighetene endrer forskriften så raskt det lar seg gjøre, rent praktisk.

NSF får støtte

NSF har får støtte fra andre fagforbund. I dag sendte de blant annet et brev til Spekter sammen med LO Stat, Unio, Akademikerne helse, YS og SAN.

I brevet krever fagforbundene at Spekter utvider dekningen for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for covid-19 i arbeidssituasjonen.

I brevet skriver de blant annet:

– Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr.

Sammen krever de nå at Spekter vedtar en særskilt forsikring som skal gjelde under koronapandemien. 

Her er kravet Spekter nå får på sitt bord:

«Partene er enige om å legge regler og prinsipper om erstatning i yrkesskadeforsikringsloven til grunn, for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19.

Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19, anses dette som forårsaket av arbeidet. Ved 100 % ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G.

Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. Navs fastsettelse av uføregrad legges til grunn. Ved død utbetales 65 G til etterlatte.

Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G. Dersom selskap ikke vil tegne slik forsikring, står arbeidsgiver som selvassurandør.»

Fagforeningen ber Spekter om å hastebehandle forslaget.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse