fbpx Dropper lovforslag om karantene for personer uten samtykkekompetanse Hopp til hovedinnhold

Dropper lovforslag om karantene for personer uten samtykkekompetanse

Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Lovforslaget skulle sørge for at personer uten samtykkekompetanse kunne bli satt i tvungen karantene i eget hjem dersom de var covid-19-smittet. Nå droppes forslaget.

25. mai sendte Helsedepartementet ut et høringsforslag om å gjøre midlertidige endringer i smittevernloven. Høringsfristen gikk ut 27. mai. De som ønsket å uttale seg, fikk altså kun to dager på seg til å skrive et høringssvar.

28. mai hadde departementet fått inn 33 høringssvar – 24 av disse med realitetsmerknader.

Departementet foreslo å endre smittevernloven slik at det kunne bli mulig å gjennomføre tvungen isolering av covid-19-smittede personer som ikke har samtykkekompetanse, i eget hjem. 

Kritisk til kort høringsfrist

NSF er en av høringsinstansene som leverte inn svar og var stort sett positive til endringene.

– Forutsetningen var at Helsedirektoratet laget en veileder for å sikre en god praktisering av loven, sa NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien like etter at de hadde levert sitt høringssvar.

Men ikke alle var like positive. 

Legeforeningen sier for eksempel i sitt høringssvar at de ikke kan støtte forslaget, fordi høringsfristen er for kort til at de kan gi et faglig fundert svar. 

Fylkesmannen i Rogaland påpeker også den korte fristen. I tillegg er de usikre på om en slik lovendring i det hele tatt er nødvendig.

– Vi stiller oss spørrende til om det foreligger tungtveiende nok grunner til en slik foreslått utvidelse av hjemmelen til private hjem, skriver Fylkesmannen i sitt høringssvar.

Også Helsetilsynet har noen kritiske merknader.

– Vi mener at begrepet «tilpasset bolig» er uklart og favner langt videre enn intensjonen tilsier. Det må komme klart frem av lovteksten at det ikke er snakk om hvilken som helst tilpasset bolig, men brukerens egen bolig, skriver Helsetilsynet.

Statens helsetilsyn lurer også på hva Helsedirektoratet skal legge vekt på når de skal godkjenne brukerens bolig.

Trekker forslaget

Da Sykepleien kontaktet Helsedepartementet for å få svar på spørsmål til lovendringene kom svar på e-post fredag ettermiddag 29. mai:

– Etter en vurdering av høringsuttalelsene og smittesituasjonen, har departementet landet på å ikke gå videre med forslaget til ny midlertidig bestemmelse i smittevernloven om gjennomføring av tvungen isolering i tilpasset bolig.

Til NTB sier helseminister Bent Høie følgende:

– Vi er nå i en smittesituasjon der vi kan bruke mer tid på denne problemstillingen. Vi oppfatter at flere er enige i at dagens lov som krever at en må flytte en person hjemmefra til en helseinstitusjon for å tvangsisolere, ikke er en god løsning. Men jeg forstår også at mange var bekymret for at den foreslåtte hjemmelen vil senke terskelen for å bruke tvang unødvendig.

Fakta
Forslag til lovendringer som nå er trukket

Helsedepartementet foreslår smittevernloven endres på to områder:

Ny paragraf 4-3a i smittevernloven skal endres til:

Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. for smittet eller antatt smittet person Kongen kan for å forebygge eller motvirke overføring av allmennfarlig smittsom sykdom gi forskrifter om isolering og andre begrensninger i bevegelsesfrihet for personer som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1–3 nr. 2.

I forskrifter etter første ledd kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser til erstatning for isolering eller begrensninger i bevegelsesfriheten i forbindelse med smitte eller antatt smitte.

Ny paragraf 5-4a skal endres til:

Gjennomføring av tvungen isolering i tilpasset bolig Tvungen isolering etter §§ 5–3 og 5–8 kan gjennomføres i tilpasset bolig dersom den smittede mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4–3 andre ledd og gjennomføring i tilpasset bolig vurderes å være bedre for den smittede enn å bli overført til sykehus eller annen institusjon som er godkjent etter § 5–4 tredje ledd.

Smittevernnemnda tar stilling til om vilkårene etter første ledd er oppfylt i vedtak etter § 5–3. Det samme gjelder kommunelegen og vakthavende infeksjonsmedisinske overlege ved sykehus i helseregionen i hastevedtak etter § 5–8.

Vedtaket kan stille de krav til bemanning mm som er nødvendig for at gjennomføringen av isoleringen i boligen skal være forsvarlig. Tilpasset bolig der tvungen isolering etter §§ 5–3 og 5–8 skal gjennomføres, må være godkjent av Helsedirektoratet.

Loven skal tre i kraft straks, og foreslås opphevet 20. juni 2022.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse