fbpx – Ja til flere smittevernsnerder! Hopp til hovedinnhold

– Ja til flere smittevernsnerder!

Hvordan sikrer vi at sykepleiere i pasientnært arbeid er opptatt av og engasjert i smittevern? spør artikkelforfatterne.

 

Hvor lenge skulle hendene sprites igjen? Hjelper det med to par hansker? Kan vi ha på munnbind hele vakta? Utsetter jeg pasientene mine for fare om jeg besøker noen venner i kveld?

Sikrer smittevern

Koronapandemien har satt lys og lyst på et tema som til vanlig henger bakerst i klesskapet, og som nedprioriteres når tiden er knapp og som det er lite prestisje i: Smittevern. Så tørt og trist, men likevel så viktig for både pasientsikkerhet, ansattsikkerhet og folkehelse.

Bare tenk deg en dag på jobben:

Du jobber på en helt vanlig sengepost eller sykehjemsavdeling og skal utføre morgenstell. Lisa, pasienten din, trenger hjelp til å stelle seg på badet. Du tar på deg stelleforkle før du går inn til Lisa og følger henne på toalettet. Hun er inkontinent for avføring så du tar på deg hansker, hjelper henne med å få skiftet undertøy og utført stell nedentil.

Deretter tar du av deg hanskene og utfører håndhygiene. Du hjelper Lisa over i en stol ved vasken og tilrettelegger for at hun skal få vasket ansiktet, overkroppen, hendene og pusset tennene. Hun får på seg klær og setter seg i en stol på rommet.

Lisa har en infeksjon og behandles med intravenøs antibiotika. Du legger merke til at det perifere venekateteret (PVK) hennes er rødt rundt innstikksstedet, så du utfører håndhygiene og seponerer PVK-en. Det er snart tid for administrering av antibiotika, så du henter utstyr, desinfiserer hendene dine og Lisas hud før du setter en ny PVK.

Lisa hoster en del på grunn av infeksjonen, og du finner frem nye papirtørklær hun kan ha ved siden av seg og setter en flaske med hånddesinfeksjonssprit på nattbordet hennes. Du vasker av nattbordet og spør hva hun vil ha til frokost. Du desinfiserer hendene på vei ut fra rommet og vasker dem godt før du går i gang med matlaging på kjøkkenet.

Infeksjonsforebygging

Ifølge Helse og omsorgsdepartementet (2020) har omtrent én av tjue pasienter i norske sykehus og sykehjem til enhver tid en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI), og utbrudd med for eksempel vankomycinresistente enterokokker (VRE) og bakterier med extended spektrum betalaktamase (ESBL) er økende. Flere av disse infeksjonene kunne vært unngått og utbruddene vært mindre dersom et godt smittevern lå som en grunnmur i all pasientbehandling (1, 2).

Infeksjoner kunne vært unngått dersom et godt smittevern lå som en grunnmur i all pasientbehandling.

Les historien ovenfor en gang til, men denne gangen tenker du at Lisa er bærer av VRE på tarmen, og at du ikke bruker stellefrakk, utfører håndhygiene eller bytter hansker. Ganske ekkelt, ikke sant? En sannsynlig start på et lite VRE-utbrudd på avdelingen kanskje? Og et ganske tydelig brudd på våre yrkesetiske retningslinjer som understreker viktigheten av å fremme helse og forebygge sykdom (3).

Respekt for pasientene

Smittevern er jo egentlig ikke tørt og trist, det er bare en myte. Smittevern er grunnleggende sykepleie. Smittevern er infeksjonsforebyggingen som ligger inkorporert i prosedyrene våre. Riktig utført smittevern er å vise respekt for pasientene.

Å sette praktisk smittevern, sett i lys av våre andre sykepleiefaglige oppgaver, i fokus både i utdanning av sykepleiere og i faglige fora i etterkant, tror vi er viktig. Smittevern er egentlig ganske kult det, og et veldig praktisk retta fag.

Smittevern må ut av kontorene

Vi stiller spørsmål til hvorfor smittevern i økende grad synes å eies av kontorarbeidende sykepleiere, heller enn sykepleiere med en fot i den kliniske virkeligheten. Vi tror at smittevern må ut av kontorene, ut av prosedyrene i diverse kvalitetssystemer som er gjemt et sted i PC-verdenens mørke, og inn i avdelingene og sengepostene hvor pasientarbeidet skjer.

Vår erfaring tilsier for eksempel at infeksjonskontrollprogram, som både er et staselig ord og en lovpålagt plan for infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåkning, kun kjennes av dem som redigerer i overordna dokumenter. Vi må tenke nytt for å sikre at premissleverandørene for et pasientsikkert helsetilbud, som vi i hovedsak mener er sykepleiere, hjelpepleiere og leger i faktisk pasientnært arbeid, kjenner til og føler eierskap til disse overordna og fancy dokumentene. Det er personell som er i pasientkontakt som må ha smittevern innarbeidet i sin praksis.

Praksisrettet fag

Hvordan sikrer vi så at sykepleiere i pasientnært arbeid er opptatt av og engasjert i smittevern?

Det første som må på plass er oppdatert kunnskap (4). Smittevernsundervisning trenger ikke være to timer med monoton utgreiing omkring basale smitteverntiltak. Fordelen med at smittevern er et svært praksisrettet fag er at undervisningen lett kan gjøres gøy.

Smittevernsundervisning kan være casearbeid med vektlegging av å oppdage de basale tiltakene som allerede bør (men som ikke alltid gjør det) ligge i yrkesutøvelsen vår.

Smittevern er et svært praksisrettet fag og undervisningen kan lett gjøres gøy.

Det kan være HLR-trening hvor pasienten som går i stans er isolert, eller en etisk refleksjon rundt smittevern og pasientopplevelser. Det kan være en arbeidsdag hvor en har som hovedoppgave å observere smitteverntiltak på arbeidsplassen, og hvor man setter av tid til å diskutere observasjonene i etterkant.

Trenger gode rollemodeller

En annen viktig refleksjon man må ta inn over seg for å sikre en organisasjon med sykepleiere som smitteverner rumpa av seg, er at smittevern er viktig i alle deler av en organisasjon, fra toppen og ned til bunnen. Gode rollemodeller og gruppepress, i tillegg til tilgjengelig utstyr og nok kunnskap, synes i litteraturen å være avgjørende for at helsepersonell skal kunne utføre korrekt smittevernsatferd (5).

Vi etterlyser en sykepleierledelse som setter smittevern på agendaen gjennom ord, men kanskje vel så viktig gjennom handling. Ledere som ønsker å være gode rollemodeller kler seg, etter vår mening, i hvitt, legger den glorete gifteringen og Fitbit-klokka hjemme på nattbordet og klipper neglene før jobb.

Sykepleiernes viktige funksjoner

Som sykepleiere med videreutdanning i infeksjon og smittevern, og selvutnevnte smittevernsnerder, har vi den siste tiden opplevd en popularitet vi før bare hadde drømt om. Vi blir spurt til råds, inviteres til å ha undervisninger (hvor til og med leger stiller) og opplever i større grad å bli invitert på møter i sykehusets «innerste sirkler». Øyene er virkelig åpnet for viktigheten av et godt og praktisk forankret smittevern.

Vi må jobbe praktisk med å avverge smitte.

Sykepleiere, som en av pasientsikkerhetens viktigste voktere, mener vi at har en særlig viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt smittevern. Vi er viktige i våre funksjoner som ledere, klinikere, rollemodeller for studenter og andre yrkesgrupper, samfunnsborgere og initiativtakere i forbedringsarbeid på sengepostene.

Vi må slå et slag i Florence Nightingales ånd; vi må jobbe praktisk med å avverge smitte. Vi må innse hvor viktige vi er for å forebygge at Lisa og hennes medpasienter ikke blir syke mens vi har ansvar. Vi må smi mens smittevernsjernet er varmt, og gleder oss til å treffe flere sykepleiefaglige smittevernsnerder i årene som kommer!

Så ja til flere smittevernsnerder der ute!

Referanser

1. Folkehelseinstituttet 06.12.2018. Helsetjenesteassosierte infeksjoner utgjør en stor helsetrussel. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nyheter/2018/helsetjenesteassosierte-infeksjoner-utgjor-en-stor-helsetrussel/ (nedlastet 03.07.2020)

2. Helse – og omsorgsdepartementet 2019. Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019–2023. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf (nedlastet 03.07.2020)

3. Norsk Sykepleierforbund 2011. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Tilgjengelig fra: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2193841/17036/Yrkesetiske-retningslinjer-forsykepleiere (nedlastet 03.07.2020)

4. Burnett E. (2018) Effective infection prevention and control: the nurse’s role. Nursing Standard. doi: 10.7748/ ns.2018.e11171

5. Hillier M.D. (2020) Using effective hand hygiene practice to prevent and control infection. Nursing Standard. doi: 10.7748/ns.2020.e11552

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse