fbpx Ny forskrift: Dette dekker Helfo ved avlyst utenlandsreise Hopp til hovedinnhold

Ny forskrift: Dette dekker Helfo ved avlyst utenlandsreise

Kvinne pakker koffert

Reise og overnatting dekkes for helsepersonell, deres barn og ektefelle, samboer eller partner som har måttet avbestille utenlandstur på grunn av reiseforbudet.

Helsepersonell som jobber i pasientbehandling eller apotek, fikk forbud mot å reise utenlands fra og med 12. mars. 

Økonomisk tap og utgifter knyttet til utenlandsreise som ikke dekkes av privat forsikringsselskap, vil bli dekket, står det i den såkalte covid-19-forskriften.

Men hvordan?

Forrige uke kom en ny forskrift som beskriver hvordan man kan gå frem for å få tilbake penger, om man har måttet avlyse den planlagte utenlandsturen.

I forskriften er det fastsatt regler for hvilke utgifter som dekkes og hvor kravet skal sendes. 

Hva dekkes?

De som er omfattet av forbudet mot utenlandsreiser, har ifølge den nye forskriften rett til å få dekket utgifter til:

  • Transport
  • Hotell eller leie av annet oppholdssted
  • Andre typer utgifter dekkes ikke, skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på sine nettsider.

Hvem får dekket utgifter?

  • Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene.
  • Helsepersonell som er gravide, eller som er under 18 eller over 65 år, vil også ha rett på tilsvarende dekning av reiseutgifter.

Retten til å få dekket utgiftene gjelder for utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres fra 12. mars 2020 og frem til forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. 

Reisen må være bestilt før 12. mars 2020.

I forskriften presiseres det at: Forbudet gjelder ikke for reiser i Norge, og utgifter til reiser innenlands, dekkes ikke.

Først: Prøv forsikringsselskap

– Forskriften dekker hotell eller leie av annet oppholdssted og transport, det er bra, men de fleste reiseforsikringer har en mer omfattende dekning, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier forbundet anbefaler alle sine medlemmer som er rammet av en slik avbestilling, å ta kontakt med sitt forsikringsselskap. Medlemmene som har reiseforsikring gjennom NSF, vil få det meste av sine utgifter dekket gjennom forsikringen, opplyser hun.

Må gjøre «rimelige tiltak» for å begrense tap

I forskriften kreves det at helsepersonellet med rimelige tiltak skal forsøke å begrense sitt eget tap. Helsepersonell som krever å få dekket utgifter fra staten, skal dokumentere avslag fra privat forsikringsselskap.

– Ta kontakt med flyselskap og overnattingssted først, og se hva du får. Vi kan så vurdere saken, dersom det ikke løser seg der, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring.

Han sier at de forholder seg til UDs reiseråd når de vurderer erstatningskrav.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange helsepersonell som har kontaktet oss med reiser som har måttet avbestilles. Vi fører ikke oversikt over hvor kundene jobber, ettersom reiseforsikringene gjelder fritidsreiser, sier han.

Fremtind opplyser at de har utbetalt erstatning for avbestilte utenlandsreiser, men at de ikke har samlet tall på hvor mange sykepleiere eller helsepersonell som har meldt inn saker på bakgrunn av reiseforbudet.

Arbeidsgiver og Helfo

Alle utgifter som dekkes av privat forsikringsselskap, avkortes i utbetalingen, heter det i forskriften.

Fremgangsmåten videre, etter først å forsøkt å få erstatning fra privat forsikringsselskap, er ifølge HOD slik:

  • Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav til arbeidsgiver.
  • Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning til Helfo.
  • Offentlig virksomhet som dekker krav til ansatte arbeidstakere, sender regning til Helfo som yter refusjon for utgiftene til virksomheten.
  • Krav må fremsettes før 1. desember 2020.

Løsning for innsending av krav er ikke ferdig

Helfo samarbeider med Helsedirektoratet om en løsning for innsending og behandling av krav om dekning av disse utgiftene.

Når denne løsningen er klar, vil Helfo så oppdatere informasjonen på denne siden

– Kan dere estimere en tid fra kravet er mottatt og til utbetaling gjøres? 

– Dette er en helt ny refusjonsordning hvor vi ikke kjenner omfanget av, svarer Johnny Mathisen, direktør for Helfo saksbehandling og utbetaling, i en e-post.

– Samtidig er det usikkerhet med hensyn til egen driftssituasjon, gitt den aktuelle situasjonen. Det er derfor vanskelig å estimere ventet saksbehandlingstid. Per i dag håndterer vi tilsvarende type krav innenfor cirka 3 til 4 uker, skriver han.

Fakta
Dette er den nye forskriften

Forskrift om dekning av økonomisk tap og utgifter som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek i Norge

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for helsepersonell som er omfattet av forbudet mot utenlandsreiser i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 17.

§ 2. Rett til dekning av utgifter som følge av utreiseforbudet

Helsepersonell som nevnt i § 1, jf. Covid-19-forskriften § 17, har rett til dekning av utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted, som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise.

Retten til dekning av utgifter nevnt i første ledd, gjelder også for helsepersonellets ektefelle eller samboer, og barn i reisefølget som helsepersonellet har ansvaret for. Det ytes ikke dekning for utgifter for øvrig reisefølge.

Dekning av utgifter etter første og andre ledd gjelder kun utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres i perioden fra 12. mars 2020 og frem til forbudet oppheves, og som er bestilt før 12. mars 2020. Reiser bestilt etter 12. mars 2020 dekkes ikke. Forbudet gjelder ikke for reiser i Norge, og utgifter til reiser innenlands, dekkes ikke.

Helsepersonellet skal med rimelige tiltak forsøke å begrense sitt tap. Helsepersonell som krever dekning av utgifter skal fremlegge dokumentasjon på avslag fra privat forsikringsselskap. Alle utgifter som dekkes av privat forsikringsselskap avkortes i utbetalingen etter § 3.

Helsepersonell som er gravide eller som er under 18 eller over 65 år, jf. helseberedskapsloven § 4-1 tredje ledd, og som jobber med pasientbehandling, har rett på tilsvarende dekning etter denne bestemmelsen.

§ 3. Fremsettelse av krav

Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav om dekning etter § 2 til arbeidsgiver. Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning etter § 2 til HELFO.

Offentlig virksomhet som dekker krav til ansatte arbeidstakere etter første ledd, sender regning til HELFO som yter refusjon for utgiftene til virksomheten.

Krav om dekning må fremsettes før 1. desember 2020.

§ 4. Statens ansvar for dekning for krav

Staten dekker utbetalinger til helsepersonell som har krav på utgiftsdekning etter forskriften.

§ 5. Endringer og forlengelse av forskriften

Departementet kan i forskrift forlenge, oppheve og gjøre endringer i forskriften.

§ 6. Ikraftsetting og opphør

Forskriften trer i kraft fra 14. april 2020, og opphører å gjelde 1. februar 2021.

(Kilde: Lovdata)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse