fbpx Barn på sykehus under covid-19 hadde det bedre enn fryktet Hopp til hovedinnhold

Barn på sykehus under covid-19 hadde det bedre enn fryktet

Bildet viser en baby som blir stelt og skriker.

Barnesykepleierne synes Helsetilsynets rapport gir et godt bilde av virkeligheten for barn på sykehus under koronapandemien.

Helsetilsynet publiserte nylig rapporten: «Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?»

Skal vi tro Helsetilsynets oppsummering er svaret: Bedre enn fryktet.

Barnesykepleiere ble omplassert

I rapportens oppsummering står det blant annet at det ble skapt et inntrykk av at det var redusert personell ved avdelingene på grunn av covid-19. Likevel var det ingen av Helsetilsynets informanter som svarte at det hadde vært personellmangel, eller at omplassering hadde hatt betydning for behandlingen av barn på sykehus.

– Stemmer dette med tilbakemeldingene du har fått fra medlemmene i Barnesykepleierforbundet?

– Vi har fått tilbakemeldinger om at driften har vært utfordrende på avdelinger hvor helsepersonell har blitt satt i karantene, sier fungerende leder i Barnesykepleierforbundet Hilde Silkoset.

Ved Oslo universitetssykehus ble barnesykepleiere omplassert til å jobbe ved voksen intermediær- og intensivavdelinger i to måneder i vår for å styrke bemanningen opp mot kohortene med covid-19-pasienter, ifølge Silkoset.

– Dette er bekymringsfullt fordi det allerede før dette var en kjent mangel på barnesykepleiere ved barneavdelingene. Barna som var innlagt under «lockdown», hadde behov for å motta sykepleie fra barnesykepleiere.

Covid-19 ga etterslep

Alle barneavdelingene som svarte, anga at helsehjelp hadde blitt utsatt eller forsinket, fordi foreldre hadde avbestilt konsultasjoner. 

  • Ti avdelinger anslår at det sannsynlig eller muligens har hatt betydning for liv eller helse.
  • En avdeling anslår at det sikkert har hatt slik effekt. 
  • Halvparten av fødeavdelingene anslår at det har forekommet utsettelser/forsinkelser som sannsynlig eller muligens har hatt negative konsekvenser for liv og helse. 

– Hvor alvorlig er dette slik du ser det?

– Alvorlighetsgraden er vanskelig å bedømme for hvert enkelt barn og familie som er rammet. Vi kjenner til barnesykepleiere som mener at alvorlig sykdom hos noen barn og unge ikke er blitt oppdaget like tidlig som det kunne vært, om det ikke var pandemi, sier Silkoset.

Hun legger til at mange behandlinger er blitt utsatt. Det har ført til et stort etterslep på timeinnkallingene. 

– Foreldre har videre meldt om mye isolasjon og mangel på oppfølging, sier hun.

– I det store bildet sier vi oss enig i konklusjonen

Ifølge Silkoset har mange foreldre vært redde for å ta barna inn på sykehuset til avtalte konsultasjoner.

– Det er jo bekymringsfullt. Vi som jobber i spesialisthelsetjenesten, må nå ha fokus på å trygge foreldre og tilrettelegge for at konsultasjonene blir gjennomført på en trygg måte, sier hun.

Helsetilsynet konkluderer med at barn i liten grad har vært utsatt for medisinsk risiko knyttet til pandemisituasjonen.

– Er du enig i konklusjonen?

– Vi er glade for at de fleste barn ikke utvikler alvorlig sykdom av covid-19- viruset, så i det store bildet sier vi oss enig i konklusjonen, sier Silkoset.

– Ekstra sårbar gruppe

Helsetilsynet peker i rapporten på at det særlig har vært redusert aktivitet i tilbudet om habilitering til barn. I tillegg har barns rett til samvær med foreldre, familiedannelse og informasjon til foreldre vært skadelidende.

– Den gruppen barn som faller inn under habilitering, er en ekstra sårbar gruppe. De har store utfordringer hver eneste dag, det er velkjent. Koronapandemien har ikke vært lett for denne gruppen, og disse barna er antakelig de som har lidd mest under pandemien, sier hun.

Silkoset mener det er bekymringsfullt at de svakeste får det mest reduserte tilbudet under en pandemi.

– Det må vi som profesjon ha bedre oppsyn med. Et samfunn måles i hvordan vi tar vare på de svakeste, og her har vi ikke gjort en god nok jobb.

Vanskelig for fødende

Et annet område som Silkoset trekker frem, er konsekvensene av covid-19 i forbindelse med fødsel.

– Hvis mor er positiv for covid-19 og barnet blir lagt inn på nyfødtavdelingen, skal mor og barn skilles. Mor og far får ikke komme før de tester negativt. Dette er bekymringsfullt da tidlig tilknytning til foreldrene er viktig for sunn vekst og utvikling hos barnet, sier hun.

– Mener dere rapporten gir et godt bilde av virkeligheten?

– Ja, absolutt.

Silkoset forteller at de nå skal i gang med å lage et seminar med covid-19 og barn.

– Rapporten har absolutt stor nytteverdi for oss. Her kan vi finne informasjon om hva vi skal fokusere på når vi skal bestemme oss for temaer.

– Det gir håp og reduserer redsel

Silkoset sier det er rapportert inn færre innleggelser av barn med infeksjoner.

– Det gjelder både luftveisinfeksjoner og gastroenteritter under pandemien. I tillegg er flere pasienter flyttet til avansert hjemmesykehus. De mener vi som barnesykepleiere er bra både for barna og familiene.   

Hun synes det er både betryggende og gledelig at viruset ikke er en stor trussel for barnepopulasjonen.

– Det gir håp og reduserer redsel. Heller ikke kronisk syke barn ser ut til å ha store problemer med viruset. Det gjør at barn kan ha sosial omgang med andre barn, noe som er viktig for barns vekst og utvikling, sier hun og legger til:

– Barn er fremtiden. Vi må alltid tenke på barnas beste, selv under en pågående pandemi.

Fakta
Om Helsetilsynets undersøkelse
  • Undersøkelsen er en tverrsnittsstudie med blandet kvalitativ og kvantitativ analyse.
  • Et spørreskjema ble sendt til 20 barneavdelinger og 20 føde/barselavdelinger 5. juni 2020. De ble også bedt om å distribuere spørreskjemaet til familier som var innlagt på føde/barselavdelinger, foreldre som hadde barn med kreftsykdom, foreldre med syke nyfødte barn og foreldre med barn som mottok tjenester fra habiliteringstjenestene.
  • Helsetilsynet fikk svar fra 18 av 20 barneavdelinger og 18 av 20 føde/barselavdelinger. I tillegg fikk Helsetilsynet svar fra 151 familier.

Kilde: Helsetilsynet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse