fbpx Covid-19: NEWS2 kan identifisere de svært alvorlig syke Hopp til hovedinnhold

Covid-19: NEWS2 kan identifisere de svært alvorlig syke

Bildet viser en sykepleier i smittevernutstyr og en pasient som blir overvåket i bakgrunnen.

Men CRB-65 og qSOFA så ut til å være mindre egnet. Det viser en studie på de første koronapasientene på Bærum sykehus.

Hvordan forutsi hvilke pasienter som blir svært alvorlig syke?

Det er en utfordring, ikke minst i koronatider, der helsepersonell forholder seg til et virus som kan føre til akutt lungesviktsyndrom og død. Og der det rapporteres om pasienter som blir svært syke på kort tid.

En systematisk gjennomgang av 42 pasienter viser at ett verktøy for å oppdage forverring, kan fungere bedre enn andre: Nemlig NEWS2. 

Høyere gjennomsnittlig skår

– Jeg ble ikke overrasket over at NEWS2 er nyttig, men over at de andre ikke er det.

Det sier Håkon Ihle-Hansen, konstituert overlege ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Han er førsteforfatter av en studie av forløpet til 42 innlagte pasienter med covid-19, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Den kan leses her: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

Et viktig funn var at pasienter med svært alvorlig forløp hadde en høyere gjennomsnittlig skår på NEWS2.

I studien ble alvorlig sykdom definert som behov for innleggelse i sykehus, svært alvorlig sykdom som behov for intensiv behandling eller død.

Basale registreringer

NEWS2 er et verktøy for å overvåke pasienter. Det er basert på seks vitale parametre:

  • Respirasjonsfrekvens
  • Perifer oksygenmetning
  • Systolisk blodtrykk
  • Pulsfrekvens
  • Bevissthetsnivå/forvirring
  • Temperatur

Hvert parameter gir mellom null og tre poeng. I tillegg gis to poeng dersom pasienten får oksygen. En samlet poengsum på fem eller mer indikerer akutt, alvorlig sykdom.

Pasientene med svært alvorlig sykdom på Bærum sykehus hadde i snitt en skår på 7,6 ved innkomst. 

Til sammenlikning hadde pasienter med alvorlig sykdom i snitt en skår på 3,3.

CRB-65 og qSOFA lite egnet

CRB-65 er en algoritme for å vurdere alvorlighetsgrad av lungebetennelse. qSOFA er et verktøy for å identifisere sepsis. Begge er vanlig å bruke for å forutsi alvorlige forløp hos infeksjonspasienter. Ved covid-19 viste de seg i denne studien å ikke være egnet.

Håkon Ihle-Hansen sier en grunn til det, er at pasientene i liten grad var påvirket sirkulatorisk. Dessuten er både qSOFA og CRB-65 dikotomisert, altså at de er delt opp i kategorier som gjensidig utelukker hverandre. Et eksempel er respirasjonsfrekvens i qSOFA. En frekvens på 22 eller mer gir ett poeng. 21 eller under gir null poeng.

Mens NEWS2, som har en poengskala fra null til tre, vil gi poeng også for en respirasjonsfrekvens på 21.

– Dette verktøyet er mer sensitivt for små avvik og synes derfor å være bedre egnet til å oppdage forverring hos disse pasientene, forklarer Håkon Ihle-Hansen.

Bildet viser Håkon Ihle-Hansen.

Vil bruke NEWS2 mer i mottak

NEWS2 inkluderer også oksygenmetning, behov for oksygenbehandling og en egen skala for dem med hyperkapni (høy konsentrasjon av karbondioksid i blodet). Dette er nyttig ved covid-19, som i stor grad affiserer luftveiene. Blant de 42 pasientene på Bærum sykehus var hypoksemi, eller mangel på oksygen i blodet, et vanlig og alvorlig funn.

– NEWS2 er et overvåkningsverktøy som vi er vant til å bruke på alle medisinske pasienter, sier Håkon Ihle-Hansen.

– Vi har ikke brukt det riktig så mye i akuttmottaket, men det vil nok endre seg nå.

Han er ikke redd for at økt oppmerksomhet på NEWS2 vil fortrenge for eksempel qSOFA.

– NEWS2 inneholder de samme kriteriene som qSOFA, så man vil ikke gå glipp av for eksempel sepsis, påpeker han.

Han peker også på at det ikke er avansert diagnostikk det dreier seg om.

– Derfor er dette nyttig kunnskap, også for dem som jobber i primærhelsetjenesten og skal vurdere covid-19-pasienter der.

Studien har begrensninger

Men han vil ikke overselge betydningen av funnene.

– Det er et lite datamateriale, og det bør undersøkes nærmere i større populasjoner, understreker Håkon Ihle-Hansen.

I artikkelen peker forfatterne på at data er samlet fra journaler, og at upresis eller mangelfull dokumentasjon kan ha påvirket resultatet. Studien er utført ved ett sykehus og i den første fasen av koronautbruddet i Norge. Derfor kan ikke resultatene uten videre overføres til andre sykehus eller til andre faser av sykdomsutbruddet.

Fakta
NEWS2
Bildet viser NEWS2.

National Early Warning Score (NEWS) er et skåringssystem utarbeidet av Royal College of Physicians. Det ble lansert i 2012.

NEWS baserer seg på velkjente vitale parametre, som respirasjonsfrekvens og systolisk blodtrykk og setter det i system. Ved å måle parametre får man en skår som angir risiko for at pasienters tilstand skal forverres.

Målet med å bruke NEWS, er at mulig forverring skal oppdages tidlig, slik at man kan begrense eller stanse utviklingen og forhindre død.

I 2017 ble NEWS oppdatert til NEWS2.

NEWS2 er oversatt til norsk. Det finnes her: NEWS2

Fakta
42 pasienter med covid-19 på Bærum sykehus
  • Gjennomsnittsalder var 72,5 år, de fleste var over 70
  • 28 av pasientene var menn
  • Pasientene hadde i gjennomsnitt hatt symptomer i sju dager før innleggelse
  • Feber, redusert allmenntilstand, dyspné og hoste var vanligste symptomer som ble rapportert av pasientene

Kilde: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger