fbpx Uro i Stavanger: Leger læres opp i intensivsykepleie Hopp til hovedinnhold

Uro i Stavanger: Leger læres opp i intensivsykepleie

Bildet viser Stavanger universitetssjukehus.

– Sykepleie og intensivsykepleie er et eget fag. Det er ikke noe som kan læres på seks uker, sier Lill Sverresdatter Larsen.
Både ansatte og tillitsvalgte reagerer.

Stavanger universitetssykehus (SUS) har ansatt åtte leger som skal læres opp av intensivsykepleiere. Meningen er at de skal avlaste intensivsykepleierne, dersom det skulle komme en ny bølge med covid-19-pasienter.

Legene får seks ukers opplæring.

Men at leger skal kunne utføre intensivsykepleieroppgaver etter seks uker, har fått flere kilder Sykepleien har vært i kontakt med, til å reagere.

Mange spørsmål melder seg: Er de ansatt som leger, eller assistenter? Hvilket ansvar har de, og hvilke oppgaver skal de utføre?

Nytt for konserntillitsvalgt

Etter det Sykepleien erfarer, er ikke Norsk sykepleierforbunds (NSF) tillitsvalgte blitt tatt med i utformingen av denne ordningen – verken konserntillitsvalgte i Helse Vest, foretakstillitsvalgte i Helse Stavanger, eller NSFs hovedtillitsvalgte på SUS sier de har deltatt i forhandlinger om dette.

– Er ikke det litt spesielt?

– Jo, sier Wenche Røkenes. NSFs konserntillitsvalgt i Helse Vest. 

Hun er klar over at det har vært noen diskusjoner rundt dette, men ikke at dette nå er en implementert ordning.

– Jeg var for eksempel ikke klar over at det er intensivsykepleierne som skal lære opp legene, sier Røkenes.

– Hva tenker du om det?

– Det er spesielt at NSF ikke er tatt med i dette arbeidet – verken nasjonalt, regionalt, eller lokalt. Det burde vi vært, sier hun.

– Uklare roller

Både intensivsykepleierne på avdelingen og NSFs tillitsvalgte, reagerer. Det gjør også Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund. Hun er gjort kjent med saken.

– Det som er viktig å få frem her, er uklarheten rundt roller, sier hun.

– Særlig vanskelig tror jeg det kan bli i en akuttsituasjon. 

Hun peker på at de som har fått disse stillingene, er ansatt som leger, men skal jobbe som en type sykepleiere.

Hun er særlig bekymret for hva som skjer, dersom det blir gjort en feil.

– Hvem har ansvaret da? undrer hun.

– Er det legen som er ansatt for å gjøre sykepleieroppgaver, eller er det intensivsykepleieren som har ansvaret for pasienten?

– Burde vært pleieassistenter

Det mest ryddige, mener Lykke, er om legene hadde vært ansatt som pleieassistenter.

– Da ville det være tydelig at det er intensivsykepleieren som har ansvaret for pasienten.

– Men legene har seks–sju år med medisinskfaglig utdanning, det er ikke urimelig å tenke at de kan gjøre en viktig jobb i en intensivavdeling?

– Jo, men de har ikke jobbet i en intensivavdeling, der det er leger og sykepleiere som er opplært til å gjøre spesifikke oppgaver. Dette er høyt spesialiserte avdelinger, med alvorlig syke og sårbare pasienter. Legene har heller ikke sykepleierutdanning.

Paula Lykke understreker at hun ikke har noe imot å ansette leger i seg selv.

– Det er blandingen av roller jeg reagerer på, sier hun.

– Tid for å planlegge

– Har du hørt om liknende ordninger?

– Nei. Men det som er bra med dette eksempelet, er at vi har tid til å diskutere og planlegge for den situasjonen vi står i. Heldigvis er det ikke som i Sverige og Italia, som kom i en situasjon med kaos, da de ble rammet av korona. Vi kan ta oss tid til å finne gode løsninger.

Paula Lykke, leder av NSFLIS
REAGERER: Lederen for intensivsykepleiere i NSF, Paula Lykke, reagerer på forslaget om å hasteopplære ansatte til å ta seg av intensivpasienter. Foto: NSF

 

Lokale NSFs-tillitsvalgte ikke informert

Intensivsykepleierne mener de ikke har fått god nok informasjon om hva det er de skal lære legene opp i. Det er heller ikke klart hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver legene skal kunne utføre, ettersom det ikke finnes opplæringsplaner eller arbeidsinstruks for disse legene.

Sykepleien har kontaktet to av NSFs hovedtillitsvalgte ved Sykehuset, Mette Øfstegaard og Gunn Elin Rossland. De sier dette:

– Vi mener det er beklagelig at vi ikke har fått være med, da vi kunne kommet med våre innspill. Vi visste ikke om at dette tiltaket var iverksatt før 25. juni. Vi vet heller ikke noe om på hvilken måte intensivsykepleiere på avdelingen ble informert, sier Rossland.

Etter at Sykepleien kontaktet de to tillitsvalgte, har de forsøkt å nøste opp i hva som har skjedd.

– Så vidt vi har skjønt, så er det meningen at disse legene skal jobbe i en assistentrolle når de bistår sykepleiere med pleieoppgaver, sier de til Sykepleien.

De ble derfor overrasket da de oppdaget at legene er satt inn i sykepleierturnusen.

– Det er gjort uten at vi tillitsvalgte er blitt informert eller har godkjent det, sier Øfstegaard og legger til:

– Vi forstår ikke hvorfor de er satt inn i sykepleierturnusen og ikke i helsefagarbeiderturnusen, dersom de skal fungere som assistenter.

På spørsmål om hvorfor ledelsen i det hele tatt har ansatt leger som skal læres opp av intensivsykepleiere, sier de to tillitsvalgte at det nok skyldes mangelen på beredskap og mangelen på intensivsykepleiere ved SUS. 

– Helseforetaket har ikke god nok beredskap og har ikke prioritert nok utdanningsstillinger til mastergrad i intensivsykepleie, sier Rossland.

Møte med ledelsen

De to tillitsvalgte ba derfor om et møte med klinikksjef for intensivenheten, Geir Lende. De lurer blant annet på hvorfor legene er satt inn i sykepleierturnusen, uten at de har fått beskjed.

Mette Øfstegaard til venstre og Gunn Elin Rossland til høyre

IKKE GREIT: Det er ikke greit at leder endrer sykepleierturnusen uten å informere de tillitsvalgte, sier Mette Øfstegaard (t.v.) og Gunn Elin Rossland (t.h.).

– Da vi oppdaget dette i forrige uke, var legene satt inn i sykepleierturnusen uten koding. Det betyr at det ikke er mulig å se at de ikke er sykepleiere. Nå i dag, 29. juni, er det endret. Lederen på intensivdelingen, Wendy Lilly Bjørnevik Tønnessen, må ha gjort dette i dag morges, sier Rossland.

Ettersom det nå kommer frem i dagsplanen at noen av dem som er på vakt er leger, er både Rossland og Øfstegaard litt mindre bekymret.

– Det er fremdeles ikke greit at en leder endrer turnuser uten at tillitsvalgte informeres. Men nå kan i det minste sykepleierne som kommer på jobb, se på dagsplanen og lese at av de 20 som er på jobb, er for eksempel fire utdannet som noe annet enn intensivsykepleiere, sier Øfstegaard.

– Har dere fått noen forklaring på hvorfor leder endret turnus uten å kontakte dere?

– Plasstillitsvalgte er på ferie. Tønnesen forklarte til oss i dag på telefon, at hun ikke mente å endre turnusen, men kun legge til de legene som skal læres opp av intensivsykepleierne nederst i turnusen. Dette gjorde hun fordi hun ikke visste hvordan den formelle turnusen til disse legene skulle utformes per i dag, sier Øfstegaard.

De tillitsvalgte er i møtene blitt forsikret om at dette er et beredskapstiltak og ikke ment å være en permanent ordning. 

– Vi vil følge med og evaluere ordningen utover, for se hvordan det går, sier Rossland.

Skal jobbe som leger, ikke sykepleiere

Avdelingssjef ved intensivavdelingen ved SUS, Wendy Lilly Bjørnevik Tønnessen, sier til Sykepleien at de åtte legene er ansatt i midlertidige stillinger. Legene skal ifølge Tønnessen hele tiden være i team og under veiledning av en intensivsykepleier.

– Det innebærer at de ikke skal dekke opp for vakter for intensivsykepleier, men inngå i team som ledes av intensivsykepleier, sier hun.

– Hvilke oppgaver skal legene utføre?

– For eksempel overvåke en pasient med systematiske observasjoner av blodtrykk, puls, metning og enkle respiratorverdier. Det kan også være å gjøre målinger, dokumentere, varsle intensivsykepleier ved forverring og delta i snuing og stell. I en presset pandemisituasjon med mange intensivpasienter kan det frigjøre tid, slik at intensivsykepleieren kan fokusere på intensivsykepleie, sier Tønnessen.

– Betyr dette at legene kun skal bistå sykepleiere dersom intensivavdelingen får mange covid-19-pasienter?

– Legene følger og bistår intensivsykepleier i turnus. Legene vil delta i arbeidet uavhengig av diagnose på pasientene. Det er lagt opp til et tverrfaglig teamarbeid, og legene skal utføre arbeidsoppgaver de er kvalifisert for, sier Tønnessen.

Hun sier det er viktig å understreke at dette ikke er LIS-leger, men nyutdannede leger.

– Mens de venter på å få en LIS1-stilling, ansettes de som «lege – koronatiltak», sier hun.

Bildet viser Wendy Lilly Bjørnebekk Tønnessen.

Null korona

Etter det Sykepleien erfarer, har ikke SUS hatt covid-19-pasienter siden i slutten av april.

– Hvordan skal legene da læres opp i å håndtere denne pasientgruppen?

– Covid-19-pasienter på intensiv er kritisk syke intensivpasienter hvor man må ivareta smittevernhensyn. Kritisk syke pasienter som må isoleres på grunn av smitte, har vi i hverdagen her på intensivavdelingen. Opplæringen skjer på samme måte som for alt personell på intensiv – med en kombinasjon av bed-side opplæring, og ved simulering og tilrettelagt trening, sier Tønnessen.

Hun legger til at legene før pasientkontakt skal gjennomgå et intensivt opplæringsprogram som omfatter e-læring, praktisk opplæring og simulering.

Får ingen kompensasjon

Ifølge avdelingssjefen skal opplæringen gjennomføres i løpet av sommeren med ferieavvikling. Intensivsykepleierne får ingen økonomisk kompensasjon, men de er alle spurt om de er villige til å være kontaktsykepleier og veilede legene.

– En har svart nei, sier Tønnessen.

NSFs tillitsvalgte har fått opplyst at legene skal jobbe som assistenter for intensivsykepleierne. Det betyr imidlertid ikke at de får assistentlønn.

– Legene er ansatt som «leger – koronatiltak» og følger de lokale avtalene som er etablert i foretaket. De lønnes som LIS1-leger, sier Tønnessen.

Avdelingssjefen opplyser til Sykepleien at det har vært tett dialog og en konstruktiv prosess med tillitsvalgte og vernetjeneste rundt denne ordningen.

– Er det laget noen avtale med NSF om at intensivsykepleiere skal veilede legene?

– Nei, det er ikke utarbeidet en egen avtale med NSF. I starten av pandemiperioden var vi i gul beredskap, og det ble avholdt informasjons-, dialog- og drøftingsmøter med alle de hovedtillitsvalgte. Her ble også denne saken tatt opp. Siden dette dreier seg om legestillinger, ble utforming av konkrete arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelse utarbeidet i samarbeid med Yngre legers forening (Ylf), sier Tønnessen.

Skal ikke være assistenter

Intensivsykepleierne på SUS er av den oppfatning at legene skal kunne fungere som assistenter under en covid-19-oppblomstring. Det samme inntrykket har NSFs tillitsvalgte. Det avvises imidlertid av Kristin Utne, som er leder av Yngre legers forening (Ylf)

– Vi har ikke forstått at legene skal jobbe som intensivsykepleiere, eller være assistenter for disse. Derimot har vi fått bekreftet av arbeidsgiver at de er ansatt som leger, sier Utne.

– Etter det Sykepleien kjenner til har ikke NSF deltatt i arbeidet med å få på plass denne ordningen, hvorfor ikke?

 – Fordi vi har lagt til grunn at de skal jobbe som leger og følger legenes tariffavtale.

– SUS må skjerpe seg

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, er også informert om saken.

– Vil dere sentralt gjøre noe?

– Vi vil følge opp saken på samme måte som vi har gjort i lang tid – ved å påpeke den enorme mangelen det er på spesialsykepleiere – i dette tilfellet intensivsykepleiere, sier Larsen og føyer til:

– Mangel på intensivsykepleiere på SUS er ikke noe nytt, så de må faktisk skjerpe seg og sørge for å ha en beredskap som gjør at man slipper denne formen for kreative nødløsninger.

Lill Sverresdatter Larsen
Foto: Rune Larsen

UTFORDRING: – Ellers er det fristende å legge til at det at det er en intensivsykepleier som nå får et noe nær «mission impossible» og skal lære opp disse legene til å være gode hjelpere på seks uker, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

 Larsen sier intensivsykepleierne allerede er presset på arbeidsoppgaver.

– Dersom de nå skal lære opp leger, er jeg bekymret for at det blir for mye, sier Larsen.

Kan ikke løses med krasjkurs

De tillitsvalgte ved SUS har fått reaksjoner fra intensivsykepleiere om at de føler tiltaket kan skade deres faglige integritet og identitet. NSFs forbundsleder har forståelse for det.

– Sykepleie og intensivsykepleie er et eget fag. Det er ikke noe som kan læres på seks uker, sier hun.

Å bli intensivsykepleier tar ett og et halvt år med videreutdanning og to år for å fullføre en mastergrad. NSF mener i tillegg at intensivutdanningen kun bør være på masternivå. At det er mangel på intensivsykepleiere, er noe NSF har påpekt lenge. Det er også dokumentert i Riksrevisjonens rapport om bemanningssituasjonen i sykehusene.

– Vi kan ikke løse dette gjennom ulike krasjkurs, verken for leger eller sykepleiere, sier Larsen.

«Mission impossible»

– Ellers er det fristende å legge til at det at det er en intensivsykepleier som nå får et noe nær «mission impossible» og skal lære opp disse legene til å være gode hjelpere på seks uker. Det sier aller mest om den kompetansen intensivsykepleiere har, sier Larsen.

SUS er imidlertid ikke alene om finne kreative løsninger når det gjelder å bygge opp beredskap til en ny bølge av covid-19-smittede på sykehus.

– Sykehuset Østfold har tatt 100 sykepleiere fra ulike avdelinger og gitt dem opplæring på intensivavdelingen. Også ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har flere titalls sykepleiere gjennomgått en hurtigutviklet opplæring i intensivsykepleie, sier Larsen.

Forbundslederen tror ikke dette er de eneste eksemplene.

– Men det som er viktig å huske på, og presisere, er at man blir ikke intensivsykepleier ved å gjennomgå disse opplæringsprogrammene. Man kan lære noen enkeltemner som gjør sykepleiere, eller leger, i stand til å være støttepersonell til intensivsykepleiere under en ekstrem situasjon som en pandemi er, men intensivsykepleier er man ikke, sier hun.

Fakta
Hva er en intensivsykepleier?
  • En autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i intensivsykepleie
  • Har til sammen 4,5 eller 5 års utdanning i sykepleie
  • For å studere intensivsykepleie kreves grunnutdanning i sykepleie og minst to års erfaring som sykepleier
  • Intensivsykepleiere er utdannet til å ivareta akutt og kritisk syke, og overvåke og pleie så de ivaretar livsviktige funksjoner
  • Jobber ofte i ulike typer intensivavdelinger

Kilde: Utdanning.no

Fakta
Bakgrunn for at leger skal inngå i team ledet av intensivsykepleiere

Avdelingssjef ved intensivavdelingen, Wendy Lilly Bjørnevik Tønnessen, sier til Sykepleien at bakgrunnen for at det er ansatt åtte leger ved intensivavdelingen, er et foretaksmøte som ble holdt i Helse Vest den 25. mars. Sykehuset fikk i oppdrag å legge konkrete planer for å møte behovet for kapasitet når epidemien nådde maksimal utbredelse, ifølge Tønnessen.

Utgangspunktet var en risiko-, prognose- og responsanalyse som Folkehelseinstituttet laget i våres. Et av flere tiltak som ble initiert regionalt var å etablere en ordning med en tidsavgrenset ansettelse av ferdig utdannede leger som ventet på å få en LIS1-stilling. Dette ble gjort i dialog med Yngre legers forening (YLF), ifølge Tønnessen.

Avdelingssjefen understreker at de åtte legestillingene er direkte knyttet opp til håndtering av covid-19-pandemien, for å styrke personellsituasjonen på intensivavdelingen. Legenes ansettelse startet 22. juni og skal vare i seks måneder.

Her kan du lese rapporten som ble publisert i etterkant av det regionale foretaksmøtet 25. mars. Rapporten ble publisert 15. april.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse