fbpx NSF: – Sykepleiere får dårligere betalt for forskjøvet arbeidstid Hopp til hovedinnhold

NSF: – Sykepleiere får dårligere betalt for forskjøvet arbeidstid

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

NSF og KS er helt uenige i hvordan avtalen om unntak fra arbeidsmiljøloven under koronaepidemien skal tolkes.

NSF påstår at KS' tolkning av avtalen om unntak fra arbeidsmiljøloven er feil.

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, hevder den direkte konsekvensen av KS' tolkning er at sykepleiere får dårligere betalt.

– KS utnytter koronasituasjonen

Sammen med Delta har NSF derfor sendt et brev til KS hvor de kritiserer arbeidsgiverorganisasjonens tolkning.

– Det virker som om KS utnytter den alvorlige situasjonen landet er i. KS' tolkning av den nye arbeidstidsavtalen gir sykepleierne dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet enn før pandemien, sier Larsen og legger til:

– Det er helt uakseptabelt.

Alle vanlige tariffavtaler har en varslingsfrist for turnus. Når arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at det skal gjøres endringer i den godkjente turnusen – altså etter varslingsfristen har gått ut – skal sykepleiere ha en økonomisk kompensasjon for dette.

– NSF og Delta sendte brevet fordi vi ønsker å klargjøre hvordan vi oppfatter avtalen, og å komme i dialog, så får vi vurdere videre oppfølging etter dette, sier Larsen.

Striden kjerne

KS vil, ifølge NSF og Delta, begrense sykepleiernes rettigheter med hensyn til hvordan forskjøvet arbeidstid beregnes.

– KS vil at godtgjøringen sykepleierne skal ha på grunn av forskjøvet arbeidstid, begrenses til 14 dager frem i tid. Det er ikke vi enige i. Det finnes heller ikke støtte i avtalens ordlyd for en slik innskrenkende fortolkning, sier Larsen og referer følgende ordlyd fra avtalen :

«HTAs bestemmelser om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelder.»

– Det er som du ser, ikke angitt noen grense for hvor lenge bestemmelsene gjelder. KS sin fortolkning støttes heller ikke av hvordan hovedtariffavtalens (HTA) regler om forskyvning har blitt praktisert, sier hun.

NSF og Delta hevder derfor at avtalen de har inngått, gir rett til kompensasjon for forskjøvet arbeidstid for alle vakter som er endret i en ny turnusplan. Kompensasjonen skal med andre ord gjelde for hele perioden hvor ny og gammel turnusplan overlapper hverandre.

– KS sin fortolkning derimot, vil åpenbart gi dårligere lønn for sykepleierne. NSF ville aldri gått med på en avtale som fører til at sykepleiere får dårligere lønnsbetingelser enn det tariffavtalens bestemmelser sier de har krav på, sier Larsen.

Hvor mye KS’ tolkning vil bety i kroner og øre for hver enkelt sykepleier, vil ifølge NSF variere mye etter hvilken lønn du har i utgangspunktet.

– Men det kan være snakk om en del penger for den enkelte, se Larsen.

Slik vil KS at forskjøvet arbeidstid skal fungere i praksis

På KS' nettside gir arbeidsgiverorganisasjonen følgende eksempel på hvordan de mener forskjøvet arbeidstid skal fungere når det blir gjort flere endringer innenfor en 14-dagersperiode:

Case: Arbeidsgiver varsler på dag 1 endringer i arbeidsplanen som gjaldt 18. mars. Endringene kan iverksettes med tre dagers varsel – altså på dag 4. Tre dager etter iverksettelsen, på dag 7, oppstår det behov for nye endringer. Arbeidsgiver varsler endringer som kan iverksettes på dag 10. Avtalen løser ikke direkte hvorvidt forskjøvet arbeidstid da skal beregnes ut fra arbeidsplanen som gjaldt før den første endringen, eller ut fra arbeidsplanen som ble iverksatt på dag 4.

Avtalens ordlyd tilsier at forskjøvet arbeidstid da skal beregnes ut fra planen som gjaldt på tidspunktet for det første varselet om endring, og 14 dager frem i tid. Det er altså alle endringer som skjer i fjortendagersperioden fra og med det første varselet om endring, som blir gjenstand for godtgjøring for forskjøvet arbeidstid.

NSF forbundsleder, Lill Sverresdatter larsen, reagerer på sterkt på det de mener er en innskrenkning.

– Vi reagerer blant annet på at KS på sine nettsider skriver – noe som også arbeidsgiverne praktiserer – at forskjøvet vakt skal godtgjøres 14 dager fra varselet gis.

Larsen mener det gjør at betaling for forskjøvet arbeidstid da reduseres fra 14 dager til 7 dager.

KS mener det er NSF som tolker avtalen feil

Forhandlingsdirektør i KS, Hege Mygland, bekrefter at de er uenige med NSF og Delta.

– Utnytter dere situasjonen og gir sykepleierne dårligere vilkår? 

– Nei, det er vi ikke enige i, sier forhandlingsdirektør i KS, Hege Mygland.

KS sier at i de tilfellene hvor en arbeidsplan endres i forhold til gjeldende regler, vil en ny arbeidsplan ikke utløse betaling for forskjøvet arbeidstid.

– I forbindelse med den reduserte varslingsfristen har partene likevel valgt å avtale betaling for forskjøvet arbeidstid i 14 dager fra varselet er gitt, sier Mygland. 

– Forstår dere kritikken fra NSF? 

– Nei. Dette er en fremforhandlet avtale som NSF er part i, sier Mygland.

– NSF mener dere tolker avtalen feil?

– Det er NSF som velger å tolke avtalen feil. Fagforbundet er her største bruker, og de er enige i vår forståelse, sier Mygland og viser til en artikkel publisert på Fagforbundets nettside.

– Hva vil KS gjøre med hensyn til brevet fra NSF og Delta?

– Vi må først motta brevet, så får vi vurdere det. Vanligvis snakker vi sammen, så det er både uvanlig og uventet at de vil kommunisere per brev i en slik krevende situasjon som både våre og deres medlemmer nå står i, sier Mygland.

Langvakter og vernehensyn

Det andre punktet NSF og Delta kikker på, er lengden på vakter.

– Det ser ut til at KS mener at arbeidsgivere uten videre kan innføre turnuser med vakter på 12,5 timer – også på avdelinger hvor det aldri har vært aktuelt å bruke slike ordninger tidligere. Nå mener KS at det kan de gjøre så lenge det årsaken enten er for redusere overtid, eller av smittevernhensyn.

NSF og Delta mener at å innføre 12,5 timer lange vakter på avdelinger som aldri har praktisert slike ordninger, må forhandles lokalt.

– Årsaken er at de avdelingene som har ordninger med langvakter, allerede har gjennomført lokale risikoanalyser og forsvarlighetsvurderinger i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Slike vurderinger er avgjørende for om langvakter i det hele tatt kan tas i bruk på en avdeling, forklarer Larsen.

KS' tolkning om at arbeidsgiver bare kan bestemme dette uten en risikoanalyse, er ifølge NSFs forbundsleder, i strid med vernebestemmelsene.

På spørsmål om hva KS mener om dette, gjentar forhandlingsdirektøren i KS at det NSF som tolker avtalen feil, ikke de.

Så da blir spørsmålet til NSFs forbundsleder: 

– Hva skal ansatte da gjøre dersom arbeidsgiver pålegger dem å jobbe 12,5-timersvakter uten at de har hatt slike ordninger før?

– Alle endringer i turnusplaner for sykepleiere skal drøftes med tillitsvalgt, også endringer som gjøres i henhold til denne avtalen, sier Larsen.

 Hun forventer at ordninger som er i strid med NSFs syn på avtalen, ikke blir iverksatt.

– Dersom det gjennom drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt likevel regnes som forsvarlig med 12,5 timers vakter, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå avtale om dette på vanlig måte, sier Larsen.

Fakta
Fakta om avtale om unntak fra Arbeidsmiljøloven

18. mars inngikk NSF sammen med mange andre arbeidstakerorganisasjoner en avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Avtalen gir arbeidsgiver utvidede fullmakter til å organisere arbeidstiden både med hensyn til lengde og plassering. Avtalen ble inngått for at arbeidsgiver skal kunne sikre at det er nok personell på jobbtil å gi  forsvarlige tjenester under koronaepidemien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse