fbpx Åpner for 16-timersvakter Hopp til hovedinnhold

Åpner for 16-timersvakter

Sykepleier som løper og stresser.

I helgen inngikk NSF en sentral avtale med Spekter og Virke om utvidede rammer for overtid på grunn av koronaepidemien. Avtalen gjelder i 26 uker og åpner for at sykepleiere som melder seg, kan jobbe opptil 16 timer i døgnet.

Avtalen mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Virke kan sikre kvalifisert personell på kort sikt, og slik sørge for forsvarlig pasientbehandling, skriver NSF på sin nettside.

Virke organiserer sykepleiere i en del private sykehus og sykehjem, samt undervisningspersonell på noen sykepleierutdanninger (men høyskolene er ikke omfattet av denne avtalen). NSF har cirka 3000 medlemmer ansatt i virksomheter som er medlem i Virke.

I skrivende stund er det ikke ennå inngått avtale med KS og Oslo kommune. Dette er ifølge NSF tilbudt fra forbundets side, og det jobbes med.

Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT Forbundet og YS har også inngått avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid med Spekter, ifølge frifagbevegelse.no

Må følge gjeldende regler

Arbeid etter avtalen godtgjøres i samsvar med gjeldende tariffbestemmelser for overtid.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF sier dette:

– Landet er i en alvorlig situasjon, og prognosene viser at vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. Våre medlemmer er trent på å håndtere denne situasjonen og vet at det er viktig å disponere kreftene, slik at vi klarer å opprettholde et forsvarlig tilbud over tid. De som står i frontlinjen, er best til å vurdere hvor balansepunktet til enhver tid er. Derfor er Norsk Sykepleierforbund innstilt på å løse utfordringene sammen med arbeidsgiver på samme måte som vi i dag har løst utfordringene med hensyn til overtid.

Dette er rammene for overtid ifølge avtalen:

  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
  • Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer i løpet av en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.
  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.

Gjelder 26 uker

Avtalen gjelder i 26 uker fra lørdag, og den kan i avtaleperioden sies opp med to måneders varsel fra hver av partene.

Bruk av avtalen forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6, første ledd overholdes. Der påpekes det blant annet at overtiden så langt det er mulig skal fordeles likt mellom arbeidstakerne, og at muligheten for merarbeid fra aktuelt personell skal uttømmes før bruk av overtid.

Se den fulle avtaleteksten her

Dette er rådene til medlemmer av NSF om koronasituasjonen:

Force majeure er nå

Det er i utgangspunktet Arbeidstilsynet som skal behandle søknader fra arbeidsgivere som ber om unntak fra arbeidstidsreglene. Reglene er altså omtalt i arbeidsmiljølovens paragraf 10.

Status fredag var at det var kommet én henvendelse som omhandler koranasmitten, forteller seksjonsleder ved Seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet, Jens Erik Romslo.

– I denne saken ga vi kun veiledning om forståelsen av regelverket, sier Romslo.

Normalt tar det rundt fire uker for Arbeidstilsynet å behandle søknader om utvidet arbeidstid.

– Men Arbeidstilsynet vil selvsagt gjøre sitt ytterste for å prioritere søknader som haster, sier Romslo.

Under normale omstendigheter kan Arbeidstilsynet etter søknad tillate inntil 25 timer overtid i løpet av sju dager.

Ramslo viser til Arbeidsmiljølovens kapittel 10, paragraf 10, sjette ledd. Samlet arbeidstid – altså summen av avtalt arbeidstid, alminnelig arbeidstid og overtid – kan likevel ikke overstige 13 timer per dag eller 384 timer i løpet av en periode på åtte uker.

– I force majeure-tilfeller, hvor arbeid må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, kan arbeidstidsbestemmelsene fravikes, ifølge lovens kapittel 10, paragraf 10–12 tredje ledd, sier Romslo.

– Betyr dette i praksis at arbeidsgiver i disse koronatider kan se bort fra arbeidstidsbestemmelsene uten å søke Arbeidstilsynet?

– Det er arbeidsgiver som må vurdere om vilkårene i arbeidsmiljøloven paragraf 10–12 tredje ledd er oppfylt, og dermed om de har adgang til å fravike arbeidstidsbestemmelsene. Bestemmelsen krever ikke at man søker Arbeidstilsynet om dispensasjon. Arbeidsgiver må gjøre en fortløpende vurdering, gjerne fra dag til dag, siden forhold av betydning for vurderingen raskt kan endres. Arbeidstilsynet vil samtidig understreke at dette fremdeles er ment å være en snever unntaksbestemmelse, selv om dagens situasjon aktualiserer den for flere enn normalt, sier Ramslo.

NSF kan lage avtaler med arbeidsgiver

Ifølge Ramslo må situasjonen med koronaviruset sies å falle inn under ordlyden «uforutsettes begivenheter» slik det er beskrevet i lovverket.

Det er nettopp dette som altså har trådt i kraft i løpet av helgen. Ifølge Romslo skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder. Dersom det ikke er mulig, skal arbeidstakerne vernes på andre passende måter.

– I tillegg er det slik at også fagforeninger med innstillingsrett har en vid adgang til å avtale arbeidstidsordninger som fraviker bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10, paragraf 10–12 tredje ledd, utdyper han.

– Betyr dette at for eksempel NSF og ledelsen ved sykehus eller sykehjem kan lage lokale avtaler uten å søke Arbeidstilsynet?

– Ja. Fagforeninger med innstillingsrett altså med mer enn 10 000 medlemmer, kan inngå tariffavtale med arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeidstid for sine medlemmer uten hinder av reglene i arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid. Dette betyr at de kan inngå avtaler ut over de fleste grensene som er satt i loven. Arbeidstidsordningen skal uansett være forsvarlig. Slike avtaler krever ikke at man søker Arbeidstilsynet om dispensasjon, sier Ramslo.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse