fbpx NSF-lederen: Arbeidsgivere må løse sommerturnusen på ordinært vis Hopp til hovedinnhold

NSF-lederen: Arbeidsgivere må løse sommerturnusen på ordinært vis

Bildet viser NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

Sykehus og sykehjem uten covid-19-smittede, kan ikke uten videre bruke «koronaavtaler» for å få sommerturnusen til å gå opp, mener Lill Sverresdatter Larsen.

NSF får hvert år mange spørsmål fra både medlemmer og tillitsvalgte knyttet til ferieavvikling.

– Hva er de vanligste spørsmålene?

– I år har vi fått mest spørsmål knyttet til situasjonen rundt korona, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og gir følgende eksempler på tre typiske spørsmål:

  • Må jeg akseptere at arbeidsgiver endrer avtalt ferietidspunkt?
  • Kan arbeidsgiver endre min avtalte ferie fra 4 til 3 uker og pålegge meg å ta den fjerde uken til høsten?
  • Kan arbeidsgiver pålegge meg å være i beredskap i ferien?

Les også:Ferieavvikling: Dine rettigheter og plikter

Koronaturnus uten koronapasienter

Flere medieoppslag nevner at enkelte kommuner og sykehusavdelinger har såkalt koronaturnus eller kriseturnus gjennom sommeren – selv om de ikke har koronapasienter.

– Er det greit?

– Det er ikke greit å bruke inngåtte arbeidstidsavtaler til å etablere koronaturnus når det ikke er koronapasienter i virksomheten, sier Larsen.

Hun sier NSF har sett eksempler på arbeidsgivere som gjennomfører «koronaturnus» for sommeren.

– Eksemplene på slike turnuser oppfyller ikke vilkårene i arbeidstidsavtalen. I tillegg ser vi at enkelte arbeidsgivere også setter opp turnuser som ikke er avtalt med tillitsvalgte, og hvor det er lagt opp til hyppigere helgearbeid enn hver tredje helg, sier Larsen.

Kan ikke gjemme seg bak korona

Hun tror situasjonen rundt korona nok har komplisert ferieplanleggingen for enkelte virksomheter.

– Særlig er dette knyttet til pålegg om beredskap og mangel på sommerferievikarer. Der hvor det allerede er mangel på sykepleiere, har denne situasjonen synliggjort sårbarheten i situasjonen, sier Larsen.

I en situasjon hvor det er få eller ingen covid-19-pasienter i kommuner og helseforetak, er det ifølge Larsen ikke grunnlag for bruk av koronaavtaler på generell basis.

– Vi mener de utfordringer arbeidsgiverne har med å løse sommerferieavviklingen, må skje innenfor ordinære prosesser og rammeverk, sier Larsen.

Hun sier arbeidsgivere har full mulighet til gå i dialog med tillitsvalgt om ulike løsninger ved behov.

– Flere arbeidsgivere har valgt å ikke gjøre dette, men har benyttet seg av arbeidstidsavtalen og innført administrative ordninger, sier Larsen.

Sykepleien har kontaktet noen sykehus og kommuner for å få et inntrykk av hvordan sommeren blir rundt om.

St. Olav: Fra null «hull» til over 100

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har det vært mye bråk rundt sommerturnusen ved intensivavdeling. Sykepleien har tidligere skrevet en artikkel om intensivsykepleierne som har sendt bekymringsmelding til sykehusledelsen.

Foretakstillitsvalgte, Kenneth Sandmo Grip, sier til Sykepleien at hvordan sommerturnusene er lagt opp ved sykehusets avdelinger og klinikker, varierer voldsomt.

– Noen avdelinger og klinikker har null hull i sommerturnusen, andre har over 100 og opp mot 150, sier han.

Han innrømmer at sommerkabalen har vært langt vanskeligere å få til å gå opp i år enn tidligere.

– Skyldes det koronapandemien?

– Ja, denne situasjonen har påvirket oss. St. Olav bestemte tidlig i vår at vi ikke skulle leie inn vikarer fra vikarbyrå, for å forsøke å begrense smitterisiko. Dette gjør at vi må klare oss med de faste ansatte og eventuelt studenter som søker sommerjobb. Tradisjonelt sett er vi avhengige av vikarer fra byråer om sommeren. Enkelte avdelinger er også avhengig av dem for å kunne drive i en normalsituasjon, sier Grip.

– Hvilke avdelinger sliter mest med sommerturnusen?

– Hos oss er det overvåkningsenheter, intensivenheter og fødeavdelingen som ser ut til å være mest utfordrende. Fødeavdelingen har hatt problemer i mange år.

Ledelsen ved sykehuset bestemte derfor ved årsskiftet at ansatte på fødeavdelingen må avvikle tre ukers ferie for å ha flere kjente på jobb.

– Intensivenhetene har litt ulike utfordringer, og noen har klart å dekke opp med egne ansatte. Størst utfordring per nå har antakelig hovedintensiv, der man ikke greide å dekke opp med egne ansatte og derfor har endret ferien for samtlige, som også Sykepleien har skrevet om tidligere.

Les også:Intensiv på St. Olav: Enorm misnøye med sommerferie­avviklingen

Fortjener ferie

– Er dere trygge på at driften ved sykehuset blir forsvarlig i sommer?

– Vi er trygge i den grad vi kan være det. Vi vet at de ansatte alltid strekker seg langt for å yte forsvarlig helsehjelp for pasientene. Det som bekymrer oss, er ansattes helse og velferd, sier Grip.

Bildet viser Kenneth Grip, foretakstillitsvalgt for NSF på St. Olavs hospital i Trondheim
Ellen Morland
Ellen Morland Foto: Ellen Morland

Han viser til at enkelte enheter pålegger overtid og endre arbeidsplaner på kort varsel.

– Det øker stresset og presset på de ansatte. Det er også en viss grad av usikkerhet ved å gjøre slike grep, fordi endret ferie også betyr mindre fri sammen med familie, sier han.

Grip mener det er ekstra viktig at sykepleiere får avviklet planlagt ferie i år.

– Dette året har vært, og er, spesielt krevende på mange måter. Vi må ha en grunnbemanning som tillater at alle ansatte skal kunne avvikle all sin ferie i løpet av et ferieår. Det har vi ikke i dag, sier han.

Tromsø kommune: Uenighet rundt helsesykepleierne

Daniel Brox er NSFs hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Tromsø kommune. Han sier til Sykepleien at sommerturnusen stort sett er i boks. Den eneste utfordringen gjelder helsesykepleierne i kommunen.

– Vi har hatt litt diskusjoner rundt helsesykepleiere og ferie som er overført fra forrige år, sier Brox.

NSF mener at helsesykepleierne må få lov til å ta ut ferien samlet, minus én uke, slik ferieloven sier.

– Arbeidsgiver mener på sin side at med styrket styringsrett, så har de nå mulighet til å unngå ferieloven for å sikre nødvendig bemanning.

– Vi har vel ikke kommet i mål riktig ennå, men NSF mener fortsatt at sykepleierne som overførte ferie i fjor, skal følge vanlig praksis.

Ellers sier Brox det går helt greit i Tromsø.

– Så vidt jeg har hørt så langt, i hvert fall.

Bergen: Ikke så verst

Bergen kommune er en av Norges største kommuner.

– Hvordan ser det ut til at ferieavviklingen skal gå hos dere?

– Faktisk ikke så verst, sier NSFs hovedtillitsvalgt, Josten Storsæter.

– Vi har fått beskjed om at mange har planlagt godt, selv om vi også får meldinger om at det noen steder fremdeles er huller i turnus.

Oppmerksomheten rundt kommunens brudd på arbeidsmiljøloven har gjort det lettere å forhandle frem lovlige turnuser i år.

– Politikerne ønsker lovlige turnuser. Det gjør at flere steder har gått inn på NSFs sommeravtale og har på den måten klart å få sommerturnusen til å gå opp.

Men alt er ikke rosenrødt.

– Vi har fått noen henvendelser hvor tillitsvalgte er bekymret for at sommerturnusen er «tynt» bemannet. Det blir fort problemer om noen blir syke, sier Storsæter.

– Vi får se hvordan det har gått etter ferien. Det er heller ikke alt vi får melding om før det oppstår problemer.

Haukeland: Godt samarbeid har løst mye

Karen-Anne Stordalen er foretakstillitsvalgt ved Helse Bergen.

– Hvor mange «huller» har dere i turnusen før sommeren?

– Det varierer litt, men flere avdelinger har i år klart å løse sommeren med minimalt med hull, sier Stordalen.

Selv om det har vært noen utfordringer underveis, mener Stordalen at siden de tillitsvalgte ble involvert tidlig i planleggingen, har mye har løst seg.

– Vi har brukt NSFs sommeravtaler for å løse noe, sier hun.

Koronasituasjonen har ikke påvirket ferieavviklingen ved sykehuset.

– Sommerferien til de ansatte er ikke endret. Den går som planlagt. Det er bare noen få som er blitt spurt om flytting av ferie. De har i så fall gjort det frivillig, sier Stordalen.

Spesialavdelingene mest utfordrende

Intensivavdelingen har blant annet oppjustert beredskapen.

– Alle intensivstudentene i siste trimester er satt inn i 100 prosent studie- og beredskapsstillinger på intensiv i sommer, sier hun.

Også i Helse Bergen er det intensivenhetene, fødeavdelingen, overvåkningsenheter og mottaksavdelingen som har vært vanskelig å bemanne i sommer.

– Er dere trygge på at driften blir forsvarlig i sommer?

– Vi vet at de ansatte alltid strekker seg langt for å yte forsvarlig helsehjelp for pasientene. Vi er trygge i den grad vi kan være det.

Stordalen legger til at Bemanningssenteret har vært ekstra behjelpelig for å finne gode løsninger der det har vært mest utfordrende.

– Jeg må si at ferieplanleggingen med å få alle sommerturnuser godkjente og forsvarlige har gått mye bedre i år enn noen gang tidligere. Jeg tror det henger sammen med et mye bedre samarbeid og tidlig involvering av tillitsvalgte.

Universitetssykehuset i Nord-Norge: Jobber med å tette huller

– Hvor mange «huller» har dere i turnusen?

– Det er umulig å svare på. Noen steder ingen, og andre steder mange, sier foretakstillitsvalgt ved UNN, Mai-Britt Martinsen.

Hun sier det nok er mest huller i turnusen ved intensivavdelingene i Tromsø.

Mai-Britt Martinsen
Privat
Privat Foto: Privat

– Det jobbes fortsatt med å tette huller ved å sette inn vakter etter NSFs sommeravtale. På poster der det er vanskeligst med bemanning, er det i år gjort en tredeling av ferien. I Narvik er det mest huller i turnusen til pandemimottaket som driftes av personell fra andre poster i sykehuset, sier hun.

Martinsen sier noen sykepleiere har fått kompensasjon for å flytte ferie ut av ferieperioden.

– Vi ser at flere har tatt i bruk NSFs sommeravtale. Det er tredje året vi har den i bruk, så den er nok også blitt bedre kjent.

Ekstra avtale

På en intensivavdeling er det inngått en ekstra avtale med NSF, opplyser Martinsen.

– Sykepleierne her får kun tre uker ferie og må jobbe annenhver helg, sier hun. 

Martinsen sier det alltid har vært utfordringer med sommerturnuser. 

– Spesielt på intensivavdelinger der man i utgangspunktet har for lav fast bemanning med spesialsykepleiere. Når i tillegg vikartilgangen fra utlandet er kraftig redusert i år, har det gått ut over den faste bemanningen. De får nå kortere ferie og mer ubekvemme vakter, sier hun.

Martinsen legger til at hun også får meldinger om at enkelte avdelinger har bedre vikartilgang fra norske vikarbyråer i år. 

– De sier det er lettere å få sommervikarer, kanskje fordi det er mindre reising denne sommeren.

Skreddersøm mest effektivt

– Har koronasituasjonen påvirket sommmerplanleggingen?

– Vi får færre vikarer fra utlandet, og sykepleiere på avdelinger med bemanningsutfordringer får kun tre ukers ferie, sier Martinsen. 

Hele Harstad sykehus har ifølge Martinsen tredelt ferie: Ferien avvikles i tre puljer, med tre ukers ferier.

– Dette litt i strid med anbefalingene om å ta ut mest mulig ferie i sommer for å ha størst mulig drift og beredskap til høsten. Skreddersøm er mest effektiv med hensyn til drift, samtidig skaper det støy og misunnelse når noen får ta ut mer ferie enn andre. Noen har også fått kortere varslingsfrist på ferien, sier hun. 

I Harstad er rehabiliteringspasienter flyttet til sengepost, uten at personalet er flyttet med.

– Det er bekymringsverdig for denne pasientgruppen, sier Martinsen. 

– Er dere trygge på at driften blir forsvarlig i sommer?

– Stort sett er nok turnusene forsvarlige, men det kan være lite å gå på dersom det kommer overraskelser underveis. Noen tar nok på seg mye merarbeid, overtid og ekstravakter. Mer fast personell på jobb gjør sommeren tryggere, men man kan bli bekymret for hvordan høsten blir hvis vi får en smittetopp og mange allerede har brukt opp sin arbeidskapasitet, sier hun. 

Martinsen skryter av hvor ekstremt fleksible sykepleierne er, og at de strekker seg veldig langt for å rigge en sikker sommer for pasienten.

– Men det er mye frustrasjon fra dem som har fått tredeling av ferie. De har mye restferie som de skal få tatt ut til høsten. 

Helse Stavanger: Over 1000 ledige vakter

Aud Riise er hovedtillitsvalgt i Helse Stavanger.

– Hvor mange hull har dere i sommerturnusen?

– Vi har ikke fått tallene fra ledelsen ennå, men antakelig er det godt over 1000 ledige vakter på hele foretaket, sier Riise.

Hun er tydelig på at koronasituasjonen har gjort sommerplanleggingen vanskeligere.

– Mange er slitne etter pandemien, og beredskap skal opprettholdes. Det er også redusert tilgang på vikarer fra utlandet, sier hun.

– Noen har fått endret ferien sin på kort varsel og får kun tre uker. De ansatte strekker seg langt, sier hun, men hun er usikker på om sommeren gjennomføres forsvarlig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse