fbpx Nina Markendahl krysser svenskegrensa karantenefritt for å komme seg på jobb Hopp til hovedinnhold

Nina Markendahl krysser svenske­grensa karantene­fritt for å komme seg på jobb

Nina Markendahl paserer grensa

Sykehuset Østfold har 103 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre som bor i Sverige. Nina Markendahl er en av dem.

I 25 år har Nina Markendahl pendlet fra sin bolig i Strømstad til jobben som intensivsykepleier ved Sykehuset Østfold. Hun er grensependler og trives med det. 

Markendahl er langt fra den eneste ved Sykehuset Østfolds som jobbpendler over grensa.

– Sykehuset har totalt 179 medarbeidere med adresse i Sverige. Oversikten er hentet ut fra perioden med koronapandemi – altså mars, april og mai, opplyser Sykehuset Østfold i en e-post til Sykepleien.

Den største gruppen er sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre som teller 103 personer. I tillegg har sykehuset 32 leger og 25 helsefagarbeidere som er bosatt i Sverige. De resterende 19 personene fordeler seg på ulike øvrige yrkesgrupper.

Da grensa stengte

16. mars stengte grenseovergangen mellom Sverige og Norge.

– Hvordan fikk du vite det?

– Først på sosiale medier. Dagen før grensa stengte, la Sykehuset Østfold ut informasjon på intranettet. Der fikk vi beskjed om at ledelsen hadde vært i kontakt med myndighetene og ordnet det slik at vi som krysset grensa, måtte vise pass og sykehusets id-kort til tollerne, forteller Markendahl.

– Så hvordan var det å krysse grensa 16. mars?

– Det føltes litt surrealistisk. Det var politi, tollere og militære som var på vakt. Da jeg viste frem pass og id-kortet, ble jeg møtt med varme og respekt: «tusen, tusen takk for at du kommer.» «Velkommen», «Ta godt vare på deg selv». Omtanken var rørende, og den har fortsatt.

Hun sier at ting er blitt mer normalisert den siste tiden.

– Nå er ikke militæret der lenger – kun tollere og politi. Men den gode tonen fortsetter vi med. Tollerne ber meg fremdeles om å ta vare på meg selv. Jeg svarer «takk det samme».

Mannen til Markendahl er også grensependler. Han jobber som ambulansesjåfør og har gjort det de siste fem–seks årene.

Unntak for Sverige og Finland

Å dra på over svenskegrensa er ikke mulig uten at du blir satt i karantene i 10 dager for folk flest. Men myndighetene har gjort to unntak:

– Personer som krysser grensen til Norge fra Sverige eller Finland i arbeid eller under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene. Unntaket gjelder i tillegg personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, sier statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Både Nina Markendahl og hennes mann omfattes av disse unntakene, siden de jobber i helsevesenet.

– Er det spesielle regler for vikarbyråer som leier ut svenske sykepleiere til Norge?

– Nei, vi har ingen særskilt regulering om vikarbyrået som leier ut svenske sykepleiere til Norge med hensyn til reisekarantene, sier Erlandsen.

Yrker som omfattes av unntakene:

 • styring og kriseledelse
 • forsvar
 • lov og orden
 • helse og omsorg
 • redningstjeneste
 • digital sikkerhet i sivil sektor
 • natur og miljø
 • forsyningssikkerhet
 • vann og avløp
 • finansielle tjenester
 • kraftforsyning
 • elektronisk kommunikasjon
 • transport
 • satellittbaserte tjenester
 • apotek
 • renhold

Godt rustet for ny koronabølge

– Hvordan har det vært å jobbe ved intensivavdeling ved Sykehuset Østfold under koronakrisen?

– Jeg har verdens beste jobb. Da koronakrisen kom, måtte vi snu oss raskt. Vi har brukt mye tid på å lære opp kolleger fra andre avdelinger til å kunne assistere oss intensivsykepleiere. Vi forberedte oss på storinnrykk av covid-19-pasienter, sier Markendahl.

Sykehuset Østfold har klart seg bra, så langt.

– Vi håper jo at alt arbeidet vi har gjort, er forgjeves. Men skulle det komme en oppblomstring av viruset, er jeg nå helt trygg på at vi er godt forberedt, sier hun.

Markendahl sier at krisen tross alt har ført til noe positivt.

– Alle kolleger på hele sykehuset har trådt til. Vi har samarbeidet på tvers av avdelinger og fagfelt. Alle har gitt 100 prosent. Slikt blir det god stemning av, sier hun.

Null grensehandel

– Får du spørsmål om å ta med deg varer fra Sverige av kolleger?

– Ha-ha. Ja, det har jeg fått spørsmål om i alle år, men jeg har konsekvent sagt nei.

Det er først og fremst snus, polvarer og røyk hun får spørsmål om å handle inn på andre siden av grensa.

– Nå når grensa er stengt, har det blitt flere spørsmål om ikke jeg kan handle for dem. Jeg sier fortsatt nei. Nå er det dessuten forbudt for oss som grensependler å ta med oss noe som helst, sier Markendahl.

Du kan lese mer om regler for grensependling og reiseforbud på regjeringens nettsider

Fakta
Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 6 tredje ledd. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr, jf. forskriften § 3.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden. For eksempel vil personell på tog eller fly og yrkessjåfører som transporterer last, kunne utføre sine arbeidsoppgaver uten hinder av karantenereglene, selv om de kommer fra utlandet. De skal imidlertid forholde seg til karantenereglene når de ikke er på jobb.

I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen som organiseres av arbeidsgiver (oljeplattformer, bygningsarbeidere i brakker mv.) må arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstakere kan unngå nærkontakt med andre arbeidere på bostedet.

Kilde: Rundskriv

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse