fbpx Gode beredskapsplaner må bygge på reell medvirkning i forkant Hopp til hovedinnhold

Gode beredskapsplaner må bygge på reell medvirkning i forkant

Sykepleier setter sprøyte på pasient, intensivavdelingen på Moss sykehus.

Jeg er stolt av dere som har de hvite skoene på, og som er klar for ny dyst hver dag. Hva skulle Norge gjort uten dere nå? spør lederen for Rådet for sykepleieetikk. 

Vi har en alvorlig situasjon, og helsetjenestenes ansvar og kompetanse er helt avgjørende for å behandle, lindre og unngå videre smitte i institusjonene. Det er nå en svært stor belastning på mange. Når beredskapsplaner settes ut i live, er det derfor av stor betydning at medvirkningen har vært reell i forkant. Det er en gjensidig avhengighet vi ikke kommer utenom.

Mange kommuner og sykehus er bevisste og gode forbilder, mens andre har et stykke arbeid å gjøre. For et par dager siden tok jeg noen telefoner til enkelte kommuner og sykehus og stilte foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt et spørsmål. – Har det vært systematisk medvirkning i utarbeidelse av beredskapsplanene de siste par årene?

Systematisk involvering

Kartleggingen min kan på ingen måte påberope seg full validitet, men den gir en liten pekepinn på tingenes tilstand. Av de jeg spurte, var det få som var blitt systematisk involvert i beredskapsplanene. En av de tillitsvalgte hadde jevnlig blitt informert gjennom sitt hovedverneombud, noe som var positivt.

Vi er gjensidig avhengige av hverandre, og det er så betydningsfullt at denne avhengigheten anerkjennes og gir ringvirkninger. Det er sammen vi skal sørge for en etisk faglig- og forsvarlig pasientbehandling.

Kulturbygging

Marie Aakre skriver i sin bok «Jakten på dømmekraft» om tverrfaglighet og medarbeiderskap: Kulturbygging koster, men mangel på kulturbygging koster mer. Fagets og kvalitetens forutsetninger ligger i menneskene, og nettopp derfor er personutvikling og respektfull samhandling så avgjørende.

Vi er her ved sakens kjerne. En respektfull samhandling kommer ikke av seg selv. Derfor er det så avgjørende med en kultur hvor lederne kjenner sine medarbeidere, og det er rom for kulturbygging. Det innbefatter medvirkning i beslutninger, og konstruktive tilbakemeldinger som vil føre til en personlig utvikling.

I krevende tider er vi helt avhengig av samarbeid på kryss og tvers, og en ekstra velvillighet for å imøtekomme behovene.

Etiske dilemma

Har vi nok smitteutstyr? Hva om det blir en mangelvare? Hva skjer hvis helsepersonell/sykepleiere ikke kan beskytte seg selv og andre pasienter mot smitte? Hva om vi ikke lenger har kapasitet til å gi alle pasientene våre den sykepleien og helsehjelpen de trenger?

Vi må unngå at vi havner i vanskelige og uhåndterlige etiske dilemma, derfor må ulike problemstillinger komme på bordet og viktige beslutninger forankres blant dem som jobber pasientnært. Sykepleiere og annet helsepersonell skal selvfølgelig ikke utsettes for fare, men hva gjør vi om situasjoner allikevel oppstår? Sykepleiere og annet helsepersonell kan komme i situasjoner hvor de må gjøre vanskelige valg. Rådet for sykepleieetikk er klare for å motta ulike etiske problemstillinger som måtte oppstå, og vil svare opp etter beste evne.

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.

Sykepleierne har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i beredskapsplanene i virksomheten, men det er også et lederansvar å sikre at alle er kjent med prosedyrene i den alvorlige situasjonen vi befinner oss i nå. Sykepleiernes etiske ansvar kan bli satt på prøve i den situasjonen som nå er.

I Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning kap. 7–1 er det pålagt lederne å kartlegge faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles.

På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes. Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Her har vi oppskriften!

En uvanlig hverdag

Vi har en helt uvanlig og uvirkelig hverdag nå. Myndighetene fatter daglig nye beslutninger og vedtak som skal være til det beste for oss alle. Jeg føler meg 100 % trygg på at alle beslutninger som kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet har de beste intensjoner. Denne tilliten til de offentlige myndigheter er en god visshet å bære med seg. Det er en høy grad av tillit i det norske samfunnet. Den eksakte klokskap i vedtakene som gjøres, kan bare vurderes i ettertid.

All honnør til dere! Ta vare og god vakt!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse