fbpx Intensiv på St. Olav: Enorm misnøye med sommerferieavviklingen Hopp til hovedinnhold

Intensiv på St. Olav: Enorm misnøye med sommerferie­avviklingen

Bildet viser Kenneth Sandmo Grip.

Sykepleierne opplever at de blir bedt om å yte, uten å få noe igjen – og har sendt bekymringsmelding.

 

Det er avisen Nidaros som skriver om situasjonen på hovedintensiv på St. Olavs hospital i Trondheim. Der skal det, ifølge en bekymringsmelding som er sendt fra ansatte til sykehusledelsen, være en «enorm misnøye» med sommeropplegget.

Les mer her: Bekymret tillitsvalgt retter skarp kritikk mot sykehusledelsen: – Ansatte opplever dette som råttent

Mener det kunne vært løst

Ifølge foretakstillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip er dette bakgrunnen:

– Av hensyn til smittevern vil St. Olavs hospital ikke bruke vikarbyrå for å løse bemanningsbehovet i sommerferien, og det fører til at det vil mangle folk på jobb i sommer.

Men det mener Grip ville vært mulig å løse.

– Etter det vi hører, var flere ansatte villige til å flytte en ferieuke til høsten frivillig, forklarer han.

– Mot at de fikk en form for kompensasjon.

Men en kompensasjon sa ledelsen nei til, og dermed var det ikke nok ansatte som ville flytte på ferien sin frivillig. Ledelsen valgte da å flytte en ferieuke for samtlige sykepleiere.

I stedet for fire uker ferie i sommer, som de har trodd de ville få, får de tre uker.

Uttrykker stor bekymring

Og det har sykehuset, ifølge klinikksjef Hilde Pleym, lov til. Hun sier til Nidaros at det er i tråd med bestemmelsene i ferieloven, som sier at ansatte har krav på tre ukers sammenhengende ferie. 

Den fjerde ferieuken, som ansatte har regnet med, må de flytte til høsten.

Hun sier også til avisen at det har vært kontinuerlig dialog underveis, og at bekymringsmeldinger er svart ut.

Men i bekymringsmeldingen, som er datert 29. mai, skriver sykepleierne:

«Ledelsen har videre besluttet at flytting av en ferieuke ikke skal kompenseres. De kan heller ikke garantere at man kan ta ferien kommende høst. Ledelsen ber også om at det skal jobbes ekstravakter i den perioden vi allerede jobber i sommer. Her har de økt kompensasjonen i form av ekstravakttillegg. Vi har også blitt forespeilet at turnusen blir endret til flere nattvakter, ergo høyere vaktbelastning.»

Sykepleierne uttrykker stor bekymring for hvordan situasjonen fremover vil bli. De skriver også at mange føler seg maktesløse og lite verdsatt.

De skriver:

«Utfordringen vi nå står ovenfor med sommerferieavvikling og etterslep som følge av dette, fører til at ansatte har begynt å se etter alternative jobber.»

– Ledelsen er lite lydhør

Kenneth Sandmo Grip forteller om en avdeling med allerede høy turnover, og som mangler mellom 15 og 20 intensivsykepleiere.

– Vi mener tillitsvalgte har gjort det vi kan for å komme frem til en løsning, sier han.

– Men vi opplever at ledelsen er lite lydhør. Vi er flere ganger blitt spurt om råd og har spilt inn forslag, som i liten grad er blitt tatt til følge.

– Er det vanlig å kunne ta ut fire uker sommerferie på St. Olav?

– Ja, det er helt vanlig.

Ifølge Grip pleier sommerferien å deles i to bolker på fire uker hver. Ansatte får ferie i den ene eller den andre bolken.

Vil påvirke flere

Han sier at det å tvangsflytte en ferieuke får konsekvenser for flere enn den enkelte ansatte.

– Dette vil for eksempel påvirke hvor lenge barn kan ha ferie sammen med begge sine foreldre, påpeker han.

– Ferieavvikling påvirker gjerne flere, og det antar jeg er grunnen til at man ifølge ferieloven skal få varsel om når ferien kan avvikles, to måneder før den iverksettes.

At de ansatte ønsket en kompensasjon for på kort varsel å flytte en ferieuke frivillig, mener han er rimelig.

– De er villig til å yte ekstra og ønsker å få betalt for det.

Bildet viser St. Olavs hospital

– Spesielt utfordrende

Klinikksjef Hilde Pleym ved Klinikk for anestesi- og intensivmedisin, svarer dette på spørsmål om hvorfor ledelsen ikke har villet gi sykepleierne en kompensasjon for frivillig å flytte en ferieuke:

– I år tilbød vi betydelig høyere lønn enn tidligere år for ekstravakter, fordi pandemien har gjort sommeren ekstra utfordrende, skriver hun i en e-post.

– Øvrige avdelinger har løst utfordringene gjennom dette tiltaket, men på hovedintensiv har vi dessverre ikke kommet i mål. Det ble derfor nødvendig å endre ferieplanen for å sørge for at alle fikk ferie og ikke måtte påta seg vakter ut over det forsvarlige for den enkelte.

Hun viser til at andre enheter har endret sine ferieplaner for sommeren 2020 uten at ekstra kompensasjon har vært et tema.

Det stiller foretakstillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip spørsmålstegn ved.

– Dette er ukjent for meg, sier han.

– Jeg kjenner til én annen avdeling som har endret ferieplaner, og det er fødeavdelingen. Forskjellen er at her ble ferieplanene endret rundt årsskiftet, altså lenge før situasjonen med det nye koronaviruset.

– Har ikke kapasitet

– Klinikkdirektøren sier andre enheter har løst utfordringer gjennom å tilby ekstra lønn for ekstravakter, hvorfor er ikke det attraktivt for sykepleierne på hovedintensiv?

– Det har å gjøre med totalbelastningen over tid, sier Grip.

– Med færre ferieuker enn planlagt og større vaktbelastning i sommer, har mange ikke kapasitet til å ta på seg ekstravakter i tillegg.

Med andre ord: De får ikke nyttiggjort seg de ekstra pengene som tilbys for å ta ekstravakter.

Han peker på at de ansatte opplever å jobbe i en avdeling som baserer driften på overtid og ekstravakter. Og gjentar:

– Jeg mener dette kunne vært løst på en mye smidigere måte, dersom ledelsen hadde lyttet til våre råd.

Klinikksjef Hilde Pleym skriver at pandemien har gjort ferieavviklingen spesielt utfordrende.

– Tillitsvalgte opplever at de har kommet med innspill til å løse situasjonen, men at disse i liten grad er tatt til følge. Er dette en påstand du kjenner seg igjen i?

– God dialog med tillitsvalgte og verneombud har vært viktigere enn noen gang. Derfor tok administrerende direktør de foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet inn i sykehusets ledermøter fra mars, da pandemien kom. Dette gjorde vi for å sikre god informasjon og involvering.

Bildet viser Hilde Pleym.

– Uforutsigbare måneder

– Hvordan opplever ledelsen at tillitsvalgte har gitt innspill?

– På hovedintensiv har vi hatt jevnlig dialog med både hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og verneombud om gjennomføring av ferien, skriver hun.

– Vi har fått mange gode innspill, blant annet om høyere lønn for ekstravakter, og det eneste vi ikke er enige om, er kompensasjon for å flytte en ferieuke.

– De ansatte uttrykker frustrasjon over at en fjerde ferieuke blir flyttet fra sommer til høst, på det de oppfatter som kort varsel. Forstår du denne frustrasjonen?

– De siste månedene har vært svært uforutsigbare på grunn av koronapandemien, og sykehusene har måttet endre planer fort. Det har også gjort ferieavviklingen vanskeligere. Det er naturlig at det kan oppleves frustrerende.

Pleym skriver at for henne som leder, er det viktig at ansatte får minst tre uker sammenhengende ferie.

– Det er tatt individuelle hensyn, slik at noen får fire ukers sammenhengende ferie. I tråd med ferieloven får alle tilbud om å ta ut ferien i løpet av høsten.

– Vanskelig å rekruttere

– Hvordan ser du på situasjonen med ferieavvikling på hovedintensiv?

– Jeg er opptatt av at både sommeren og tiden fremover skal bli mer forutsigbar. Problemer med rekruttering, av så vel intensivsykepleiere som andre sykepleiere som kvalifiseres gjennom opplæring, er kjent, påpeker hun i e-posten.

– Den vanskelige rekrutteringssituasjonen er erkjent både nasjonalt og internasjonalt.

Hilde Pleym skriver at tilførsel av nye stillinger derfor ikke vil løse avdelingens bemanningsproblem.

– Det er de siste årene tilført 15 nye stillinger, men det er vanskelig å få dem besatt. Vi må derfor tenke annerledes. Det arbeidet starter over ferien, på oppdrag fra administrerende direktør, og tar utgangspunkt i utfordringene med stor arbeidsbelastning og rekruttering.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse