fbpx Prioriter jordmødre, nå! Hopp til hovedinnhold

Prioriter jordmødre, nå!

Jordmortjenesten i kommunene består i dag av under 300 jordmor-årsverk som skal fordeles på over 62 000 gravide årlig. Det er langt fra nok mener Jordmorforbundet NSF.

I regjeringens politiske plattform står det at den vil bygge ut jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten. Det er bra, og et tydelig signal på at det er sentral politisk vilje for å styrke jordmortjenesten. Helsedirektoratet mener at en kommunejordmortjeneste er en nødvendighet i hele landet, både i områder med lang reisevei til fødested, større byer og i regioner hvor strukturen for fødetilbudet endres. Jordmortjenesten i kommunene er i dag en svært knapp ressurs som består av under 300 jordmor-årsverk som skal fordeles på over 62 000 gravide årlig, og minst like mange nyfødte.

Svangerskapsoppfølging som i all hovedsak utføres av jordmor gir bedre og mer naturlige fødselsutfall for majoriteten av gravide kvinner. Både mor og barn har en rekke fordeler av slik oppfølging, ifølge nye resultater fra anerkjente The Cochrane Library. Kvinner skal kunne velge om de vil gå til jordmor eller lege i svangerskapet. Men denne valgmuligheten er ikke reell når det er svært få jordmorstillinger og for små stillingsbrøker. Med en jordmor-time tidlig i svangerskapet, vil man i større grad enn nå kunne tilby livsstilsamtaler som gir helsemessig gevinst.

Resultatene i rapporten « Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels- og barselomsorgen» viser nedslående nasjonale resultater for barseltilbudet og oppfølgingen i kommunehelsetjenesten. Ifølge kvinnene er det store variasjoner i tjenestene som den enkelte mottar. Kvinnene påpeker at mulighet til å gå til jordmor var helt fraværende eller at tilgjengeligheten til jordmødre i kommunen var dårligere enn akseptabelt.

Kort liggetid

Dagens fødekvinner har kort liggetid på barsel som i gjennomsnitt er på 24 timer. Barselomsorgen fra jordmor til kvinnen og hennes nyfødte er flyttet fra sykehuset til hjemmet. Dette kan være en fare for pasientsikkerheten hvis ikke oppfølgingen av jordmor er tett rett etter fødsel. I den første sårbare uken etter fødsel er det jordmor med sin kunnskap og kompetanse som kan styrke og hjelpe kvinnen og den nyfødte. Familien får slik en god start på sin nye tilværelse. I en rapport kommer Helsetilsynet fram til at dagens barsel tilbud ikke tar tilstrekkelig hensyn til den korte liggetida på sykehuset. Tilsynet konkluderer også at antallet mødre som fikk hjemmebesøk innen to uker etter fødselen var langt lavere enn det som var oppgitt i den nasjonale statistikken. Det er på grunnlag av disse funnene at Helsedirektoratet har sendt ut nye retningslinjer for barselomsorg (2014) der det anbefales en tettere jordmor-oppfølging av mor og barn i den første tida etter fødselen. Helsetilsynet har påpekt at oppstår en kritisk periode fra mor og barn reiser fra sykehuset, til det er en reell kontakt for nybakte mødre og deres barn med helsestasjonen. De nye retningslinjene for barselomsorgen anbefaler hjemmebesøk av jordmor innen de første dagene etter hjemkomst fra barselavdelingen. For å kunne gjennomføre barselretningslinjene må jordmortjenesten i kommunen nå styrkes.

Ammingens nyere historie her i Norge har vært en formidabel suksess. Fra rundt 1970 har vi hatt en stigende og jevnt høy forekomst av både fullamming og deretter delamming når barnet ble større. De siste årene har liggetiden ved barselavdelingene gått jevnt og bratt nedover. Det er ikke fulgt opp av et tilfredsstillende og trygt tilbud i kommunene. Nå ammer færre kvinner og bruk av morsmelkerstatning øker.

Komplikasjoner som kan oppstå uten oppfølging etter fødsel: En vellykket amming krever ofte tett veiledning. Kvinnene har også ofte vonde sting, lite søvn, problemer med amming og en masse følelser de må hanskes med. I tillegg er de nyfødte barna sårbare for vektnedgang og eventuelle infeksjoner. Derfor skal mor og barn sjekkes regelmessig den første tida – slik unngår vi mange startproblemer for familien. Jordmødre erfarer også at mødre med vold og rusproblemer ofte vil dra hjem så tidlig som mulig, slik at de unngår å bli fanget opp av kontrollapparatet.

Marginale ressurser

Utvikling og kvalitetsforbedring av en samlet jordmortjeneste er ensbetydende med kapasitetsøkning. Marginale ressurser er et dårlig utgangspunkt for forbedring av kvalitet. Den politiske satsingen, spesielt innen barselomsorgen og jordmortjenesten i kommunene er hilst velkommen av fagpersoner, brukerorganisasjoner og Nasjonalt råd for fødselsomsorg. En god jordmortjeneste er en avgjørende del av tjenestetilbudet i kommunene for å yte grunnleggende tjenester som også er forebyggende og helsefremmende.

Regjeringen, Helsedirektoratet og Helsetilsynet understreker at jordmortjenesten i kommunen må styrkes slik at vi tilbyr et tilgjengelig, trygt og forsvarlig helsetilbud til våre innbyggere.

Av landets 428 kommuner tilbyr 75 kommuner jordmortjenester hele uken. Halvparten av våre kommuner har jordmor i 40 prosent stilling eller mindre. Helsedirektoratets beregninger fra 2010 viser at det mangler 1 550 årsverk for å utføre lovpålagte oppgaver i kommunehelsetjenesten. I statsbudsjettet er det nå satt av penger til å styrke jordmortjenesten, men pengene er ikke øremerket. Kjære politikere! Det er tid for viktige prioriteringer. Prioriter jordmødre, nå!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse