fbpx Åpner for flere ufaglærte? Hopp til hovedinnhold

Åpner for flere ufaglærte?

Arbeidstakerorganisasjonene applauderte da arbeidsministeren foreslo å lovfeste rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Leder av NSFs landsgruppe av sykepleieledere Anne Moi Bø frykter konsekvensen kan bli økt andel ufaglærte.

I forrige uke gikk flertallet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget inn for forslaget som vil bli behandlet i Stortinget 4. juni.

 

Les: Snart kan du kreve heltidsstilling

 

 – Som leder står jeg ofte i problemstillinger der ufaglærte helgeansatte i små deltidsstillinger ”krever” større stillinger. Jeg har avslått slike søknader fordi vi trenger fagkompetanse, og at det går foran kravet om økte stillinger for den ansatte. Dersom det nye forslaget går igjennom  uten  at det nevnes noe om at rett til utvidet stillinger gjelder deltidsstillinger som har relevant kompetanse for aktuell stilling, er jeg redd for at det er ”fritt fram” for at ufaglærte i små helgestillinger, med loven i hånd, kan kreve økt fast stilling, sier Anne Moi Bø.

Hun henvendte seg til NSF for å få forbundets vurdering. I svarbrev skriver NSF blant annet:

”Den nye bestemmelsen inneholder ingen spesifikke krav om kvalifikasjoner. Derimot vil vilkåret om jevnlig merarbeid over tid innebære at den deltidsansatte i praksis har arbeidet med den type oppgaver og det ansvar som ligger i stillingen, og vedkommende må således i utgangspunktet forutsettes å ha den nødvendige fagkompetansen. Dersom dette ikke anses å være tilfelle, vil arbeidsgiver måtte vurdere andre løsninger for bemanning enn å tilby den ufaglærte, deltidsansatte merarbeid.

– Det er dette siste punktet som er så vanskelig i helsesektoren i dag, sierMoi Bø.

 

For få faglærte

Mange kommuner sliter i dag med små helgestillinger som de må bemanne med ufaglærte i kortere eller lengre perioder. Sykepleiere og hjelppleiere står ikke i kø for disse små stillingsstørrelsene. Moi Bø frykter derfor at konsekvensen av den nye rettigheten kan bli økt andel ufaglærte i kommunehelsetjenesten fordi man er tvunget til å bruke ufaglært personell, slik bemanningssituasjonen er nå.

– Vi vet at samhandlingsreformen krever økt kompetanse i kommunene, og at kommunene tar denne utfordringen alvorlig. Dersom lovforslaget går igjennom uten en kalusul om at det må gjelde ansatte med relevant fagkompetanse, frykter jeg dette vil kunne utarme kompetansenivået i kommunen i stedet for å styrke fagkomeptansen, sier Anne Moi Bø.

 

Grunn til bekymring?

Sykepleien har vært i kontakt med Arbeidsdepartementet for å få svar på om sykepleielederen har grunn til denne ”bekymringen”.

I sitt svar per e-post skriver avdelingsdirektør Torkel Sandgren følgende:

”I Prop. 83 L (2012-2013) kapittel 4 legger Arbeidsdepartementet frem forslag om endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidet mot frivillig deltid. Det foreslås blant annet en rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid i løpet av de siste 12 månedene. Vi viser til at lovproposisjonen er formelt oversendt Stortinget, og at den videre behandling av forslaget skjer der.”

Utover dette ønsker ikke departementet å komme med ytterligere kommentarer.

 

Les: Tema Deltidsfloken

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse