fbpx Ikke jobbe mer ubekvemt Hopp til hovedinnhold

Ikke jobbe mer ubekvemt

NSF applauderer arbeidsministerens forslag om drøftingsplikt og rett til utvidet stilling. Men vender tommelen ned når statsråden vil ha deltidsansatte til å jobbe mer ubekvemt for å få høyere stilling.

Mange deltidsansatte som ønsker høyere stillingsbrøk jobber i dag mer enn avtalt arbeidstid, uten å få utvidet sin faste stilling. Uønsket og unødvendig, mener Norsk Sykepleierforbund (NSF).  Forbundet synes det derfor er positivt at Arbeidsdepartementet i ”Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot frivillig deltid” går inn for at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling som tilsvarer det den enkelte faktisk jobber.

 

Les: Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

 

Stillingsstørrelsen den enkelte får, vil være avhengig av vedkommendes gjennomsnittlig arbeidstid de siste 12 månedene, og at det har vært utført ”jevnlig”, ifølge departementet.

NSF etterlyser i sitt høringssvar en nærmere presisering av hva som ligger i dette, og at tidsrom hvor arbeidstaker har gyldig fravær, for eksempel ved ferie og sykdom, ikke er med i vurderingen.

 

Jobbe mer ubekvemt

Departementet legger til grunn for å få utvidet stilling, at deltidsansatte aksepterer samme omfang av ubekvemme vakter som vedkommende har utført i form av merarbeid. Det er NSF sterkt uenig i.

– Deltidsansatte må ofte jobbe mer ubekvemt for å oppnå høyere stillingsstørrelse. Vi reagerer derfor på at departementet uten videre slår fast at ”en rett til utvidet stilling i vedkommendes vanlige turnus ville skapt problemer for arbeidsgiver”, skriver NSF i sitt høringssvar.

NSF advarer mot å etablere et A- og et B-lag innenfor samme arbeidsplass, hvor arbeidstakere med om lag samme stillingsstørrelse vil kunne få til dels svært ulik vaktbelastning. Det er lite gunstig for arbeidsmiljøet og vil kunne gi seg utslag i økt sykefravær, mener NSF.

Mange deltidsansatte vil ikke se seg tjent med å søke om stillingsutvidelse på slike premisser. Alternativet blir å fortsette å ta ekstravakter. Da har de i alle fall beholdt retten til å takke nei til ubekvemme vakter, når belastningene blir for store.

 

Fortrinnsrett

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte er etter NSFs syn ett av flere nødvendige virkemidler for å redusere uønsket deltid. I tillegg viser NSF til at det mange steder er behov for økning i grunnbemanningen for å sikre samsvar mellom oppgaver og ressurser.

NSF reagerer på departementets vurdering av hvordan dagens fortrinnsrett har fungert i praksis. Forbundet opplever det som selvmotsigende når departementet påstår at bestemmelsens ”sikkerhetsventil” – vesentlig ulempe – fungerer etter sin hensikt, samtidig som en kartlegging viser at arbeidsgiver får medhold i to av tre saker som blir prøvd for Tvisteløsningsnemnda.

– Det er viktig at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og som må legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på de forhold som anføres som vesentlig ulempe. Ofte er det lav bemanning ute i virksomhetene som gjør at arbeidsgiver viser til større eller mindre grad av ulempe ved å la deltidsansatte få utvidet sin stilling, heter det blant annet i høringssvaret.

Dette holder ikke mener NSF.

 

Les: NSFs høringssvar til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse