fbpx Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid Hopp til hovedinnhold

Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

* Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltid.

* Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

* Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte.

Det er tre tiltak arbeidsminister Anniken Huitfeldt foreslår for å bekjempe ufrivillig deltid, og gi ansatte som ønsker det heltidsstilling. Arbeidsdepartementet har på høring ”Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid” med svarfrist 8. februar.

 

Les: Høringsnotat Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid

 

  Drøftingsplikt

Bruk av deltidsstillinger i helsesektoren har holdt seg stabilt høyt over lang tid. Alt for høyt ifølge Arbeidsdepartementet.

Arbeidstakerorganisasjonene har lenge presset på for å redusere bruken av deltid, og mener arbeidsgiverne gjør for lite. Arbeidsgiverne svarer at arbeidstakerorganisasjonene ikke er villige til å tenke nytt.

I et forsøk på å løse den tilsynelatende ”stillingskrigen”, foreslår departementet blant annet innført drøftingsplikt med tillitsvalgte i den enkelte virksomhet minst en gang per år. Det vil øke bevisstheten i virksomheten om organisering og bruk av deltidsstillinger. På denne måten håper departementet partene kan komme fram til gode løsninger lokalt.

 

Rett til utvidet stilling

Mange deltidsansatte ønsker å jobbe mer enn stillingen de er ansatt i. De fleste jobber i dag mye utover avtalt tid i form av merarbeid, ekstravakter, vikararbeid eller typer midlertidig ansettelse. Flere opplever at de er nødt til å takke ja til alt merarbeidet de blir tilbudt for å få en økonomi de kan leve av.

Dette er både uønsket og unødvendig mener departementet, og foreslår en bestemmelse om rett til utvidet stilling tilsvarende arbeidstakerens reelle arbeidstid de siste 12 måneder. Deltidsansatte har i dag allerede et vern mot at arbeid utover avtalt arbeidstid som blir brukt for å dekke over et konstant arbeidskraftbehov ikke skal forekomme. Men det er arbeidstakeren selv som må gå til domstolen for å få gjennomslag for et eventuelt krav om økt stillingsbrøk. Det kan være en vanskelig og usikker prosess både økonomisk og sosialt for den enkelte. Mange arbeidstakere kvier seg for å gå til sak mot sin egen arbeidsgiver. Det er derfor få saker som bringes inn for domstolene.

Departementet foreslår nå å lovfeste en rett for deltidsansatte til utvidet stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid. Det vil si at kvalifiserte deltidsansatte får fortrinn til utvidet stilling før det foretas nytilsettinger i virksomheten.

Hvor stor stillingsbrøk det vil være snakk om er avhengig av vedkommendes gjennomsnittlig arbeidstid de siste 12 månedene, og at dette har vært utført ”jevnlig”. Det er ikke nok med periodevis merarbeid.  Hvor mye vedkommende må ha jobbet utover avtalt arbeidstid, har ikke departementet tatt stilling til i høringsnotatet.

Departementet har heller ikke definert hva innholdet i den utvidede stillingsbrøken skal være. Men understreker at bestemmelsen ikke skal forstås slik at den gir den deltidsansatte adgang til selv å velge ut fra egne ønsker. Det gjelder hvilket sted/avdeling hun eller han vil utføre arbeidet. Arbeidstakeren må være beredt til å utføre det arbeidet som arbeidsgiver har behov for å få utført, blant annet å akseptere samme omfang helgevakter som inngikk i merarbeidet.

Blir ikke partene enige kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.  

 

Vesentlig ulempe

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte gjelder ikke dersom det påfører virksomheten ”vesentlig ulempe”. Dette vil være avhengig av konkrete vurderinger ved den enkelte virksomhet.

Dersom fortrinnsretten fører til at det blir færre personer å dele arbeidet på, og at dette vil føre til ulemper for de øvrige arbeidstakerne, for eksempel i form av at disse får et betydelig innslag av arbeid på ubekvemme tidspunkter (natt- eller helgearbeid) så regnes det som ”vesentlig ulempe”.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ”vesentlig ulempe” fjernet, mens arbeidsgiverorganisasjonene vil ha en ytterligere skjerping av bestemmelsen. Arbeidsgiverne frykter fortrinnsretten vil skape mange små ”reststillinger” som det seinere vil være vanskelig å få besatt.

Departementet ønsker å videreføre bestemmelsen i sin nåværende form, men foreslår som tillegg i arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal informere den enkelte deltidsansatte om ledige stillinger. Videre skal arbeidsgiver kalle inn alle kvalifiserte deltidsansatte som søker ledige stillinger internt i virksomheten til samtale.

 

Les: Ikke jobbe mer ubekvemt

Les: NSFs høringssvar til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse