fbpx Tillitsvalgt vil se avviksmeldingene Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgt vil se avviks­meldingene

Bildet viser en sykepleier som trekker opp en sprøyte

NSFs hovedtillitsvalgt ved Ringerike sykehus har fått flere klager på at avviksmeldinger ikke følges opp. Hun ønsker seg tilgang på meldingene. Det samme gjør flere tillitsvalgte ved norske sykehus.

– Det er bra at sykehuset har en systematisk opplæring i bruk av avvikssystemet og at ledelsen ønsker at ansatte skal føle seg trygge på å melde uønskede hendelser, sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Ringerike sykehus, Heidi Elisabeth Neverdal Haugen.

Men hun er ikke like imponert over at arbeidsgiver ikke ser seg tjent med å involvere tillitsvalgte i behandlingen av sakene.

– Avvik lukkes for tidlig

– Det er ikke i tråd med foretakets egne retningslinjer for samarbeid, medvirkning og medbestemmelse, hevder hun og utdyper:

– Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra sykepleiere på at det ikke har noen hensikt å melde avvik fordi de ikke hører noe og det ikke skjer noe. Dette underbygger Bråtens mistanke om underrapportering av uønskede hendelser  (som Sykepleien.no skrev i denne saken).

Haugen beretter om at Ringerike sliter med mye av det samme problemet som kom frem i Sykepleiens avviksundersøkelse, nemlig at avvik lukkes av melders nærmeste leder, og blir ikke behandlet i avdelingenes kvalitetsutvalg.

– Vernetjenesten ved sykehuset sier imidlertid at alle meldinger blir besvart, sier Haugen.

bildet viser Heidi Elisabeth Neverdal Haugen

Vil med i kvalitetsarbeidet

Hun mener det er en utfordring at klinikkledelsen ikke inviterer tillitsvalgte inn i kvalitetsarbeidet og ikke gir de tillitsvalgte adgang til avvikene.

– Derfor vet jeg så godt som ingenting om hva som meldes, hvem som er involvert i sakene, hvordan ansatte berøres og hvordan sakene løses – med mindre medlemmene selv tar kontakt med meg.

– Hva synes du om det?

– Det er betenkelig. Vi skal være en ressurs og samarbeidspartner, men det blir vanskelig når vi ikke får kjennskap til feil og mangler i organisasjonen og heller ikke har mulighet til å påvirke beslutninger som kan få konsekvenser for ansatte. Avvikene sier noe om hvor vi har forbedringspotensial, kompetansebehov, om bemanningen er tilstrekkelig og om kvaliteten er god nok. De kunne vært en verdifull informasjon til bruk i blant annet budsjett- og miljøarbeidet som foregår ved sykehuset og hvor de tillitsvalgte allerede er involvert.

Personvernshensyn

– Har du bedt om å få se avvikene?

– Ja, jeg har bedt om å få være med i de fora hvor avvikene behandles. Direktøren ønsker en åpenhetslinje og har sagt at han ikke har noe i mot det, men jeg har ennå ikke mottatt en formell invitasjon.

Haugen er interessert i å være med å behandle saker som angår både pasientene, ansatte og deres arbeidsmiljø.

Hilde Eriksen Bråten, rådgiver for kvalitet og helsefag ved Ringerike sykehus, sier NSF er representert i to fora som behandler den type saker, arbeidsmiljøutvalget og dialogmøtene.

– Så vidt jeg vet er det ingen klinikker i Vestre Viken som har tillitsvalgte representert i de utvalgene som behandler konkrete pasientsaker på avdelings- og klinikknivå. Jeg kan ikke se at det skulle være nødvendig, og heller ikke ønskelig, sett ut fra personvernshensyn overfor den enkelte pasient. Fokus her er pasientsikkerhet, sier Bråten.

Praksis varierer

Sykepleien har spurt alle fylkeslederne i NSF om tillitsvalgte fra NSF får tilgang til avvikene. Det varierer: Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal, Helse Førde og Oslo universitetssykehus har omtrent samme strenge praksis som ved Ringerike sykehus. Her er det kun verneombudstjenesten som har tilgang til avvikene.

Ved Sørlandet sykehus blir de tillitsvalgte orientert om avviksmeldinger i såkalte AMU- og HAMU-møter, men er ikke med i kvalitetsråd.

Mens ved Finnmarksykehuset er NSF representert i kvalitetsutvalget og HTV har ingen problemer med å få se relevante avviksmeldinger.

Ved St Olavs Hospital er tillitsvalgte med på månedlige avdelingsmøter hvor avviksmeldinger gjennomgås. I tillegg ligger uønskede hendelser anonymisert ute på nettsiden til sykehuset. NSF er også inne på klinikknivå, men på de klinikker hvor HMS og kvalitetsmøter er delt, har ikke tillitsvalgte tilgang til kvalitetsmøtene.

Jobber for tilgang

Ved Ahus er det todelt: På seksjonsnivå har ikke tillitsvalgte tilgang til avvikene, men jobber for å få det når prosedyren for kvalitets- og arbeidsmiljøutvalget nå skal revideres. På foretaksnivå har de tilgang til de aggregerte avvikene og er med i det systematiske arbeidet med behandlingene.

Ved Sykehuset Innlandet ønsker også NSF å være med i kvalitetsutvalget på foretaksnivå og i divisjonene:

– I enkelte divisjoner er divisjonstillitsvalgte i NSF med i kvalitetsutvalget, men ikke alle. De som er med i kvalitetsutvalgene får informasjon om avvikene som behandles i utvalget og en oversikt over antall avvik og hvor mange av dem som er lukket. Jeg er ikke med i kvalitetsutvalget på foretaksnivå. Har ikke lykkes med argumentene for at NSF bør være medlem i utvalget, sier foretakstillitsvalgt Liv Haugli.

Uavklart

Ved Nordlandssykehuset virker det uavklart:

– Vi har KVAM-grupper (kvalitet- og arbeidsmiljøgrupper) i alle åtte klinikker. Avviksmeldinger behandles der. Noen gis skriftlig innsyn i og noen gis muntlig orientering om. Hovedverneombudet er de ansattes representant i et overordnet strategisk kvalitetsutvalg. Som foretakstillitsvalgt for NSF har jeg krevd representasjon uten at arbeidsgiver har svart på det. Hovedsammenslutningene har krevd deltagelse i KVAM-grupper, dette er heller ikke svart på. I henhold til intern prosedyre kan vi delta med en tillitsvalgt og en vara, sier Merete Lian.

Les: – Avviksmeldinger er en gavepakke

0 Kommentarer

Annonse
Annonse