fbpx – Bingo hvis kommunen din har gode sykepleiertjenester Hopp til hovedinnhold

– Bingo hvis kommunen din har gode sykepleiertjenester

– Bemanningsnorm vil styrke fagutviklingen, arbeidsmiljøet og gjøre det enklere å beholde sykepleiere som elsker yrket sitt, skriver forbundslederen.

Er du klar for å spille kommunebingo om livskvaliteten på dine siste dager? Eller på oppfølging av diabetesen din? Faren din sin kols?

Tilfeldigheter, geografi og kommuneøkonomi er mer avgjørende enn premisset om likeverdige helsetjenester landet over. Det finnes faktisk ingen kvalitetsstandard eller noe lovpålagt minstebemanning av sykepleiere. Det burde det være.

Bemanningen varierer

Ligger du på ditt dødsleie i Hobøl kommune i Viken, er det ikke sikkert at det vil være en sykepleier tilgjengelig for å gi deg en naturlig og verdig død. Sykepleiermangelen har ført til et så nedsatt sykepleietilbud i Hobøl at pasienter som er inne i sin aller siste livsfase, ikke har kunnet få medisinsk behandling hjemme av sykepleiere.

Selv om eksemplet fra Hobøl heldigvis ikke illustrerer hvordan det er i alle kommuner, er det heller ikke helt unikt. Det er dessverre mer eller mindre tilfeldig fra kommune til kommune både hvor god bemanningen er som helhet, og hvor mange sykepleiere som er på jobb.

Lovpålagte standarder

Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at alle har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, og at det skal være et verdig tjenestetilbud. Helse- og omsorgstjenesteloven sier at tjenestene skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at personell som utfører dem, skal være i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Og det skal sikres tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene.

Helsepersonelloven krever at arbeidet skal uføres i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. At tjenestene likevel ikke blir gitt på en slik måte, skyldes først og fremst at rammene mange plasser ikke er til stede.

Bemanningsnorm vil gi likhet

Det er politisk enighet om at norske helse- og omsorgstjenester skal være basert på prinsippet om lik tilgjengelighet – uavhengig av kjønn, alder og bosted. Like tilfeller skal behandles likt. Da må kommunene få et tydelig og forpliktende signal om hvordan ressurser til tjenestene skal prioriteres.

Norsk Sykepleierforbund mener at en pasientfokusert bemanningsnorm vil være et effektivt virkemiddel for å oppnå likeverdige, rettferdige helsetjenester uansett hvor du bor. Det vil styrke fagutviklingen, arbeidsmiljøet og gjøre det enklere å beholde sykepleiere som elsker yrket sitt.

En bemanningsnorm vil bidra til bedre bemanningsstabilitet i tjenestene. I dag er vi inne i en ond sirkel. Knapp bemanning fører til for høyt arbeidspress, høyt sykefravær og dårligere vilkår for faglig utvikling. Det gir ikke gode vilkår til å kunne gi god pasientbehandling og pasientsikkerhet.

Utfordrende å rekruttere

Det blir både vanskeligere å rekruttere nye sykepleiere og å beholde dem man har. 86 prosent av kommunene oppgir i kommunesektorens arbeidsgivermonitor at de opplever det som ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere. Sykepleien har funnet at 72 prosent av sykepleierne i kommunene har vurdert å slutte i jobben siste år.

Salderingspost i kommunebudsjettene

I helseministerduellen på Lovisenberg Diakonale høgskole før stortingsvalget, sa Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol seg enig i at helsetjenestene ofte blir en salderingspost i kommunale budsjetter. Hun sa hun selv har hørt veldig mange rådmenn gi uttrykk for akkurat det. Hun mente at en bemanningsnorm ikke er veien å gå, men mente at det måtte løses gjennom kvalitetskrav i tjenestene. En tillitsreform kombinert med kvalitetsindikatorer og økt bemanning er Arbeiderpartiets svar på utfordringene, sa hun.

NSF tror at en bemanningsnorm vil være en klok løsning fordi det nettopp kan hindrer at helse blir salderingsposten på kommunenes budsjetter. Bemanningsnorm behøver på ingen måte å være statisk, den kan følge det som til enhver tid er det lokale behovet.

Kartlegger allerede bistandsbehovet

Det gjøres allerede kartlegging av bistandsbehovene til alle som mottar kommunale helsetjenester, gjennom det lovbestemte IPLOS-registeret. Helsemyndighetene utviklet dette registeret for at det skulle gi god kunnskap om bistandsbehovet og dermed gi mulighet for å tilrettelegge tjenestene slik at de i større grad kan imøtekomme tjenestemottakernes behov. Denne kunnskapen kan aktivt brukes til å justere bemanningen, både med tanke på antall ansatte og hvilken kompetanse som behøves.

Et tiltak, ikke et mål

Vi er uansett villige til å diskutere andre løsninger for å nå målet, enten det kalles tillitsreform, kvalitetsindikatorer eller helsepersonellkommisjon. Bemanningsnorm er et tiltak, ikke målet.

Målet er likeverdige, rettferdige helsetjenester gitt på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte til alle som har behov for det, uansett om man bor i Hobøl, Mosjøen eller Bergen.

Vi diskuterer gjerne midlene, så lenge pasientsikkerheten ikke settes på spill.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse