fbpx Et praktisk verktøy for et bedre arbeidsmiljø Hopp til hovedinnhold

Et praktisk verktøy for et bedre arbeidsmiljø

Illustrasjonen viser sykepleiere og ledere sammen rundt verktøyet "Veien til et godt arbeidsmiljø"

Arbeidsmiljø handler om mer enn trivsel. Det dreier seg om jobben vi gjør og hvordan vi sammen planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Stami har utviklet et verktøy for forbedring av arbeidsmiljø på sykehjem. 

Nyere forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, bygget på kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive, har mindre arbeidsrelatert fravær og mer motiverte medarbeidere. Det gir verdi for samfunnet, den enkelte medarbeider og ikke minst for bedriftene.

Unik kilde til kunnskap

Vi vet mye om arbeidsmiljø i Norge. Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) ved Stami utarbeider hvert tredje år en helhetlig framstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge. NOA utgjør en unik kilde til kunnskap om arbeidsmiljø og peker på hvilke utfordringer som er mest fremtredende helt ned på bransje- og yrkesnivå.

Denne kunnskapen viser at det er seks områder som det er spesielt viktig å jobbe med for å forbedre arbeidsmiljøet i alle bransjer og yrker.

1. Unngå rolleuklarhet

Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforhold er uavklart, er belastende. Slike forhold kan ofte skyldes dårlig organisering og planlegging og bør så langt det er mulig unngås. Virksomheter med stor grad av rolleuklarhet gir krevende arbeidsmiljøforhold og lite effektive arbeidsprosesser.

2. Balanse mellom krav og mulighet for egenkontroll

I Norge er vi kjent for å stille høye krav i arbeidet – både fra arbeidsgiver og fra oss selv. Dette balanserer vi gjennom at norske arbeidstakere vanligvis har innflytelse og egenkontroll over arbeidet sitt innenfor de rammer og retninger som settes av arbeidsgiver. Det gir en aktiv arbeidssituasjon som bidrar til jobbengasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser. Lave krav gir ofte passivitet. Høye krav er bedre for arbeidsmiljø og trivsel såfremt det er en grad av rimelighet over kravene og at disse balanseres av muligheten for å kunne påvirke arbeidet selv.

3. Balanse mellom innsats og belønning

God balanse mellom den innsatsen en medarbeider yter og den ansattes opplevelse av belønning er et kjennetegn på virksomheter med godt arbeidsmiljø. Belønning i en arbeidsmiljøkontekst er mer enn lønn og frynsegoder. Like viktig er ofte tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for arbeidet som utføres, samt muligheter til å utvikle seg gjennom nye arbeidsoppgaver eller kompetansehevende tiltak.

4. Kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap

Lederskap er viktig, også for arbeidsmiljøforholdene. Å være bemyndigende vil si å ikke bare delegere oppgaver og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene, samt å opptre støttende og rettferdig. Det er lederferdigheter som bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsresultater.

5. Forutsigbarhet

Forutsigbarhet bidrar til et godt arbeidsmiljø. I en tid hvor rammebetingelser kan endres og det kan være behov for omstillinger, er det viktig å prioritere og gi størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte. Under slike forhold kan ofte tegn overtolkes og rykter oppstå. Uforutsigbarhet kan bidra til jobb- og ansettelsesusikkerhet som påvirker arbeidsmiljøet negativt.

6. Organisasjonskultur og klima

Det er viktig å tilstrebe et sosialt klima som er preget av oppmuntring, støtte og lite mistenksomhet slik at det skapes en opplevelse av at organisasjonen bryr seg om ansattes helse og velvære.

Tipsene over er knyttet opp til selve arbeidet. Det handler lite om velferdsgoder for den enkelte, men om tiltak som treffer selve organisasjonen. Like fullt treffer dette den enkelte ansatte ved et bedre felles arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø på sykehjem og sykehus

Forskning viser at ansatte i sykehus har noen av de samme utfordringene som i sykehjem, men ikke alle er like fremtredende. Høye emosjonelle krav og vold og trusler er utfordringer som peker seg ut også i sykehus. Det stilles høye krav til ansatte i sykehus, og det er ofte kombinert med liten mulighet til å kunne påvirke arbeidsoppgavene. Håndtering av biologisk materiale og smittevern er en del av hverdagen for ansatte i sykehjem, og ikke minst kan turnusarbeid, utgjør en belastning.

Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse.

På sykehjem er relasjoner til mennesker en viktig og givende del av arbeidet. Samtidig kan det å forholde seg til andre menneskers følelser bli en påkjenning. Ansatte i sykehjem opplever i større grad enn yrkesbefolkningen for øvrig å bli utsatt for vold, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse, men denne muligheten er relativt liten for dem som har sin arbeidsplass i sykehjem. I tillegg rapporterer mange om rollekonflikt. Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene. I tillegg medfører arbeidet i sykehjem både ubekvemme løft og arbeidsstillinger.

Råd fra forskere

«En bra dag på jobb» er et praktisk verktøy som virksomheter kan bruke i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Verktøyet er utviklet spesifikt både for sykehjem og sykehus og tar utgangspunkt i NOAs datagrunnlag. Det bygger på de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer, samt erfaring fra virksomhetene.

En bra dag på jobb ble først testet som et pilotprosjekt i 2019 som en del av IA-avtalens satsing på forebyggende arbeidsmiljø. Pilotprosjektet var så vellykket at Stami valgte å gå videre med prosjektet. Det ble dermed videreutviklet og har i tillegg fått en ny og forbedret nettside. Per nå er En bra dag på jobb utviklet for åtte bransjer, og vi lager verktøyet for nye bransjer fortløpende.

Forskere fra Stami bidrar med kunnskap om konsekvensene av å stå i bransjespesifikke utfordringer over tid og gir råd om hva man kan gjøre for å håndtere utfordringene på en god måte.

Fakta
Dette er prosjektet «En bra dag på jobb»

Stami har utviklet En bra dag på jobb som et praktisk verktøy som virksomheter kan benytte i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det består av filmsnutter som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer og utgjør et utgangspunkt for diskusjoner i avdelingen. De er bygget opp av fiksjonsscener og intervjuer med ledere og ansatte i tillegg til forskere som sier noe om hva det kan føre til å stå i disse utfordringene over tid. Ikke alle utfordringer i arbeidsmiljøet kan fjernes, men forskerne gir råd om hva man kan gjøre for å redusere eller håndtere utfordringene.

Bruk av verktøyet innebærer to møter på en-til-en og en halv time i grupper på seks til åtte personer hvor man diskuterer sitt eget arbeidsmiljø. Like viktig som å snakke om utfordringer kan det være å vektlegge områder man er gode på.

Neste møte skal inneholde diskusjon om hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre arbeidsmiljøet i avdelingen basert på de utfordringene som ble tatt opp på forrige møte. Tiltakene legges inn i en handlingsplan, og denne må jobbes med kontinuerlig. Systematisk arbeidsmiljøarbeid er nemlig ikke en «quick fix»!

Plansjer til hvert møte kan bestilles på nett. Disse bidrar til å holde rett fokus i prosessen. En bra dag på jobb har som mål å engasjere samtlige ansatte. Stami anbefaler derfor at prosessen blir ledet av leder og tillitsvalgt/verneombud i fellesskap, slik at det lokale partssamarbeidet styrkes.

Her finner du verktøyet: https://enbradagpajobb.no.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse