fbpx – Det er mange varsellamper som bør blinke Hopp til hovedinnhold
NSF-lederen om Sykepleiens undersøkelse:

– Det er mange varsellamper som bør blinke

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Det er en belastning sykepleierne verken kan eller bør stå i over tid, mener Lill Sverresdatter Larsen etter å ha studert svarene i Sykepleiens undersøkelse. Tidligere helseminister Bent Høie (H) oppfordrer sykepleiere til å bli i jobben.

NSF-leder Lill Sverresdatter ­Larsen har fått se resultatene av Sykepleiens ferske spørreunder­søkelse blant sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Sykepleierne ble spurt om de det siste året har vurdert å bytte arbeidsplass eller slutte som sykepleier. 72 prosent, nesten 3 av 4, svarte bekreftende på dette.

De ble også bedt om å vurdere arbeidsforholdene sine. Spørsmålene handlet blant annet om faglig kvalitet, lønn, bemanninssituasjonen og graden av moralsk stress.

Les om resultatene i undersøkelsen her: 

– Svarene viser at de som vurderer å ­slutte eller bytte arbeidsplass, opplever at de går på akkord med sin faglige integritet og belastningen det medfører, sier hun.

– Åpenbare konsekvenser

Undersøkelsen ble sendt ut til et tilfeldig utvalg medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, 6000 stykker, som er registrert som ansatte i kommunehelsetjenesten. 1188 personer har svart på spørsmålene fra Sykepleien.

Larsen sier at hun ikke skal generalisere ut fra så få respondenter.

– Men det er mange varsellamper som bør blinke når flere hundre sykepleiere er ­uenig i at tjenestene de gir, har god ­faglig ­kvalitet. Dette har åpenbart konsekvenser for ­pasientene og brukerne av tjenestene. Sykepleiere forteller at de opplever å stå i en jobb der de må gjøre prioriteringer som går på ­bekostning av faglig forsvarlighet. Det er en belastning de verken kan eller bør stå i over tid, mener hun.

Vet hva som er viktige faktorer

– Dette korresponderer godt med det vi vet er viktige faktorer om man vurderer å ­slutte: Høy arbeidsbelastning, stort tidspress og lav bemanning. Det er i sum et dårlig grunnlag for å gjøre en god jobb for pasientene, sier hun.

– En annen viktig faktor er lønn, og at belastningen eller ansvaret ikke står i forhold til lønnsnivået.

Still lønnskrav, og takk nei hvis det ikke blir innfridd!

– Hva er det viktigste arbeidsgivere kan ­gjøre for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten?

– Belastningen må ned, og lønna må opp, svarer Lill Sverresdatter Larsen.

Råd: Ha dialog, meld avvik, takk nei! 

– Har du noen råd til sykepleiere i kommunehelsetjenesten som vurderer å slutte eller gå ut av yrket?

– Ha en åpen og ærlig dialog med ­lederen din. Og bruk den tillitsvalgte, gjennom dem har ansatte innflytelse på organiseringen av arbeidsplassen. Ledere og tillitsvalgte­ og verne­ombud skal også samarbeide for et helse­fremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Og den enkelte sykepleier må fort­sette å melde avvik i alle situasjoner der det er påkrevet – både for pasienten og for oss selv, sier hun.

Og videre:

– Still lønnskrav, og takk nei hvis det ikke blir innfridd, er hennes klare oppfordring.

– Åpenbart nødvendig med tiltak

På spørsmål om hun frykter en masseflukt av sykepleiere fra kommunehelsetjenesten de nærmeste to–tre årene, svarer hun slik:

– Det er åpenbart behov for å ­iverksette noen tiltak for å hindre at det skjer. Det ­handler for eksempel om bemanningsnorm, mer kompetanse og riktig oppgavedeling. Og det handler ikke minst om helsefremmende arbeidstidsordninger, og om en lønn som ­beholder, mobiliserer og rekrutterer livsnødvendig sykepleiekompetanse, påpeker hun.

– KS er i stor grad enige med oss i utfordringene, men de må ta ansvar gjennom å følge opp med tiltak slik at sykepleierne ikke slutter, mener Lill Sverresdatter Larsen.

Les hva KS-direktøren sier om undersøkelsen her: 

Bent Høie: – Velg å bli i jobben!

– Innspillene fra undersøkelsen er viktige i arbeidet med å møte sykepleier­mangelen i kommunene, sa avtroppende helseminister Bent Høie (H) til Sykepleien da han kommenterte undersøkelsen.

Høie, som inntil nylig var helseminister, svarte Sykepleien via e-post før valget i september. På spørsmål om hvilket ansvar han som helseminister har for å forhindre at sykepleiere gjør alvor av å slutte i jobbene sine, svarte han slik:

– Selv om ansvaret for å sikre en faglig sterk tjeneste og tilstrekkelig og kompetent bemanning ligger hos kommunene, bidrar både jeg og regjeringen for å støtte dem i arbeidet. Vi har lagt frem Kompetanseløftet 2025 som blant ­annet består av 60 tiltak med en samlet bevilgning på 2,2 milliarder kroner, pekte han på.

Jeg vet at mange kommuner jobber godt med å beholde sykepleiere.  

Høie viste til at det blant tiltakene er ­tilskuddsmidler til utdanning av ansatte i omsorgstjenestene og tiltaket Jobbvinner som skal hjelpe med å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere til tjenesten.

– I oppfølgingen av Kompetanseløft 2025 har regjeringen etablert et eget sam­arbeidsforum med partene i arbeidslivet, der ­Sykepleierforbundet deltar, skrev Høie.

Synes det er leit

– Sykepleierne våre er en helt avgjørende del av vår helse- og omsorgstjeneste, og jobben de gjør betyr mye for mange pasienter. Ut fra hva jeg har sett av undersøkelsen, tyder den på at ­mange sykepleiere i kommunene har vurdert å slutte av ulike grunner. Det syns jeg er veldig leit, skrev han.

Han viser til at sykepleierne i under­søkelsen trekker arbeidsmiljøet frem som det ­viktigste for dem som ønsker å fortsette – og det er positivt, mener han.

– Å være sykepleier kan by på tøffe arbeidsdager, men medarbeiderne skal ­kunne gi beskjed til ledelsen om arbeidshverdagen blir for tøff, påpekte han.

– Innspillene fra undersøkelsen er viktige i arbeidet med å møte sykepleiermangelen i kommunene.

Han viste til kunnskap som allerede ligger der:

– Vi vet at arbeidsbelastning, faglig ­utvikling, lønn, turnus og stillingsstørrelse fremheves som viktig for å rekruttere og beholde syke­pleiere i kommunene. Derfor vil jeg blant ­annet sette ned et partssammensatt utvalg, hvor vi trekker med Sykepleierforbundet og andre sentrale parter i arbeidslivet, for å ­lage en felles plan for hvordan vi skal få opp ­an­delen heltid.

– Hva er det viktigste arbeidsgivere kan ­gjøre for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten?

– Jeg vet at kommunesektoren tar mangelen på sykepleiere på alvor, og at mange kommuner jobber godt med å beholde sykepleiere, rekruttere flere ansatte, men også med å organisere helse- og omsorgstjenestene på andre måter, som både vil gjøre tjenestene bedre og endre arbeidsoppgavene. Vi har lyttet til Norsk Sykepleierforbund som mener at deltidsproblemet må sees i sammenheng med arbeidsdeling, bemanning, vikarbruk og turnus. Dette må finne sin løsning ved at partene setter seg ned rundt samme bord, svarte Høie.

Høies råd til sykepleiere som vurderer å slutte

Når det kommer til om han har noen råd til ­sykepleiere i kommunehelsetjenesten som vurderer å slutte eller gå ut av yrket, svarte han slik:

– Velg å bli i jobbe! Bidra i dialogen med­ ­arbeidsgiver og kolleger om hva som skal til for at jobben skal bli bedre. Pasientene og brukerne trenger deg og gir jobben ­mening. Omsorgstjenestene er under utvikling og vil være et spennende sted å jobbe i årene ­fremover. Undersøk hvordan din kompe­tanse og karriere kan utvikles videre for å bidra til ­dette.

Høy belastning

På spørsmål om han frykter masseflukt av sykepleiere fra kommunehelsetjenesten de nærmeste to–tre årene, skrev den av­troppende helseministeren:

– Jeg vet at svært mange sykepleiere i kommunene har jobbet under en høy belastning det siste halvannet året i pandemihåndteringen, og jeg skjønner at mange er sliten og lei. Jeg både håper og tror at de aller fleste ­velger å jobbe videre i kommunene også etter at ­pandemien er over.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse