fbpx Har sykepleiere noen grunn til å klage over lønna? Hopp til hovedinnhold
Sykepleien spør:

Har sykepleiere noen grunn til å klage over lønna?

Bildet viser nærbilde av en 500-lapp

Sykepleien stilte KS, Spekter og Norsk Sykepleierforbund de samme spørsmålene om lønn. Slik svarer de:

Hvordan har sykepleiernes lønnsutvikling vært de siste ti årene? Er det egentlig noen grunn til å klage? To forhandlingsledere og en forbundsleder har ulikt syn på sakene:

Eli Gunhild By
Bjørn Skrattegård, forhandlingsleder Spekter


Spørsmål 1:
Har sykepleierne hatt en god lønnsutvikling siste ti år?

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund: De har hatt om lag samme lønnsutvikling som andre arbeidstakere, men siden lønnsnivået for sykepleiere er lavere enn for grupper med tilsvarende utdanningsnivå, må vi ha en bedre lønnsvekst.

Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter: Spekter og NSF har forhandlet og blitt enige om en lønnsvekst som er på linje med det andre arbeidstakere i Norge har fått i perioden. 

Hege Mygland, forhandlingsleder i KS: Sykepleierne har hatt en lønnsutvikling på linje med øvrige arbeidstakere i kommunal sektor frem til i år. Med det resultatet vi har med LO og YS nå, har sykepleierne fått et lønnsløft langt over det øvrige stillingsgrupper i kommunal sektor har fått, og sykepleiere i kommunal sektor er nå garantert en lønn på minst 500 000 ved ti års ansiennitet.


Spørsmål 2 :

Har sykepleiere noen grunn til å klage over lønna?

Eli Gunhild By, NSF: Ja.

Bjørn Skrattegård, Spekter: Viser til svar på spørsmål 1.

Hege Mygland, KS: Vi avstår fra å svare på dette.
 

Spørsmål 3:

Vi trenger flere sykepleiere, hvor viktig er økt lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde?

Eli Gunhild By, NSF: God lønn, arbeidstidsordninger det går an å leve med og gode fagmiljøer er de viktigste faktorene for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Bjørn Skrattegård, Spekter: Lønn er en del av totalpakken for sykepleiere, som for andre når man vurderer en jobb. Blant annet Nova har dokumentert at som mange andre yrkesgrupper, vektlegger også sykepleiere godt fagmiljø, arbeidstidsordninger, mulighet for å få tilpasset vakter etter egen livssituasjon og etter- og videreutdanningsmuligheter høyt når de velger arbeidsplass.

Hege Mygland, KS: Lønn er ett av flere virkemidler for å rekruttere og beholde sykepleiere. Kommunene vet imidlertid at lønn bare er én av flere faktorer som er viktig i arbeidet med å rekruttere og beholde konkurranseutsatt personale. Mulighet for heltidsstillinger, mulighet for faste stillinger, arbeidstidsordninger, arbeidsmiljø og ikke minst god ledelse er minst like viktig som lønn.

Spørsmål 4:

Hva er det viktigste konkrete enkelttiltak som du mener kan bidra til å øke sykepleiernes lønninger?

Eli Gunhild By, NSF: Det viktigste er å prioritere sykepleiernes lønninger både sentralt og lokalt.

Bjørn Skrattegård, Spekter: Det er en kjent sak at helseforetakene ønsker endringer i arbeidstidsordningene, slik at det kan legges mer til rette for kontinuitet og kompetanse rundt pasienten, enda mindre behov for deltid og mindre behov for innleie. Spekter har respekt for at NSF ser annerledes på dette. Spekter har hele tiden sagt at hvis overenskomsten har bestemmelser som gir arbeidsgiver bedre mulighet til å fordele og plassere arbeidstiden på en måte som gjør driften mer effektiv, og muligheten for mindre deltid større, så kan det gi lønnsmessig uttelling. Dette handler ikke nødvendigvis om å jobbe flere helger, det kan innebære å plassere helgearbeidet og annen ubekvem arbeidstid annerledes, og dette er mulig å få til innenfor de grensene som er i arbeidsmiljøloven i dag, hvis partene er enige.

Hege Mygland, KS: Endringer i arbeidstidsordningene, slik at sykepleierne i enda større grad får tilbud om heltidsstillinger. Med dagens begrensninger i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av denne, blir omfanget av deltidsstillinger stort, og den faktiske lønna blir tilsvarende lav. At flere, både sykepleiere og helsefagarbeidere, jobber flere helgetimer (ikke nødvendigvis flere helger), vil gjøre at flere kan få heltidsstillinger.


Spørsmål 5:

Bør regjeringen kunne gi føringer til helseforetakene og kommunene når det gjelder sykepleiernes generelle lønnsnivå?

Eli Gunhild By, NSF: Da statsminister Erna Solberg var i opposisjon, lovet hun som Høyre-leder en kompetansepott. Det bør hun følge opp nå.

Bjørn Skrattegård, Spekter: Lønnsoppgjør er partenes ansvar.

Hege Mygland, KS: Nei, regjeringen skal ikke blande seg inn i det som er partenes ansvar.


Spørsmål 6:

Fullfør denne setningen: Arbeidsgiverne/arbeidstakerne tenker for mye på … og for lite på …

Eli Gunhild By, NSF: Arbeidsgiverne tenker for mye på bunnlinjen og for lite på tiltak for å sikre de kvalitativt gode tjenestene i helse- og omsorgssektoren.

Bjørn Skrattegård, Spekter: Spekter avstår fra å kommentere hva som bør være NSFs posisjoner.

Hege Mygland, KS: Vi avstår fra å svare på dette.


P.S.!

By, Skrattegård og Mygland har fått mulighet til å se de andre partenes svar, og så kommentere disse kort. Bare By benyttet seg av anledningen, med følgende kommentar:

– Arbeidsgiverne er godt kjent med vår holdning til fortsatt medbestemmelse på arbeidstidsplaner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse