fbpx Ordliste fra A til U Hopp til hovedinnhold

Ordliste fra A til U

Her får du enkelt forklart noen ord og begreper som handler om lønn.

A-del : Den sentrale delen av overenskomsten i Spekter-området (se også B-del).

Ansiennitet: Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært aktiv i et yrke eller ansatt i en bedrift.

Ansiennitetstillegg: Lønnstillegg som vanligvis gis i henhold til tariffavtalens satser basert på ansiennitet, det vil si praksis og tjenestetid.

B-del: Den lokale delen av overenskomsten i Spekter-området, forhandlet i den enkelte virksomhet (se også A-del).

Feriepenger: Tjenes opp året før ferien skal avvikles (opptjeningsåret) og betales istedenfor lønn ved avvikling av ferien. For sykepleiere utgjør dette normalt 12 prosent av lønnen. 14,3 prosent for dem over 60 år.

Forskjøvet vakt: Når arbeidsgiver ber en ansatt om å bytte vakt. Utløser tillegg.

Frontfagsmodellen: Lønnsoppgjøret i konkurranseutsatt industri (frontfaget) legger føringer for lønnsoppgjøret i resten av arbeidslivet.

Helge- og høytidstillegg: Å jobbe i helge- og høytid, der man ellers har sammenhengende fri, utløser egne tillegg. Det gjelder for eksempel julehelgen, påskehelgen og pinsehelgen. Utbetales i form av en prosentsats i tillegg til timelønnen. Tidspunktene for når helge- og høytidstilleggene slår inn varierer for de ulike tariffområdene. Ofte kan hele eller deler av kompensasjonen tas ut i fritid.

Hovedavtale: Øverste avtale mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverforening og fagforening om grunnleggende spilleregler mellom partene, forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte. Regulerer ikke lønn.

Hovedtariffavtale: En landsomfattende tariffavtale som i offentlig sektor inngått sentralt mellom arbeidsgivere (KS, Spekter, Oslo kommune og Staten) og de ansattes organisasjoner. Regulerer lønn og sosiale bestemmelser. Gjelder vanligvis for to år av gangen.

Likelønn: Likestillingsloven slår fast at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for likt arbeid og arbeid av lik verdi.

Lønn: Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Lønnsforhandlinger: Det forhandles både sentralt og lokalt. De sentrale forhandlingene foregår først, og blir ikke partene enige, kan det bli streik eller lockout.

Lønnsglidning: Lønnsvekst som følger av tillegg gitt utover de tillegg/potter som forhandles frem av sentrale parter, for eksempel ansiennitetsopprykk, nytilsetting i høyere lønnet stilling, andre lokale tillegg uten avtalt pott.

Lønnsslipp: Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi arbeidstakeren lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk.

Mastertillegg : Kan være et eget særskilt tillegg for fullført master, eller gitt som lønnsøkning.

Merarbeid: Arbeid utover avtalt arbeidstid

Overenskomst : Avtale mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon og fagforening om lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Overtid : Arbeid ut over grensene som er fastsatt i arbeidsmiljøloven for alminnelig arbeidstid.

OU-fond: Fond for opplærings- og utviklingstiltak.

Pensjonstrekk: Som medlem i en pensjonskasse – for eksempel Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) – betaler du 2 prosent av lønnen i premie. Arbeidsgiver betaler et større beløp som premie for ditt medlemskap.

Tariffavtale: Avtale om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) : Statlig utvalg som beregner pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i ulike bransjer i Norge. Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal bruke et felles tallgrunnlag i forhandlingene.

Ubekvemstillegg/ulempetillegg: Kompensasjon for å jobbe ut over det som regnes for å være normalarbeidstid (kveld, natt, søndager, helligdager). Det vil si ekstra lønn for å måtte jobbe på ubekvemme tider av døgnet eller på spesielle dager i året når folk flest har fri.

Kilder: Norsk Sykepleierforbund, Arbeidstilsynet, frifagbevegelse.no, Spekter

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse