• Hvilken betydning har støtte fra foreldre, venner og lærere for norske 15-åringers livstilfredshet?

  ... Høy livstilfredshet er positivt knyttet til blant annet psykososiale forhold i form av å ha planer for fremtiden, mulighet for å ... HBSC har som mål å få økt innsikt i livsstilsmønstre og psykososiale forhold som er gjeldende i ungdomstiden, og som på sikt vil kunne ... og helsestasjon for ungdom, kan være aktuelle tiltak. Referanser 1. Park N. The Role of Subjective Well- ...

  Forskning
 • Gap mellom utdanning og yrke

  ... de har tid nok til å ivareta pasientenes og pårørendes psykososiale behov. Det største skillet mellom teori og praksis er ... Det kan undergrave en fruktbar debatt om hvilke faglige tiltak som kan settes inn for å motvirke dårlig kvalitet på ... størst arbeidspress og manglende mulighet for å ivareta de psykososiale behovene på de medisinske og kirurgiske sengeavdelingene. Her er ...

  Fagutvikling
 • Mestring, sykdom og utvikling

  ... vanlige utviklingsutfordringer. Rollands firedelte psykososiale klassifisering av sykdom Det bidrar til en mer nyansert ... av de iboende problemene å anvende Rollands firedelte psykososiale klassifisering av sykdom (1): Det er mye lettere for foreldrene å ... lager vi våre prioriteringer for forebyggende tiltak. Vår tilknytningsatferd er av betydning for den type ...

  Fagutvikling
 • Kunnskap i tråd med samfunnets behov

  ... å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom gjennom tiltak som styrker foreldrenes mestring av foreldrerollen og som fremmer barns ... knyttet til det å leve i samfunn med hverandre, også kalt psykososiale problem (4). Slike problemer gir seg utslag i psykosomatiske, ...

  Fagutvikling
 • Pasienters behov viktigere enn rutiner

  ... hos langtidspasienter i sykehjem, og hvilke konkrete tiltak sykepleierne kan sette i gang for å optimalisere livskvaliteten hos ... oppmerksomhet på om det da handler om svikt i pasientenes psykososiale behov. Konkrete tiltak for å tilfredsstille pasientenes ...

  Fagutvikling
 • Hvor mye tid får pasientene?

  ... i sentrum, og som kan planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Men gapet mellom teori ... oppga at det var manglende mulighet for å ivareta de psykososiale behovene på de medisinske og kirurgiske sengeavdelingene. Våre ...

  Fagutvikling
 • Til nytte eller fånytte – livskvalitet som mål for behandling, pleie og omsorg

  ... og livskvalitet og effekten av ulike typer smertestillende tiltak på opplevelsen av livskvalitet. Vi vil i fortsettelsen spesielt ... forhold, mens det er mindre forskjell når det gjelder psykososiale forhold (10).Betingelser som synes viktig for å ha det godt,er ...

  Fagutvikling
 • Deprimerte demente

  ... overdreven medisinbruk, forklarer Selbæk.  – Hvilke tiltak kan settes inn?  – Ved å bli kjent med og tilrettelegge for den ... enn pasienten som roes ned. Det trengs mer kunnskap om at psykososiale miljøbehandlingsmetoder virker. Og det trengs bedre kommunikasjon ...

  Nyheter
 • Barns behov på isolat

  ... som krever livslang behandling. Årsaker til at psykososiale behov blir truet henger nøye sammen med i hvor stor grad fysiske ... noen fungerende hvite blodlegemer i cirka 3 uker. Viktige tiltak for sykepleie vil være å observere barnet for tidlige tegn på ...

  Fagutvikling
 • Pasientveiledning på barselhotell

  ... ved støtte, veiledning og undervisning. Dette er viktige tiltak i jordmors helsefremmende og forebyggende arbeid overfor friske ... sykdom. Kvinner forløst med keisersnitt eller med uttalte psykososiale problemer var ekskludert. Instrumenter Det ble ...

  Fagutvikling