fbpx Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på involveringspraksiser | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på involveringspraksiser

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap. Stillingen tilbys fortrinnsvis som et 3-årig løp med 100 % stipendiattid, men et 4-årig løp med 75 % stipendiattid og 25% pliktarbeid er også mulig. 

Stipendiaten skal gjennomføre doktorgradsprosjektet Involve: Critically Investigating Involvement Practices in Norwegian Child Health Centers, Youth Health Centers and School Health Services. I prosjektet skal stipendiaten utforske praksiser for involvering av barn, unge og foreldre i forebyggende og helsefremmende innsatser i barnehager, skoler og helsestasjonstjenester i to norske kommuner. 

Hensikten er å utvikle kunnskap om hvilke mekanismer kommunene bruker for å involvere barn og familier på systemnivå, hvem som deltar og hvem som ikke deltar i involveringsprosesser. Data blir generert gjennom individuelle intervju, fokusgrupper og gjennomgang av nettsider og dokumenter. Det må påberegnes noe reise i forbindelse med datainnsamling. Fullstendig prosjektbeskrivelse for prosjektet kan fås ved å kontakte hovedveileder Ingunn Skjesol ingunn.skjesol@nord.no

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. I samråd med veiledere vil stipendiaten utforme en endelig prosjektskisse innen rammene for prosjektet i løpet av de tre første månedene etter ansettelse. Avhandlingen skal skrives på engelsk.

Stipendiaten vil ha tilhørighet i utdannings- og forskningsmiljøet ved faggruppen Helse og samfunnsdeltakelse og være tilknyttet forskningsgruppen Psykisk helse ved Nord universitet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med forskningsmiljøet ved Folkehelse og omsorgsvitenskap ved Uppsala universitet, og det vil tilrettelegges for at stipendiaten gjennomfører et forskningsopphold der.

Stillingen har kontorsted ved studiested Namsos, men kontorsted ved studiested Bodø, eller Levanger kan også være aktuelt.
Det er residensplikt i stillingen slik at den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.
Stillingen kan også innebære oppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Som stipendiat vil du:

 • Delta i et strukturert program med doktorgradskurs, artikkelskriving og vitenskapelige konferanser og seminarer
 • Ha mulighet til å dra på forskningsopphold ved utenlandske universiteter
 • Få veiledning og støtte fra erfarne veiledere og forskere

Kvalifikasjonskrav

 • Profesjonsfaglig grunnutdanning, bachelor eller master, innen helse-, sosial-, eller utdanningsfag. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan i særlige tilfeller vurderes.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad (ECTS karakterskala).
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt. Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Mer informasjon om opptakskrav finner du her: Ph.d. i profesjonsvitenskap
 • Søkere som vil oppnå mastergrad ila våren 2024 kan også søke
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk.

Kandidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Krav til ferdigheter i engelsk

Gode kunnskaper i engelsk er et krav for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom en av følgende eksamener/tester:

 • Engelsk i norsk videregående skole (minst 140 timer)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med resultat 580 eller bedre på skriftlig test, alternativt 90 på online test (alle enkeltresultat må være 20 eller bedre). Nord Universitet sin TOEFL kode er 1648
 • IELTS Academic (International English Language Testing System) med resultat 6,5 eller bedre
 • University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English

Du oppfyller også språkkravet om du:

 • Er unntatt kravet iht oversikten i GSU-listen
 • Har fullført minst ett års universitetsstudium i USA, Canada, Irland, UK, Australia eller New Zealand
 • Har fullført bachelor- og/eller mastergrad og du kan dokumentere at engelsk var undervisningsspråk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens kjennskap til eller erfaring med involveringsprosesser
 • Interesse for bred involvering i tjenesteutvikling
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordypning i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Motivasjon for utenlandsopphold (3-12 mnd.) med eller uten familie
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 532 200,-.
Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. 

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen, opptak og ansettelse fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, erfaring eller personlige egenskaper.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Bekreftelse på godkjent utdanning fra utlandet (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30208146

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.
 

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH


 

Annonse
Annonse