fbpx Vi må skrike høyere om kvinnehelse! Hopp til hovedinnhold

Vi må skrike høyere om kvinnehelse!

Illustrasjonen viser en kvinnekropp som den vitruvianske kvinnen.

Noen spør om kvin­ners hel­se er så vel­dig an­ner­le­des enn menns hel­se. Om kvin­ne­hel­se egent­lig er noe å mase om. Sva­ret er ja. Det er man­ge grun­ner til å fort­set­te å mase.

Det helt åpen­ba­re er de bio­lo­gis­ke for­skjel­le­ne mellom kvinner og menn. Kvin­ne­krop­pen er la­get for re­pro­duk­sjon med alt hva det in­ne­bæ­rer av hor­mo­nel­le og kropps­li­ge end­rin­ger gjen­nom et langt livs­løp.

Det mes­te er knyt­tet til liv­mor, egg­stok­ker og bryst. Menn har ikke liv­mor og egg­stok­ker.

Kvin­ne­ut­ford­rin­ger gjen­nom hele li­vet

Jeg kan nevne tenårene, når små jen­ter skal bli ­fer­ti­le kvin­ner. Trenger jeg å si mer enn men­strua­sjon, ­blød­nin­ger, smer­ter, ube­hag, fryk­ten for å bli ­gra­vid, ­pre­ven­sjon og even­tu­el­le bi­virk­nin­ger av det­te? Jeg kan fortsette med svan­ger­skap, som for noen ­kom­mer brått og ­ubeleilig, og van­ske­li­ge valg om å full­fø­re ­el­ler ­av­slut­te det. For andre blir drøm­men om barn en ­tor­ne­­­full vei, kan­skje med mas­siv hor­mon­be­hand­ling og ­and­re kropps­li­ge inn­grep, mot å gjøre fa­mi­lie­drøm­men til vir­ke­lig­het.

Og am­ming driver jo ikke menn med. Menn får ikke he­te­tok­ter og and­re pla­ger når over­gangs­al­de­ren ­et­ter hvert mel­der seg, hel­ler. Menn slip­per å vurdere om ­hor­mon­­be­hand­ling ved over­gangs­pla­ger er noe for dem.

Alt det­te som er helt spe­si­fikt for kvin­ners hel­se, ­kre­ver­ kunn­skap og gode hel­se­tje­nes­ter.

Vi mang­ler fort­satt mye av den­ne kunn­ska­pen.

Sto­re kunn­skaps­hull

Men dette stop­per ikke med de helt kvin­ne­spe­si­fik­ke ­hel­se­­ut­ford­rin­ge­ne. Det er for­skjel­ler mel­lom kvin­ner og menns selv­opp­lev­de hel­se. Kvin­ner kom­mer dår­ligst ut.

Uli­ke syk­dom­mer frem­står for­skjel­lig for kvin­ner og menn. Kvin­ner får dår­li­ge­re be­hand­ling for vis­se syk­dom­mer enn menn. Hjer­te­syk­dom er et godt eks­em­pel.  

Det fors­kes for lite på kvin­ners hel­se. Det­te ble slått fast al­le­re­de i 1999 i NOU-en Kvin­ners hel­se i Norge. ­Spe­si­elt ble mer forsk­ning på kvin­ne­syk­dom­mer i de yng­re og ­eld­re­­ al­ders­grup­pe­ne et­ter­lyst.

Lite har skjedd, vi­ser en ny sy­ste­ma­tisk over­sikt fra ­Folkehelseinstituttet (FHI), be­stilt av Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tet. Rap­por­ten er en del av Kvin­ne­hel­se­­­­ut­val­gets­ ar­beid med en ny NOU om kvin­ners hel­se og ­hel­se i et kjønns­per­spek­tiv som kom­mer i mars 2023.

Fors­ker­ne ved FHI fant 1739 sy­ste­ma­tis­ke ­over­­­sik­ter­ om be­hand­ling av syk­dom­mer som bare ram­mer kvin­ner. Vi­de­re fant de 777 sy­ste­ma­tis­ke over­sik­ter om be­hand­ling av syk­dom­mer som kan ram­me alle og som had­de egne ana­ly­ser på kvin­ner.

Mer enn 20 år et­ter at mer forsk­ning på kvin­ners ­hel­se generelt, og unge og eld­re kvinner spesielt, ble ­et­ter­lyst, er det fort­satt sto­re kunn­skaps­hull i ­forsk­ning på nett­opp dis­se al­ders­grup­pe­ne. At Fors­kings­rå­det har ­fi­nan­si­ert 79 forsk­nings­pro­sjek­ter på kvin­ne­hel­se de ­siste ­fire åre­ne, mon­ner dessverre ikke helt.

Kvin­ner har mer pla­ger enn menn

Tall fra Le­ve­kårs­un­der­sø­kel­sen om hel­se fra SSB i 2020 ­vi­ser at det har vært en øk­ning i ­psy­ko­so­ma­tis­ke­ pla­ger blant unge kvin­ner i al­de­ren 16–24 år. ­Kvin­ner står for nær tre firedeler av fore­koms­ten av spi­se­­­­­for­styr­rel­ser.­ Sam­me un­der­sø­kel­se slår fast at rundt 40 pro­sent av kvin­ner har vært pla­get av smer­ter i krop­pen de siste tre må­ne­de­ne. Blant menn er ­an­de­len 30 pro­sent. 

​Jeg kun­ne fort­satt med å ramse­ opp syk­dom­mer som ram­mer kvin­ner mer enn menn, og syk­dom­mer hvor det mes­te av kunn­ska­pen er ­fors­ket frem på menn.

Alt det­te som er helt spe­si­fikt for kvin­ners hel­se, kre­ver kunn­skap og gode hel­se­tje­nes­ter.

Psy­kis­ke li­del­ser og mus­kel- og skje­lett­syk­dom­mer er de van­lig­ste år­sa­ke­ne til ufør­het. Da kan det ikke ­over­ras­ke noen at blant de nå i over­kant av 361 000 ufø­re­tryg­de­de her til lands er 58 pro­sent kvin­ner. Det er rundt 10 pro­sent av den kvin­ne­li­ge be­folk­nin­gen i yr­kes­ak­tiv al­der. Fle­re kvin­ner enn menn får også sy­ke­pen­ger og ar­beids­av­kla­rings­pen­ger.

Be­last­nin­gen blir for stor

Den til dels dyst­re hel­se- og tryg­de­sta­tis­tik­ken for ­kvin­ner må sees i et stør­re sam­funns­per­spek­tiv. ­Kvin­ner med lav ut­dan­ning job­ber ofte i ser­vi­ce- og om­sorgs­­­­­yr­ker.­­­ Og selv om ut­dan­nings­ni­vå­et blant kvin­ner øker, er det fort­satt langt fle­re kvin­ner enn menn i om­sorgs­­-
­yr­ker med sto­re fy­sis­ke og men­ta­le be­last­nin­ger og til dels lave løn­nin­ger. Ofte jobber de deltid. Også det en ­årsak til dårligere helse. 

Det er be­hov for mer kunn­skap om sam­men­hen­gen mel­lom yrke og hel­se, sær­lig blant kvin­ner. Men noe vet vi. Sy­ke­fra­været over 16 da­ger i hjem­me­tje­nes­ten er på 7,7 pro­sent. Det er nes­ten dob­belt så høyt som snit­tet i Norge, iføl­ge Sta­tens ar­beids­mil­jø­in­sti­tutt (Stami).

De an­sat­te i hjem­me­tje­nes­ten er mest psy­kisk ut­­­mat­tet et­ter jobb, og de top­per sta­tis­tik­ken for ­rygg­­pla­ger. Sam­men med dem som job­ber på sy­ke­hjem, har de mest mus­kel- og skje­lett­pla­ger og søvn­vans­ker.Alt det­te er kvin­ne­hel­se.

Tre kjen­di­ser og en skjønn­hets­kli­nikk

Høs­ten 2022 sat­te tre kjen­dis­kvin­ner som star­tet en skjønn­hets­kli­nikk i Oslo, kvin­ne­hel­se på agen­da­en i det of­fent­li­ge ord­skif­tet.

La meg være klok­ke­klar: Fett­su­ging, fil­lers, es­te­tisk kir­ur­gi el­ler inn­sprøyt­nin­ger av likt og ulikt for å fjer­ne ryn­ker har in­gen­ting med kvin­ne­hel­se å gjø­re.

Jeg vil sna­re­re he­vde at slikt ska­per uhel­se pak­ket inn i et slags ­skjønn­hets­ide­al som de fær­res­te kan el­ler vil ­leve opp til. Hver og en av oss må ­imid­ler­tid få ­bru­ke ­pen­ge­ne ­våre på hva vi vil. Noen ­kvin­ner vel­ger å bru­ke ­pen­ger på ­det­te. Kan­skje gir det dem vel­væ­re­ el­ler til og med et bed­re liv. Ikke vet jeg.

Le­ger har gjen­nom man­ge år skapt et mar­ked for ­den­ne­ type virk­som­het. Et­ter hvert har noen ­sy­ke­plei­e­re fulgt et­ter. Per­son­lig skul­le jeg gjer­ne sett at le­ger og ­sy­ke­plei­e­re bruk­te sin tid og kom­pe­tan­se på å be­hand­le pa­si­en­ter som vir­ke­lig tren­ger hel­se­hjelp. Men det kan ikke være yr­kes­for­bud for dem som vel­ger an­ner­le­des, selv ikke når man­ge av oss ikke li­ker val­ge­ne de tar.

Vi må rope høyt

Kvin­ne­hel­se er for al­vor­lig til at opp­merk­som­he­ten tar slutt når re­ak­sjo­ne­ne på en skjønn­hets­kli­nikk i Oslo stil­ner.

Det hand­ler tross alt om hel­sen til rundt hal­ve ­be­­folk­nin­gen. Det hand­ler om at det vi gjør i dag, får sto­re kon­se­­kven­ser for nes­te ge­ne­ra­sjon. Det er ikke bæ­re­kraf­tig at kvin­ner fal­ler tid­li­ge­re ut av ar­beids­­li­vet på grunn av hel­se­pla­ger som langt på vei kun­ne vært unn­gått.

Der­for må vi ikke bare fort­set­te å mase om kvin­ne­­­­­hel­se.­ Vi må skrike ut! 

Sykepleiens temautgave som utgis 24. februar, handler om kvinners helse og hva sykepleiere bør vite om temaet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse