fbpx Rødt: – Vi arbeider for et helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle Hopp til hovedinnhold

Rødt: – Vi arbeider for et helse­vesen som gir like­verdige tjenester til alle

Seher Aydar, Rødt

– «Gjør noe! Jeg gir meg snart, for jeg orker ikke mer». Varskoet fra sykepleieren treffer meg i magen. Dette er ikke et arbeidsliv vi kan vedkjenne oss, skriver helsepolitisk talsperson i Rødt.

Helsekriser understreker behovet for å styrke offentlige helsetjenester. Men vi visste at beredskapen var for dårlig. Vi visste at vi trengte flere intensivsykepleiere. Dette visste vi fordi sykepleierne har ropt varsko lenge før pandemien. Nå som alle vet, bør neste steg innebære konkrete handlinger, ikke bare applaus og fagre ord.

Sykepleierforbundet har over tid varslet fra om den store mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere og at lav bemanning over tid har gjort det vanskeligere å rekruttere til yrket. Helsevesenet blir underfinansiert, men oppgavene forsvinner ikke, heller tvert imot. Det er de ansatte som må dekke gapet som oppstår mellom kutt i ressurser og behov for å opprettholde tjenestetilbudet. De må gjøre de samme oppgavene, bare enda litt raskere. Men å «bare jobbe litt raskere» har en pris.

Pasientsikkerheten trues

Ved St. Olavs hospital kuttet ledelsen i rapporttida – tida der informasjon blir overført mellom vaktskiftene –fra 30 til 15 minutter for å effektivisere driften. Ansatte sa tydelig fra at kuttet ikke var faglig forsvarlig, og at det ville gå utover pasientsikkerheten dersom det ikke var nok tid til å overføre livsviktig informasjon. Statistikker og ROS-analyser blinket rødt både for pasientsikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø, men ble ignorert av ledelsen.

Det er nødvendig med en grunnleggende endring av måten vi tenker styring i helsesektoren.

Rødt mener det er nødvendig med en grunnleggende endring av måten vi tenker styring i helsesektoren. Når sykehusene blir drevet som foretak og forretningsfolk sitter i sykehusstyrene, begynner vi å ane konturene av et helsevesen som ikke lenger drives på pasientenes og fagfolkenes premisser. Bedriftsøkonomiske styringsprinsipper med stykkprisfinansiering, resultatregnskap og en mest mulig kostnadseffektiv (les: billig) drift, har blitt gjeldende også innen helsevesenet

Vil avvikle helseforetaksmodellen

Konsekvensene av bedriftsøkonomisk styring av en sektor som på alle måter er fundamentalt ulik kommersiell sektor, er dramatiske. Jo mer helsevesenet presses til smertepunktet, basert på en kortsiktig styring med vekt på «hva er lønnsomt her og nå», jo vanskeligere vil det være å ha et robust helsevesen som klarer å løse oppgavene på lang sikt.

Å spare seg til fant er verken faglig forsvarlig eller etisk riktig for pasienter eller ansatte. Rødt vil derfor avvikle helseforetaksmodellen og etablere bedre grunnlag for samarbeid mellom kommuner og sykehus. Samarbeid mellom sykehusene og kommunens helsetjenester må være på faglig grunnlag med bedre grunnbemanning og ressurser.

Et sykepleierløft er avgjørende

Beslutninger må fattes nærmest mulig pasientene og av fagfolk som kjenner den daglige virkeligheten i virksomheten. Markedsherming av typen «stykkpris» bør fases ut. Formålet til helsevesenet er å ivareta pasientene og trygge folkehelsa, ikke å leke butikk.

Skal vi gjøre noe med sykepleiermangelen, må vi også gjøre noe med det høye frafallet.

Et sykepleierløft er avgjørende for å sikre at vi dekker behovet for sykepleiere, jordmødre, og andre spesialisttjenester innenfor helsevesenet både i kommunene og sykehusene. Skal vi gjøre noe med sykepleiermangelen, må vi også gjøre noe med det høye frafallet.

Det er ikke holdbart at 72 prosent av sykepleiere i kommunene har vurdert å slutte. Belastende turnusordninger, stressende arbeidsmiljø og for få kolleger som presser mange sykepleiere ut av yrket, både fra sykehusene og kommunale helse- og omsorgstjenestene, må møtes med strakstiltak.

Lønna må økes

Skal vi sikre et arbeidsliv til å leve med og likeverdige helsetjenester til alle, mener Rødt det trengs et krafttak i helsesektoren. Vi vil kjempe for at sykepleierne har mange nok kolleger og ei lønn til å leve av. Rødt støtter også en bemanningsnorm i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Sykepleiernes kamp om høyere lønn ble nylig møtt med tvungen lønnsnemnd og knebling av streikeretten. Dette var Rødt sterkt imot. Lønna må økes og sykepleierne sikres en lønnsutvikling i tråd med kravene fra lønnsoppgjøret. Det må bli slutt på å utlyse deltidsstillinger. Full stilling med en arbeidshverdag å leve med, og en lønn å leve av er grunnleggende.

Det er mulig å snu utviklingen

Økende forskjeller i samfunnet kommer også til uttrykk i folkehelsa. Det er fellesløsningene som fungerer. Rødt arbeider for et helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle, uavhengig av økonomi, geografi og bakgrunn.

Rødt står i front i denne kampen, side ved side om sykepleiernes krav.

Konsekvensene kan være like alarmerende hvis ikke vi tar grep for å bedre arbeidsvilkårene og lønnsvilkårene for sykepleiere og annet helsepersonell. Hvis vi ikke nå styrker lønns- og arbeidsvilkårene, slik at flere orker å bli i yrket, risikerer helsevesenet å stå overfor en ny krise. Ikke på grunn av en pandemi, men på grunn av manglende politisk vilje til handling.

Heldigvis er det mulig å snu utviklingen. Rødt står i front i denne kampen, side ved side om sykepleiernes krav. Dette angår ikke bare sykepleierne – det angår oss alle.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse