fbpx Ap: – Vi går til valg på et krafttak mot ufrivillig deltid Hopp til hovedinnhold

Ap: – Vi går til valg på et krafttak mot ufrivillig deltid

Bildet viser en collage med bilde av Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

– Heltidsstillinger skal være standarden i helsetjenesten. Det gir forutsigbarhet og muligheten til å leve et vanlig liv, skriver helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Gjennom lang tid har vi gjennom etableringen av den norske velferdsmodellen bygget opp en solid helsetjeneste i Norge. Våre fellesfinansierte offentlige helsetjenester er brukt som eksempel til etterfølgelse verden over. Det er fordi den er ment å tilby alle likeverdige helsetjenester – uansett om det er Kong Salomo eller Jørgen hattemaker som får lungekreft eller en alvorlig psykisk lidelse.

De ansatte i tjenesten er hele fundamentet for en vellykket helsetjeneste. Uten helsepersonell, stopper helsetjenesten opp. De er selve nerven i vår felles helsetjeneste og vår aller største ressurs.

Vi må vise oss tilliten verdig

Helsetjenestene står overfor store utfordringer i tiden fremover, og det er helt nødvendig at den er nær, oppdatert og forberedt på en befolkning i endring. Samtidig er det også helt nødvendig at vi bevarer befolkningens tillit til helsetjenestene.

Det er viktig at vi tar tak i de tingene som truer helsetjenestene våre.

For å gjøre oss fortjent til den tilliten, er det viktig at vi tar tak i de tingene som truer helsetjenestene våre, og som også utsetter helsepersonell for en for krevende arbeidshverdag. Det forutsetter treffende innsats på en rekke områder, men vi kommer ikke utenom en styrket finansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Dagens regjering og deres sparebluss har utvilsomt fått konsekvenser for tjenesten, pasientene og helsepersonell som skal leve opp til stadig større uttalte ambisjoner, men uten at tilstrekkelige ressurser følger med.

Vi må kunne tilby praksisplasser

Vi vet at det er en mangel på sykepleiere og andre viktige grupper av helsepersonell på sykehus og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og mangelen forsterkes ved de demografiske endringene i samfunnet vårt.

Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det gjort for lite for å forberede oss på dette og det utdannes for få sykepleiere. Likevel, Arbeiderpartiet lytter til NSF som over lang tid har vært tydelig på at å utdanne flere ikke alene er en bærekraftig løsning, selv om dette også er viktig – inkludert å utdanne flere spesialsykepleiere.

For det første er det ikke nok praksisplasser av høy kvalitet. Dette må matche et økende antall studieplasser, og Arbeiderpartiet vil at kommunene og helseforetakene skal ha plikt til å stille med praksisplasser.

Kompetansetiltak er en naturlig del av jobben

For det andre vet vi godt at det er altfor mange som slutter i jobben som sykepleiere og spesialsykepleiere, og årsakene er blant annet for høy arbeidsbelastning over tid, stort ansvar, deltidsstillinger og lite eller ingen tilbud om fagutvikling. Vi må ta innover oss at vi aldri vil lykkes med å få opp antallet sykepleiere i Norge uten å lykkes med å skape et attraktivt og trygt arbeidsliv innenfor en offentlig helsetjeneste med større muskler enn den har i dag.

Vi vil at retten til etter- og videreutdanning organiseres gjennom et trepartssamarbeid.

Vi vil at retten til etter- og videreutdanning organiseres gjennom et trepartssamarbeid hvor det utvikles tilbud som er tilpasset arbeidslivet og som kan kombineres med det å stå i jobb. Samtidig må arbeidsgivere og arbeidstakere stimuleres til å se kompetansetiltak som en naturlig del av jobben.

En viktig likestillingskamp

Arbeiderpartiet går til valg på et krafttak mot ufrivillig deltid. Heltidsstillinger skal være standarden i helsetjenesten. For en ansatt med heltidsstilling betyr det forutsigbarhet i form av å vite når en skal jobbe og når en har fri, at en kan opparbeide seg kompetanse, og å kunne få lån i banken til å kjøpe egen bolig.

På den måten gir hele og faste stillinger frihet til den enkelte, og for oss er det en viktig likestillingskamp fordi dette i all hovedsak rammer kvinner. Vi skal sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk og egne heltidsmidler.

Ønsker å endre lovverket

Foruten styrket kommuneøkonomi og en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, vil Arbeiderpartiet endre lovverket og snu bevisbyrden slik at det er arbeidsgiver som må dokumentere hvorfor det er behov for deltid. Ikke som i dag hvor det er arbeidstaker som må dokumentere krav på økt stilling.

Dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering i høst, vil vi styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene. Ikke minst skal partssamarbeid bli en viktig del av jobben til offentlige ledere på alle nivåer i offentlig sektor.

Det er et viktig fokus for Arbeiderpartiet at kapasiteten økes i sykehusene og at bruken av markedsmodeller reduseres til fordel for mer tillit til helsepersonell, mer medvirkning for pasienter og bedre samarbeid på tvers i helsesektoren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse