fbpx SV: – Vi ønsker hele, faste stillinger og bedre bemanning Hopp til hovedinnhold

SV: – Vi ønsker hele, faste stillinger og bedre bemanning

Bildet viser en collage med bilde av Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

– Bemanningskrisen har vært der lenge, men den har gradvis forverret seg. SV har advart mot denne krisen, men får lite gehør fra andre partiet utenom valgkampen, skriver helsepolitisk talsperson i SV.

Når vi fremmer konkrete forslag om hele, faste stillinger, bemanningsnorm, flere praksisplasser, eller å stemme imot tvunget lønnsnemnd på sviktende grunnlag, blir SV nedstemt.

Statistisk sentralbyrå forteller oss i en nylig rapport at vi vil mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i 2035. En undersøkelse gjennomført av Norsk Sykepleierforbund for noen år siden viste at så mye som 15 prosent av sykepleierne vil ut av sektoren. For stor arbeidsbelastning oppgis som den viktigste grunnen til dette.

Dessverre vil nok tallene være høyere i dag. Vi trenger ny politikk for å bemanne Helse-Norge.

Vi støtter sykepleierløftet

Det er uvanlig å få hel, fast, stilling i Helse-Norge. Det må vi gjøre noe med.

SV vil at alle får tilbud om hele og faste stillinger, med bedre faglige rettigheter. Det kommer så fine ord fra alle om hele stillinger, men når sakene kommer faller de andre partiene av. Et godt eksempel var sykepleiere som jobber i Sykehuset Østfold. De ville ha hele, faste stillinger. SV mener at de skulle få hele stillinger, men vi fikk ikke støtte fra flertallspartiene.

Svært mange sykepleiere jobber 100 prosent, eller mer, men må være vikarer. Det gir lite sikkerhet og små muligheter til å få huslån eller sikker ferietid.

Bedre rettigheter vil gi sykepleiere mulighet til å jobbe i helsevesenet hele livet.

Dagens system gir helsepersonell mindre rettigheter enn dem som jobber i industrien. Bedre rettigheter vil gi sykepleiere mulighet til å jobbe i helsevesenet hele livet. Det er viktig siden vi mister mange dyktige sykepleiere til andre sektorer. SV vil likestille turnus og skift. Det vil bety flere hviledager etter helgearbeid eller nattarbeid. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere må styrkes for å være på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker.

Vi må snakke om likelønn. Kvinneyrker betales mindre enn mannsdominerte yrker. Helse- og omsorgspersonell fortjener all den applaus de har fått for den prisverdige stå-på-innsatsen de har vist under pandemien. Men ingen sykepleier kan betale husleia med applaus. SV vil likestille lønn. Det betyr at helsesektoren, som er kvinnedominert, får bedre lønn.

Vi må utdanne nye sykepleiere

Det er en vits at sykepleierutdanningen er i kategori E. Utdanningen har mye praksis. Landet har en bemanningskrise og vil mangle flere titalls tusener av sykepleiere i årene som kommer. SV vil øke finansieringskategori for sykepleiere både på bachelor- og masterutdanningene.

En av de største proppene i systemet er for få praksisplasser. SV har foreslått å øremerke penger til flere praksisplasser. Det er viktig at de som er i praksis, får opplæring i stedet for å bare være «billig arbeidskraft». Derfor har SV foreslått 100 millioner kroner til utdanningsstillinger for sykepleiere for enda bedre utdanning.

Bemanningsnorm i eldreomsorgen

Alle er enige om at barn skal få god hjelp. Derfor har vi bemanningsnorm i barnehagene. Det er rart at de andre partiene stemmer imot bemanningsnorm i eldreomsorgen, men støtter det for barn.

SV vil ha en bemanningsnorm i eldreomsorgen for å øke bemanningen. Det betyr først og fremst tilstrekkelig bemanning med nødvendig kompetanse. Kanskje vi derfor også bør snakke om en kompetansenorm? Vi trenger at sykepleiere kan gjøre sykepleieroppgaver, og at andre oppgaver kan gjøres av andre.

Bemanningsnormen SV vil ha, er en kompetansenorm som må lages av fagorganisasjonene for å se på helheten av tilbudet siden helsetjeneste alltid er et samspill mellom forskjellige yrkesgrupper som sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, rengjøringspersonell og så videre.

Vi trenger mer tillit

Stoppeklokke-omsorgen er blitt et begrep. SV har et motsvar: Tillitsreform.

Vi mener vi må gi tillit til både ledere og ansatte. Vi bør flytte faglig myndighet og ansvar nedover i organisasjonen slik at organisasjonen kan møte brukerne med den fleksibilitet som er nødvendig. For er det noe som preget sykelighet, så er det ustabilitet og endrede behov, ofte fra dag til dag.

Hjelpebehovet i dag kan være annerledes enn i går. Organisasjonen må ha den nødvendige fleksibilitet til å takle slike variasjoner, uavhengig av stoppeklokke og vedtak. Sykepleier Anita som møter gamle fru Hansen skal slippe å måtte ha en omstendelig vedtaksprosedyre på de trivielle avvik som er ønskelig for å ha en brukerorientert omsorg.

Summen av alle rapporterings- eller dokumentasjonsrutinene blir uhåndterlig.

Men dermed er vi også ved en av helse- og omsorgssektorens trusler: Rapporteringsregimet. Summen av alle rapporterings- eller dokumentasjonsrutinene blir uhåndterlig. Altfor store deler av helse-Norges arbeidsinnsats er bundet opp foran PC-en hvor en dokumenterer for «sikkerhets skyld».

Vi trenger mer tillit for at helsepersonell og innbyggere kan jobbe sammen for enda bedre tilbud og at institusjoner som sykehus og sykehjem skal ha stedlig ledelse. De som jobber nær innbyggerne, må ha tillit til å styre mer av ressursene.

Vi har en bemanningskrise

Vi har en bemanningskrise. Og SV vil gjerne ha allianser og støtte for å ta de nødvendige grep.

Vi vil prioritere at alle får tilbud om hele, faste, stillinger med bedre faglige rettigheter som styrket yrkesskadeerstatning og likestille turnus og skift. Vi trenger å beholde de sykepleierne vi har i dag, og bedre lønn er en av løsningene for at flere vil være i Helse-Norge. Vi har dyktige sykepleiere som har kjempet mot viruset. Det trengs mer enn bare klapping.

Vi trenger å utdanne flere sykepleiere. Da må finansieringen for videreutdanning og utdanning av sykepleiere økes, og vi må sikre flere praksisplasser og utdanningsstillinger i sektoren. For at de skal kunne bruke kunnskapen de får i utdanningen, må vi få en bemanningsnorm på sykehjem og gi tillit til dem som jobber nær pasienten.

SV støtter sykepleierløftet, og på Stortinget er det tydelig at vi har prioritert bemanning som er den viktigste løsningen for å gi et enda bedre helsetilbud for alle i landet vårt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse