fbpx Frp: – Norge trenger et helseløft Hopp til hovedinnhold

Frp: – Norge trenger et helseløft

– Vi har forpliktet oss til å jobbe for sykepleierløftet i neste stortingsperiode. Vi håper at de andre partiene også innser at det er behov for et utdannings- og lønnsløft, skriver helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Norge har et helsevesen i verdenstoppen. Vi har dedikerte og dyktige helsearbeidere, og de som bruker helsetjenestene, er i stor grad fornøyd med hjelpen de får. Det skal vi være stolte over.

Men selv om mye er bra, har vi også utfordringer. Underskuddet av helsearbeidere er stort og vil bli enda større med årene hvis det ikke tas grep nå. Derfor går Frp til valg på et helseløft de tre neste årene, for vi må løfte både lønningene og antallet utdanningsplasser hvis vi også i fremtiden skal kunne tilby helsetjenester av høy kvalitet.

Det er underskudd på helsepersonell

Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise, og som kjent har vi et underskudd på nærmere 7000 sykepleiere. I SSBs siste framskrivning av arbeidsstyrken og sysselsettingen, anslår de at vi vil mangle om lag 36 000 helsefagarbeiderårsverk og 20 000 sykepleieårsverk om 20 år. SSB sin klare anbefaling er at det er «nødvendig med en klart sterkere økning i utdanningen i kombinasjon med andre tiltak for å motvirke at mangelen på sykepleiere forsterker seg».

Vi vet også at et flertall av legene som får autorisasjon i Norge de siste årene, har utdannet seg i utlandet, og i fjor var det rekordstor bruk av jordmødrevikarer. Dette er en utvikling som ikke kan vedvare og som setter hele helsevesenet under press.

Det er risikabelt å ikke utdanne nok helsepersonell.

Det er en utfordring at vi har gjort oss avhengig av at andre land skal utdanne helsepersonellet vi trenger. Det er også problematisk at et rikt land som Norge, som har en oversøkning til sykepleierutdanningene, skal basere seg på at andre land skal utdanne helsearbeidere for oss.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at verden mangler seks millioner sykepleiere og helsefagarbeidere, og Norge har derfor et moralsk ansvar for å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell vi har behov for selv. Det er risikabelt å ikke utdanne nok helsepersonell, for vi har sett under pandemien hvor sårbare vi blir når en for stor andel av dem som jobber i helsevesenet, bor i utlandet.

Vil følge opp et utdannings- og lønnsløft

Frp mener det viktigste vi må gjøre for å løse de behovene helsesektoren står overfor i de kommende årene, er å sørge for at Norge utdanner det helsepersonellet vi har behov for. Vi vil derfor ha et betydelig løft i helseutdanningene, og antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må trappes kraftig opp de neste årene.

Frp vil også ha et lønnsløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, til sykepleiere og helsefagarbeidere. Lønnen må ikke økes bare fordi dere fortjener det, men fordi høyere lønn også vil medføre økt rekruttering, en mobilisering av sykepleiere som jobber i andre yrker og at flere velger å bli i yrket.

Staten er en del av lønnsoppgjørene og kan gi tydelige signal til partene at det forventes at de bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Staten har flere virkemidler som kan gjør det mulig uten at det svekker norsk konkurransekraft.

Vi kommer til å be arbeidstakerorganisasjonene om innspill på hvilke tiltak vi bør fremme.

I revidert nasjonalbudsjett i år, som Frp ble enige om med regjeringspartiene, fikk vi flertall for at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for neste år skal foreslå en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover. Vi forventer og kommer til å følge opp at planen skal inneholde et utdannings- og lønnsløft og andre tiltak som kan sikre nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene.

Vi kommer til å be arbeidstakerorganisasjonene om innspill på hvilke tiltak vi bør fremme, og vi har allerede fått to innspill som vi kommer til å arbeide for blir vedtatt.

Flere sykepleiere og helsefagarbeidere trenger praksisplass, og derfor må det være en lovfestet plikt for kommunene å ta imot dem slik det er i spesialisthelsetjenesten. Vi må også ha tiltak for å sikre at sykepleiere får muligheten til å videreutdanne seg til spesialiseringer som helsevesenet trenger. Frp vil gi full lønn til offentlig ansatte sykepleiere som spesialiserer seg mot at de forplikter seg til å jobbe i det offentlige i en periode etter at de er ferdig med videreutdanningen.

Kompetansen til helsepersonell må brukes riktig

På tross av at det er mangel på kompetent helsepersonell, bruker mange sykepleiere arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å ta vare på og pleie pasienter og brukere.

En undersøkelse foretatt av Sykepleien i 2019 viste at sykepleiere brukte for mye tid på oppgaver som andre kunne utføre, som vasking, rydding og vaktmestertjenester. Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som de mener andre burde utføre. Det er sløsing av fagressurser og går blant annet utover nødvendig kompetanseutvikling.

Det er politikernes oppgave å legge til rette for at ressursene blir best mulig brukt.

Det er politikernes oppgave å legge til rette for at ressursene blir best mulig brukt i det offentlige. Frp vil at det skal etableres et nasjonalt avvikssystem for oppgavefordeling i kommunehelsetjenesten. Det vil synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver som bør utføres av de ulike yrkesgruppene i helsevesenet.

Frp har tatt utfordringen fra Norsk Sykepleierforbund og forpliktet oss til å jobbe for sykepleierløftet i neste stortingsperiode. Vi håper at de andre partiene også innser at det er behov for et utdannings- og lønnsløft som sikrer at vi også i fremtiden har et helsevesen som vi alle kan være stolte over.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse