fbpx Høie om hjemmesykepleie: – Viktig at ansatte opplever at de har riktig kompetanse Hopp til hovedinnhold

Bekymret Høie: – Viktig at ansatte opplever at de har riktig kompetanse

Pasientene hjemmesykepleien får fra sykehusene, har komplekse tilstander hjemmesykepleierne ikke alltid har tid og kompetanse til å håndtere. – Vi er ikke i mål, sier helseministeren.

Sykepleien har gjort en spørreundersøkelse der over 2000 sykepleiere som jobber med hjemmebaserte tjenester, har svart.

Undersøkelsen viser blant annet at pasientene hjemmesykepleien får fra sykehusene, har mer komplekse tilstander enn før, som hjemmesykepleierne ikke alltid har nok tid og kompetanse til å håndtere.

Les om resultatene av undersøkelsen «Hjemmesykepleie i endring» her

På spørsmålet «Har det hendt at din enhet har tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus som viser seg å ha problemstillinger dere ikke har hatt kompetanse til å håndtere» svarer 9 av 10 bekreftende.

32 prosent av respondentene svarer at de er uenig i påstanden «Jeg får god opplæring på hva jeg skal observere når jeg må utføre nye prosedyrer» og 35 prosent er uenig i påstanden «Jeg får god opplæring på hva jeg skal observere når vi har pasienter med spesielle medisinske problemstillinger.»

– Ikke i mål

– Helseminister Bent Høie, er det grunn til bekymring?

– Ja. Og det er årsaken til at vi de tre siste årene har hatt kompetanseløft 2020, hvor 83 000 har utført videre- og etterutdanning. Dette skal videreføres i 2021, for vi er ikke i mål med dette, sier han.

– Hva er du bekymret for?

– Det er vel litt selvinnlysende. Jeg er bekymret, for det er selvsagt viktig at de ansatte opplever at de har riktig kompetanse til å utføre oppgavene. Så kan svarene i enkelte tilfeller også være et uttrykk for at pasienter skrives ut fra spesialisthelsetjenesten for tidlig. Da er det samhandlingsavvik, sier Høie (H).

Høie mener at dersom utfordringen er at pasienten fortsatt har behov for spesialisthelsetjenester, kan det løftes til helsefellesskapene sykehusene og kommunene nå skal opprette.

– Norge er avhengig av pårørendes innsats

55 prosent av sykepleierne i undersøkelsen sier seg enig i at de er avhengig av at pårørende gjør pleie- og omsorgsoppgaver i arbeidet med alvorlig syke.

– Hvordan ser du på pårørendeinnsatsen?

– Pårørende gjør en formidabel innsats. Hele Norge er avhengig av deres innsats. Samtidig må vi ikke slite ut de pårørende. Derfor jobber vi nå med en pårørendestrategi, sier han.

– Bør pårørendeinnsatsen være helt frivillig, eller er de pårørendes deltakelse en forutsetning for at regjeringen skal kunne lykkes med sine planer?

– Innsatsen må være frivillig, slik er det i Norge. Mitt inntrykk er at mange pårørende ønsker å hjelpe til. Og så er det noen som ikke vil eller ikke kan. Den enkelte skal ikke være avhengig av pårørende for å få hjelp, sier han og fortsetter:

– Det er forskjell på om spørsmålet gjelder den enkelte eller på samfunnsnivå. Den enkelte skal ikke være avhengig av pårørendes innsats, men på samfunnsnivå er vi avhengig av pårørende. Det mener jeg er helt ukontroversielt. Jeg opplever at pårørende og pårørendeorganisasjoner også ønsker det, sier Høie.

Følger opp alvorlig psykisk syke

I undersøkelsen kommer det frem at hjemmesykepleien opplever i økende grad å yte tjenester til alvorlig psykisk syke.

82 prosent svarer at de i løpet av de siste tre årene har drevet oppfølging av alvorlig psykisk syke. I fritekstsvarene kommer det frem at dette er et felt mange opplever å mangle kompetanse på.

– Er hjemmesykepleien riktig instans for disse pasientene?

– For meg er det en ønsket utvikling at flere mennesker med alvorlige psykiske lidelser lever livene sine utenfor institusjon, med oppbygging av flere ambulante og tverrfaglige team på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunen, svarer Høie.

Han sier disse teamene kan komme hjem til pasienten i stedet for at pasienten må reise langt for å få behandling.

– Svært mange med alvorlige psykiske lidelser har også somatiske helseutfordringer. Det er derfor ikke overraskende at mange i hjemmesykepleien i økende grad opplever å yte tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Høie sier det i 2018 ble gitt tilskudd til etablering og drift av over 70 tverrfaglige og ambulante team, og over 20 forprosjekter.

– Bedre samarbeid mellom ansatte i teamene og i hjemmesykepleien kan bidra til å øke kompetansen på psykiske helseplager i hjemmesykepleien, mener han. 

Fakta
Undersøkelsen «Hjemmesykepleie i endring»

Sykepleien sendte ut spørreundersøkelsen i november 2019, til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

2353 sykepleierne som har svart, bekreftet at de for øyeblikket eller inntil nylig jobber med sykepleie til hjemmeboende. 227 av dem i lederstillinger.

1425 åpne svar om hvor vidt brukere som får hjemmesykepleiere har fått mer komplekse problemstillinger de siste årene.

688 gir eksempler på situasjoner der hjemmesykepleien har mottatt utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som viser seg å ha problemstillinger deres enheter ikke har hatt kompetanse til å håndtere.

0 Kommentarer

9 av 10 hjemmesykepleiere: Sykehusene sender oss for dårlige pasienter Forrige artikkel «Det verste er når fredagen kommer, halvveis uavklarte pasienter sendes hjem» Neste artikkel