• Erfaringer med avdelingsvis veiledning

  ... av ikke alltid å kunne yte det de mener er optimal pleie og behandling. Veiledningen har gitt rom for diskusjoner om hvordan ressursene og ... konfliktfylt. Den avdelingsvise veiledningen synes å ha en forebyggende effekt som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. ...

  Fagutvikling
 • Pasientautonomi som etisk rettesnor - en kritisk gjennomgang

  ... handlet over hodet på dem og utsatte dem for langvarig behandling med uventede bivirkninger. Fra slutten av 1960-årene fikk man en ... deriblant prediktiv og presymptomatisk diagnostikk og forebyggende behandling, endrer den moralske grunnrelasjon. Her er det ikke ...

  Fagutvikling
 • Vidareutdanningsstudentar - ein ressurs i førebyggjande helsearbeid

  ... at utdanninga skal fokusere meir på førebyggjing og behandling, enn den tradisjonelle medisinske oppfølgjinga av pasientar i ... stolte. Litteratur 1. Tvedt AG. Vip-prosjektet. Forebyggende arbeid rettet mot ungdom i videregående skole i Asker og Bærum. ...

  Fagutvikling
 • Faglig forsvarlige tjenester

  ... pleie, situasjoner hvor hovedfokus er medisinsk behandling, akutt/kritiske situasjoner, rehabilitering, forebyggende/helsefremmende situasjoner og lindrende pleie og behandling. Bemanningsprosjektet (3) bygget på Kirkevolds beskrivelser av ...

  Fagutvikling
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk

  ... (n=11), helsepersonell (n=9), eller begge deler (n=2). Behandling av sårene I 13 tilfeller behandlet deltakerne sine sår selv. ... hukommelsesfunksjon er viktig for hudinspeksjonsrutiner, forebyggende tiltak og sårbehandling, slik som regelmessige seteløft. ...

  Forskning
 • Fruktbart autismeprosjekt

  ... anfall og som gir store utfordringer i diagnostisering og behandling. Systematisk observasjon og dokumentasjon er helt vesentlig i dette ... tillegg erfarer vi at aktivitet, mestring og trivsel virker forebyggende i forhold til anfall. Det er i dag kjent at psykologiske faktorer ...

  Fagutvikling
 • En utdanning uten identitet

  ... økt kunnskap om at det er mange svar på hva som er god behandling for personer med psykiske lidelser. Konsekvensen kan bli at ... sykdom. Rammeplanen (1) beskriver at psykososialt arbeid har forebyggende, behandlende og rehabiliterende aspekt. Hummelvolls definisjon av ...

  Fagutvikling
 • Pasienters behov viktigere enn rutiner

  ... De har derfor begrenset forutsetning for å sette inn forebyggende tiltak. Han mener også at manglende kompetanse hos personalet kan ... lidelser, og mange har så komplekse behov at de trenger behandling på spesialistnivå (13,25). Dette indikerer at sykepleiere i ...

  Fagutvikling
 • Underernæring er vanlig på sykehjem

  ... av pasientens totale livssituasjon. Det vil kunne være forebyggende. Kravet om intern kontroll er fastsatt i loven om statlig ... for kostholdet i helseinstitusjoner. 1995. 2. Mowe M. Behandling av underernæring hos eldre pasienter. Tidskr Nor Lægeforen 2002; ...

  Fagutvikling
 • Fatale feil

  ... et regionsykehus, og begge sykehusene gir avansert medisinsk behandling. Deltakere var alle sykepleiere på post uansett stillingsandel og ... fikk konsekvenser. Tilsvarende ble det ikke truffet noe forebyggende eller korrigerende tiltak ved 23 feil (61 prosent).  Det vil ...

  Fagutvikling