fbpx – Bachelorutdanning i sykepleie er livsnødvendig Hopp til hovedinnhold

– Bachelorutdanning i sykepleie er livsnødvendig

Edith R. Gjevjon i gaten

– Uten oppdatert kunnskap vil pasienter lide mer og dø tidligere enn man kan akseptere eller forvente. Derfor skal sykepleierutdanningen skje ved universiteter og høyskoler, skriver innleggsforfatteren.

Debattinnlegget til pensjonert sykepleier og sykepleieleder Monica Flor har skapt reaksjoner. Jeg vil takke Flor for å ha bidratt til en debatt som har skapt gode diskusjoner blant kolleger og gode motinnlegg som viser nødvendigheten av at sykepleierutdanningen er minst en treårig bachelorutdanning. Flors løsning setter pasienters liv og helse i fare.

Jeg vil supplere Ann-Cathrin Linquist Leonhardsen og Bente H. Pedersens gode motinnlegg med å ta tak i en påstand som Monica Flor baserer på yrkeserfaringer og personlige opplevelser. Flor påstår at det ikke finnes sterke nok faglige begrunnelser for bachelorutdanning i sykepleie og at sykepleierutdanningen derfor like godt kan gjennomføres på to år i yrkesskole. Et strålende eksempel på at anekdoter ikke er kunnskap og at en akademisk sykepleierutdannelse er nødvendig for å kunne finne, forstå og anvende kunnskap i utøvelsen av sykepleie.

Faglig mandat og faglig ansvar

Det er ikke vanskelig å komme med faglige begrunnelser for bachelorutdanning i sykepleie. Virginia Henderson, velkjent for oss alle, foreslo flere tiår før grunnutdanning ble til bachelorutdanning i Norge, at sykepleiere burde ha universitetsutdannelse. Florence Nightingale utøvde kunnskapsbasert sykepleie allerede på midten av 1800-tallet, og Cathinka Guldberg og Rikke Nissen fremmet bruk av kunnskap som grunnlag for utdanningen av sykepleiere i Norge noe senere.

Alle konsensusdrevne definisjoner av sykepleie, våre yrkesetiske retningslinjer, forsvarlighetskrav og standarder gjenspeiler behov for høy faglig kompetanse. Faglig kompetanse er ikke løsrevet fra, men inkluderer kunnskap og vitenskap. Det kan synes som at Flor går i samme felle som politikere gjør når de snakker om «(varme) hender» og «oppgaver».

Alle kan utøve omsorg, alle kan gjøre konkrete oppgaver. Forskjellen på helsehjelp som utøves av en sykepleier og annet helsepersonell handler ikke om hvilke oppgaver som utføres. Det handler om den kliniske analysen –ikke kun gjøremålene –som inngår i sykepleieprosessen og den sykepleiefaglige og medisinske kunnskapen som ligger til grunn for observasjoner, vurderinger og beslutninger. Det handler også om sykepleierens faglige mandat og faglige ansvar, og det handler om en profesjonell, ikke personlig, relasjon mellom sykepleier og pasient.

Forsvarlig og sikker sykepleie

Det finnes kunnskapsbaserte holdepunkter for at sykepleiere minst må ha en bachelorgrad i sykepleie for å sikre kvalitet og forsvarlig og sikker sykepleie. De omfattende RN4CAST-studiene fant blant annet at om man reduserer andelen autoriserte sykepleiere i sykehus, fører det til dårligere kvalitet i det pasientnære arbeidet, og det fører til økt dødelighet. Det samme gjelder om oppgaver som bør utøves av sykepleiere delegeres til helsepersonell med lavere eller ingen formell relevant utdanning. RN4CAST-studiene er gjennomført i flere europeiske sykehus, med robust studiedesign, og av forskere med akademisk sykepleierutdanning.

Noe som kanskje ikke er særlig kjent i Norge, men bør være noe norske politikere og ledere bør merke seg som like relevant i dag, er Francis-rapporten. Britiske myndigheter satt for et tiår siden i gang gransking av forholdene ved to sykehus i Staffordshire der antallet dødsfall blant særlig eldre pasienter var unormalt stort.

Francis-rapporten konkluderte med at blant annet mangelen på autorisert helsepersonell, spesielt sykepleiere, var en hovedårsak. Pasientene fikk ikke ivaretatt sine grunnleggende behov og kvaliteten på helsehjelpen var alarmerende lav. Det var økonomiske forhold som førte til at autoriserte sykepleiere ble erstattet med helsepersonell som kostet mindre og som hadde lavere formell kompetanse. Sykepleiermangelen kan altså ikke kompenseres ved å ansette yrkesskoleutdannet helsepersonell eller «varme hender» uten formell utdanning.

Rett kompetanse må brukes riktig

For ordens skyld: Jeg er selv utdannet og autorisert som hjelpepleier og mener på ingen måte at helsefagarbeideres kompetanse er mindre verdt enn sykepleieres kompetanse. Vi må anerkjenne hverandres kompetanse som viktig, men ulik og med ulike funksjoner og ansvarsområder. Rett kompetanse må brukes riktig, på rett sted og til rett tid. Da sikrer vi god tjenestekvalitet, livskvalitet og sikker sykepleie.

En toårig yrkesutdanning i sykepleie vil ikke bare true pasientenes liv og helse når de mottar helsehjelp. Den vil avvikle kunnskapsutviklingen i sykepleiefaget og sykepleie som profesjon. Uten oppdatert kunnskap vil pasienter lide mer og dø tidligere enn man kan akseptere eller forvente. Derfor skal sykepleierutdanningen skje ved universiteter og høyskoler, og derfor skal sykepleiere ha minst en bachelorgrad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse