fbpx Læringseffekt av fullskalasimulering Hopp til hovedinnhold

Læringseffekt av fullskalasimulering

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Pedagogiske simuleringsopplegg har inntatt sykepleierutdanningen for fullt. Denne doktorgraden ser nærmere på hva studenter kan få ut av det.

«Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients»

Høyteknologiske dukker kan programmeres til å lide av nær sagt alle mulige skader og sykdommer. Fullskalasimulering med slike dukker under sykepleieutdanningen kan bidra til økt kunnskapsnivå og opplevelse av selvtillit, ifølge sykepleier Kristine Haddelands doktorgradsavhandling.

  • Doktorand: Kristine Haddeland
  • Disputas: 23. oktober 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

Tre svar fra Haddeland

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Den overordnede hensikten med doktorgradsarbeidet var å undersøke læringseffekten ved å bruke simulering i bachelorutdanning i sykepleie. Det er gjort mye kvalitative studier tidligere, og det var behov for mer robuste, kvantitative studier som gjerne involverte flere studiesteder, randomisering og kontrollgruppe. Studie 3 viste at kunnskapsnivå og opplevelse av selvtillit hos studenter som var med på simulering, økte mer sammenliknet med studenter som ikke deltok på simulering. I tillegg ble det identifisert viktige faktorer for at simuleringen skulle oppleves lærerik av studentene, både fra studentene selv og fra sykepleielærere.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studie 1 er en systematisk kunnskapssammenstilling og metaanalyse, hvor 14 intervensjonsstudier som har undersøkt læringseffekten ved bruk av simulering, ble inkludert. Studie 1 viste behov for mer forskning. I studie 2 (feasibility-study, gjennomførbarhetsstudie) ble et spørreskjema for å måle læringseffekt på kunnskap og grad av selvtillit utviklet og validert, for å brukes i studie 3. Studie 3 er en RCT der studenter i intervensjonsgruppen svarte på spørreskjemaet før og etter deltakelse på simulering, og det inkluderte også en prosessevaluering.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Å utvikle gode pedagogiske simuleringsopplegg for sykepleierstudenter i utdanningen med fokus på å avdekke tidlige tegn på akutt forverring hos pasienter vil kunne ha stor betydning i klinisk praksis. Økt bruk av simulering er blant annet prioritert både i ny studieplan for sykepleierutdanning (fra høsten 2020) og i Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse