fbpx Læringseffekt av fullskalasimulering Hopp til hovedinnhold

Læringseffekt av fullskalasimulering

Illustrasjon for nye doktorgrader
Cite the article

Haddeland K Læringseffekt av fullskalasimulering. Sykepleien Forskning.

«Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients»

Høyteknologiske dukker kan programmeres til å lide av nær sagt alle mulige skader og sykdommer. Fullskalasimulering med slike dukker under sykepleieutdanningen kan bidra til økt kunnskapsnivå og opplevelse av selvtillit, ifølge sykepleier Kristine Haddelands doktorgradsavhandling.

  • Doktorand: Kristine Haddeland
  • Disputas: 23. oktober 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

Tre svar fra Haddeland

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Den overordnede hensikten med doktorgradsarbeidet var å undersøke læringseffekten ved å bruke simulering i bachelorutdanning i sykepleie. Det er gjort mye kvalitative studier tidligere, og det var behov for mer robuste, kvantitative studier som gjerne involverte flere studiesteder, randomisering og kontrollgruppe. Studie 3 viste at kunnskapsnivå og opplevelse av selvtillit hos studenter som var med på simulering, økte mer sammenliknet med studenter som ikke deltok på simulering. I tillegg ble det identifisert viktige faktorer for at simuleringen skulle oppleves lærerik av studentene, både fra studentene selv og fra sykepleielærere.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studie 1 er en systematisk kunnskapssammenstilling og metaanalyse, hvor 14 intervensjonsstudier som har undersøkt læringseffekten ved bruk av simulering, ble inkludert. Studie 1 viste behov for mer forskning. I studie 2 (feasibility-study, gjennomførbarhetsstudie) ble et spørreskjema for å måle læringseffekt på kunnskap og grad av selvtillit utviklet og validert, for å brukes i studie 3. Studie 3 er en RCT der studenter i intervensjonsgruppen svarte på spørreskjemaet før og etter deltakelse på simulering, og det inkluderte også en prosessevaluering.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Å utvikle gode pedagogiske simuleringsopplegg for sykepleierstudenter i utdanningen med fokus på å avdekke tidlige tegn på akutt forverring hos pasienter vil kunne ha stor betydning i klinisk praksis. Økt bruk av simulering er blant annet prioritert både i ny studieplan for sykepleierutdanning (fra høsten 2020) og i Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

0 Kommentarer