fbpx Helse Nord har ingen skjult agenda Hopp til hovedinnhold

Helse Nord har ingen skjult agenda

Bilde av Marit Lind

Å bygge en bærekraftig helsetjeneste for den nordnorske befolkningen er ikke en jobb vi skal gjøre alene, men gjennom involvering og dialog med andre. Det må det ikke være noen tvil om.

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Det skal vi fortsette med i fremtiden. Men fremover må vi gjøre det på en annen måte enn i dag.

Omfattende oppdrag

I november i fjor fikk vi i oppdrag fra eieren vår, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehusene i landsdelen. Det betyr blant annet å vurdere hvilke sykehus og avdelinger som skal gi hvilken type pasientbehandling i Nord-Norge.

Hovedgrunnene til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og befolkningsutviklingen.

Til tross for at vi bare har ni prosent av befolkningen, sto vi i 2022 for 40 prosent av all innleie fra vikarbyråer i spesialisthelsetjenesten nasjonalt. Det er både dyrt og sårbart. Dagens struktur er rett og slett ikke mulig å bemanne.

Involvering og dialog

Spørsmålene om hvordan vi skal drifte og strukturere fremtidens spesialisthelsetjeneste i landsdelen, berører og engasjerer mange. Det har jeg full forståelse for.

Våre viktigste målgrupper er pasientene våre, våre ansatte og kommuner og fylkeskommuner.

Disse informeres og involveres gjennom en rekke ulike arenaer. Blant annet ved deltakelse i de fem arbeidsgruppene som nå utreder, fysiske og digitale møter, dialogkonferanser og til slutt en åpen høring.

Alle – både privatpersoner, kommuner og andre organisasjoner – er også velkommen til å gi sine innspill gjennom Helse Nords åpne forslagskanal. I tillegg kan du holde deg oppdatert på arbeidet på nettsidene våre.

Fem arbeidsgrupper

Som et ledd i utredningsarbeidet har vi i Helse Nord RHF etablert fem arbeidsgrupper som skal utrede hvert sitt område. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt av brukerrepresentanter, deltakere fra helseforetakene, det regionale helseforetaket, kommuner og tillitsvalgte.

Arbeidsgruppene skal i november legge frem hver sin rapport med forslag til ny funksjons- og oppgavedeling innenfor sitt utredningsområde. De skal foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens organisering), og de skal anbefale ett av disse alternativene.

Det skal gjennomføres en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse av alle alternativene.

Anbefalingene fra arbeidsgruppene skal deretter sammenstilles i en helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Også denne planen skal risiko- og sårbarhetsanalyseres før den sendes ut på en åpen høring etter styrebehandling i møtet 20. desember. Alle som ønsker det, kan komme med sine innspill.

På nettsiden vår legger vi fortløpende ut bakgrunnsdokumentasjon, møteinnkallinger og referater fra møtene i arbeidsgruppene.

Interne arbeidsdokumenter publiserer vi derimot ikke. Medlemmene i arbeidsgruppene må kunne diskutere fritt frem til forslagene til de tre alternativene er klare.

Jobber ikke i et vakuum

Det er samtidig viktig at deltakerne i arbeidsgruppene ikke jobber i et vakuum, men har noen de kan hente innspill fra.

For et arbeidsgruppemedlem som jobber i et helseforetak, vil det for eksempel være helt naturlig å diskutere saker og innhente relevant kunnskap fra egen organisasjon og egne fagmiljøer. For en deltager fra en kommune vil det være viktig å diskutere forslag som arbeidsgruppa vurderer med kolleger i kommunene.

Dette er både riktig og viktig for at utredningen skal bli best mulig.

Ingen skjult agenda

Jeg har tidligere uttalt at vi må snu alle steiner i omstillingsarbeidet vi står i. Og det er nettopp det arbeidsgruppene nå gjør.

Det er ikke snakk om noen hemmelig utredning som pågår på utsiden av det store endring- og omstillingsarbeidet. Helse Nord RHF har ingen skjult agenda.

Jeg har tidligere uttalt at vi må snu alle steiner i omstillingsarbeidet vi står i. Og det er nettopp det arbeidsgruppene nå gjør.

Hvilke endringer som vil komme, er alt for tidlig å si. Men befolkningen i Nord-Norge skal være trygge på at de også i fremtiden skal få den helsehjelpen de trenger når de trenger det, både akutt og planlagt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse