fbpx Frykter at foreslåtte endringer vil svekke beredskapen Hopp til hovedinnhold
Helse Nord:

Frykter at foreslåtte endringer vil svekke beredskapen

 Forbundsleder Lill Sverresdatter larsen og Gjertrud Krokaa NSF-fylkesleder i Nordland fylke

– Endringsprosessen Helse Nord nå skal i gang med, er noe vi alle bør bekymre oss for, mener Gjertrud Krokaa, NSFs fylkesleder i Nordland. 

Krokaa uttrykker bekymring før styremøtet i Helse Nord i et leserinnlegg som først sto på trykk i Brønnøysunds Avis.

Torsdag 23. februar behandler Helse Nord et forslag som får flere til å frykte for beredskapen og lokalsykehusenes fremtid.

Også forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer på planene til Helse Nord.

– Det som foregår er av nasjonal interesse, mener hun.

– Vi pleier ikke å involvere oss i de lokale debattene, men Helse Nord er viktig fordi de er avgjørende for den nasjonale beredskapen, sikkerheten og bosettingen.

Dette er tiltakene som er foreslått:

I forslaget til styrevedtak foreslås det blant annet økt funksjons- og oppgavedeling. Den skal baseres på bemanning man har tilgjengelig.

Den økende spesialiseringen innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin skal følges opp.

Samarbeidet med kommunene skal tilpasses med tanke på eldrebølgen.

Arbeidet med å nå målene over skal gjennomføres ved å gå fra små og sårbare enheter og fagmiljøer til større i alle deler av virksomheten.

 • Forslagene kan innebære at fagmiljøer slås sammen og noen dermed forsvinner.
 • Det foreslås å gå fra døgnkontinuerlig tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til mer planlagt pasientbehandling.
 • Diagnostikk, behandling og oppfølging som gjøres uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, skal avvikles for å redusere uønsket variasjon i tjenestene.
 • Normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
 • Det skal vurderes organisatoriske sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Forslaget i sin helhet står i en faktaboks lenger ned i saken.

Konstituert direktør i Helse Nord, Marit Lind, understreker at det ennå ikke er klart hva de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet blir.

– Så langt er det bare foreslått mål og hovedretninger for arbeidet. Konkrete endringsforslag må utarbeides i løpet av våren, når styret har vedtatt hovedretningene vi skal arbeide etter, sier Lind til Lofotposten.

I dette innlegget på Helse Nords hjemmeside forklarer Marit Lind bakgrunnen for endringsforslagene: 

Spekulasjoner i konsekvenser

Spekulasjonene om hvilke konsekvenser de varslede endringene kan få, har florert i lokalpressen:

 • Nedleggelse av akuttilbud på Gravdal.
 • Funksjoner kan bli fjernet ved Nordlandssykehuset.
 • Hva skjer med de små enhetene? Helse Nord har 8 av de 13 minste akuttsykehusene i Norge og 11 av de 20 minste distriktspsykiatriske sentrene.

– Kommuner knekker sammen

NSFs fylkesleder i Nordland frykter at hvis funksjoner fjernes fra små sykehus, er det lite som skal til før akuttfunksjonene lokalt heller ikke kan opprettholdes. Da kan kommunene knekker sammen under det økte presset av flere eldre, flere syke og lengre reisevei og overbelastede større sykehus. Det blir mindre kapasitet og tid når det gjelder ulykker og alvorlige hendelser og dårligere sikkerhet i helsetjenestene som ikke lengre kan kalles likeverdige. 

– At det vil få konsekvenser bør ingen tvile på, og det er heller ikke slik at ansatte nødvendigvis flytter etter større enheter, skriver Krokaa i innlegget i Brønnøysunds Avis.

– Dette handler ikke kun om færre helsetilbud og større enheter. Det handler også om beredskap, sikkerhet, næringsliv og hvor vi skal kunne leve og bo i fremtiden, mener hun.

Krokaa skriver også at hvis fremtidsutsiktene blir utrygge for både pasienter, pårørende og helsearbeidere, står døra til det private på vidt gap.

Under kan du lese hele innlegget:

Beredskap, sikkerhet og bosetting

– Mangelen på personell, både leger, spesialsykepleiere og sykepleiere og ikke minst intensivkapasiteten er den største utfordringen – man kan ikke sentralisere alt, mener forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

– Lange avstander, utfordrende geografi, klima med mye vær, manglende infrastruktur. Slik er Nord-Norge. Her jobber helsepersonell daglig, kanskje bare med en satellitt-telefon til å kommunisere med. Vi er avhengig av å ha et godt helsetilbud for å sikre bosettingen.

– Vi kan ikke ha 80 mil mellom stedene folk kan gis intensivbehandling.

– Det setter beredskapen, sikkerheten og dermed bosettingen i fare, mener Larsen.


  Styremøtet i Helse Nord er fra kl. 08.30 til 16.00 på torsdag 23. februar.

  Man kan følge møtet på nettet.

  Fakta
  Forslag til tiltak i Helse Nord

  Slik er listen over tiltak som kan vedtas på styremøtet 23. februar.


  Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:


  1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen i denne styresaken.


  2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med endringer i funksjons- og
  oppgavedelingen i foretaksgruppen:

  a. Etablere ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord basert på en struktur som
  lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt
  mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den
  demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens
  inntekter.
  b. Følge opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye
  behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin.
  c. Tilpasse tjenestene og samarbeidet med kommunene til den økende andelen
  eldre pasienter.


  3. Styret slutter seg til at det skal arbeides etter følgende hovedakser for å nå målene:
  a. Overgang fra små og sårbare til større og mer fleksible enheter og fagmiljøer i
  alle deler av virksomheten.
  b. Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til
  vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
  c. Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av
  helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer
  ut av regionen.
  d. Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling
  og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
  e. Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for
  pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
  f. Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og
  spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak etter avklaring med
  nasjonale myndigheter.

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse