fbpx Vi kan ikke nok om kjønnsmangfold Hopp til hovedinnhold

Vi kan ikke nok om kjønnsmangfold

Bildet viser et portrett av Turid Saursaunet og Linn Cecilie Bylund

Barn og unge har særlig høy tillit til helsesykepleiere. Hvordan de blir møtt her, kan være avgjørende for trygg utvikling hos barn som har spørsmål om kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. 

Anekdotisk vet vi at en del eldre transpersoner føler de er nødt til å skjule deler av sin identitet når de kommer inn i eldreomsorg og sykehjem. Er det forenlig med idealene for sykepleien? 

Som sykepleiere har vi god kunnskap om hvor sammensatt og komplekse vi mennesker er. Vi vet at mennesker er mye mer enn bare diagnoser, at vi skal ivareta pasientenes autonomi, og at vi skal gi faglig, helhetlig og kompetent sykepleie i møte med pasientene våre. Dette er det enkelt å enes om. 

Likevel uttrykker transpersoner og ikke-binære mistillit til helsevesenet. De opplever å bli møtt med lite kunnskap når det kommer til kjønnsidentitet og kjønnsmangfold. På den andre siden viser en nylig gjennomført undersøkelse gjort av VG at tre av fire helsesykepleiere mener de har fått for lite opplæring om temaet. Her henger vi åpenbart etter.

Et lavterskeltilbud skal øke kompetansen

I 2021 lanserte vi et e-læringsverktøy for sykepleiere – et lavterskel, gratis kompetanseverktøy for de av oss som ønsker mer kunnskap om hva kjønnsmangfold egentlig innebærer – og hva det betyr for sykepleiere. Snart 1000 sykepleiere har gjennomført kurset, og tilbakemeldingene er gode. Vi ser nå et økt behov for utdypende kunnskap om kjønnstematikk hos barn og unge og hvordan vi håndterer den aldrende befolkningen av transpersoner og ikke-binære. 

Videreutviklingen av kurset innebærer en egen del for de av oss som møter mange barn og unge i vårt arbeid som sykepleier – og en egen del for de av oss som jobber innenfor geriatrien. 

Levekårsundersøkelsen fra 2020 viser at transpersoner og ikke-binære opplever markant dårligere levekår enn andre. Flere rapporterer om opplevelser av diskriminering, selvmordstanker og dårligere psykisk helse. Noen opplever å ha et problematisk forhold til nær familie. På hvilken måte angår dette oss sykepleiere?

Hvorfor må vi kunne noe om kjønnsmangfold? 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rapport om tilgang til helsehjelp viser at transpersoner, ikke-binære og deres pårørende mangler tillit til det eksisterende helsetilbudet. Mange opplever å ikke få nødvendig helsehjelp. Hvis målet er likeverdige helsetjenester til alle, vil økt kompetanse om kjønnsmangfold skape flere gode pasientmøter, også for transpersoner. 

Helsesykepleiere forteller at de i økende grad får spørsmål om kjønn i møte med barn og unge. Derfor ønsker mange helsesykepleiere mer oppmerksomhet rundt kjønnsmangfold i undervisningen og etterlyser tilgang til informasjon om hvordan de kan møte de unge på en profesjonell og kompetent måte. 

I stedet for å være bekymret for økningen av barn som har tanker om kjønnsidentitet, kan vi heller være glade for at vi har kommet dit i samfunnet at ungene føler de trygt kan uttrykke tanker og følelser om kropp, kjønn og seksualitet. Så er det vår oppgave som sykepleiere å møte dem med forståelse og felles undring, på en trygg og faglig måte. 

Nødvendig kompetanse er vårt ansvar

Aldrende transpersoner gjør seg tanker om hvordan det vil være for dem når de etter hvert vil ha behov for mer helsehjelp. Hva om jeg blir innlagt på sykehus? Hvordan blir livet på sykehjem, vil de respektere meg, kroppen min og mine pronomen? Vil jeg kunne vise bilder av livet jeg har levd, uten å oppleve diskriminering? Jo flere gode møter med helsetjenesten de har, jo tryggere vil de bli om at også alderdommen vil gi rom for å være den man er.

Målet må være at transpersoner opplever det som en selvfølge at sykepleiere har nødvendig kompetanse til å møte alle variasjoner av pasienter, også de som ikke faller innenfor kjønnsnormene. 

Det er vårt ansvar å tilegne oss kompetansen som er nødvendig for å skape gode pasientmøter og bidra til at transpersoner har tillit til oss som helsepersonell. Slik skaper vi likeverdige helsetjenester for alle. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse