fbpx Alle har rett på en verdig eldreomsorg Hopp til hovedinnhold

Alle har rett på en verdig eldreomsorg

Eldre har rett på en god og verdig alderdom, og kommunen er forpliktet til å legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte et verdig og meningsfullt liv.

Eldre skal respekteres som enkeltindivider der egne ønsker og behov skal inkluderes i valgprosesser slik at tjenestetilbudet blir verdig.

Forskrift om en verdig eldreomsorg, kalt verdighetsgarantien, skal sikre en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Det er selvsagt at eldre mennesker skal ivaretas medisinsk, men de skal også motta tjenester som innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.

En verdighetsgaranti

Eldre skal blant annet få oppleve selvstendighet og styring av eget liv, følge en normal livs- og døgnrytme og få et tilpasset og tilstrekkelig kosthold med tilrettelegging og ro til å spise.

Eldre skal få mulighet til å kunne gjennomføre sosiale aktiviteter og ha adgang til å komme ut. De skal få nødvendig hjelp til å ivareta personlig hygiene og ha muligheten for habilitering og rehabilitering.

Det skal legges til rette for mulighet for samvær og mulighet for å ivareta egenomsorg. Eldre som bor på sykehjem, har rett på enerom, og par som ønsker det, skal kunne bo sammen.

Hjelper brukere og pårørende

Flere av henvendelsene vi får innen eldreomsorgen, handler om mangel på aktivitet, frisk luft og innhold i hverdagen. Vi hører at pårørende er bekymret for sykehjemspasienter som blir sittende i en stol på rommet eller i et fellesområde uten at dagene fylles med noe meningsfullt.

Både for eldre på sykehjem eller hjemmeboende er det eksempler på ulike ernæringsmessige behov som ikke blir imøtekommet. Pårørende uttrykker bekymring for at deres nærmeste fallerer, ettersom det er lite aktivitet og innhold for den enkelte i hverdagen.

Sørge for nødvendige tiltak

Det er viktig at tjenesten inviterer brukeren og pårørende til å dele sine erfaringer og kunnskap om brukerens ønsker og behov og sørger for en reell medvirkning i utforming av tjenestetilbudet. Samtidig er det viktig at tjenesten følger opp og setter inn nødvendige tiltak for å sikre at lovbestemte krav til verdighet blir oppfylt.

Kommunens politiske og administrative ledelse har ansvaret for å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten skal kunne ivareta den enkeltes verdighet. Dersom det enkelte helsepersonell oppdager at det ikke er tilfelle, har de plikt til å varsle om det.

Hvis du har spørsmål om pasient- og brukerrettigheter, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet for råd og veiledning. Vår bistand er gratis, og vi har taushetsplikt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse