fbpx Tillitsvalgte slår alarm: Manglende sykehjemsplasser truer pasientsikkerheten Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgte slår alarm: Manglende sykehjemsplasser truer pasientsikkerheten

Bildet viser en selfie av Janne Guldbjørnsen

Det er uakseptabelt at kommunen planlegger for svære prosjekter i kultur og samferdsel når så mange mangler sykehjemsplass. Kommunen må prioritere innbyggernes primære behov først.

I skrivende stund er det 32 utskrivningsklare pasienter ved Sykehuset Telemark. 22 av disse venter på plass i Skien kommune. Til sammenlikning har vår største sengepost plass til 29 pasienter.

Mange utskrivningsklare pasienter ligger langt over utskrivingsdato fordi kommunen ikke har kapasitet. Vi regner med at kommunen gjør det de kan for å oppfylle sine forpliktelser og ser dette som et utslag av altfor få sykehjemsplasser i kommunen.

Kommunen har en gylden anledning når Kverndalen sykehjem åpner. I stedet for å legge ned Gjerpen sykehjem kan det opprettholdes inntil Lyngbakkens neste byggetrinn står ferdig. Kommunen har jo planer om å øke antall sykehjemsplasser, og da kan det gjøres snart.

Økt belastning og risiko for feil

Vi er selvfølgelig enig i at folk skal bo hjemme så lenge som mulig, men dagens sykehjemspasienter er i behov av kontinuerlig pleie og omsorg. Vi, foretakstillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen og Fagforbundet ved Sykehuset Telemark, ønsker å rette oppmerksomheten mot en bekymringsfull problemstilling som berører både pasienter og helsepersonell.

Vi opplever at utskrivningsklare pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehuset på grunn av manglende kapasitet i, spesielt, Skien kommune. Dette er en situasjon som får alvorlige konsekvenser, ikke bare for pasientene, men også for sykehusene og deres evne til å behandle nye pasienter.

Når utskrivningsklare pasienter blir forsinket i sin overføring til kommunehelsetjenesten, fører det til en betydelig økning av presset på sykehuset. Overfylte sykehus fører til lengre ventetider og redusert behandlingskvalitet for pasienter som trenger akutt hjelp. Dette er uholdbart og går på bekostning av pasientsikkerheten. Samtidig opplever helsepersonell en stadig mer presset arbeidshverdag med økt belastning og risiko for feil.

Krever politisk vilje og økonomiske ressurser

Vi har liten tro på at kommunen vil være i stand til å ivareta sine pasienter på en forsvarlig måte dersom kapasiteten ikke økes betraktelig. Skien kommune skal tilføre 49 nye plasser i kommunen. Det er bra, men vi tror ikke det er nok. Vi vet at det er mange utskrivningsklare pasienter og brukere som venter på sykehjemsplass fra omsorgsboliger og hjem.

Vi oppfordrer derfor kommunen til å prioritere økt kapasitet i sine helsetjenester. Det innebærer å investere i flere helsepersonell, opprette flere senger, tilrettelegge for bedre samarbeid mellom sykehus og kommune og sikre tilstrekkelig finansiering for å kunne opprettholde et forsvarlig pasienttilbud. Dersom kommunen ikke tar grep, vil problemet vedvare, og pasienter vil fortsette å ligge unødvendig lenge på sykehuset.

En styrking av kommunenes helse- og omsorgstjenester er en investering i pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten som helhet.

For å oppnå dette, kreves det politisk vilje og økonomiske ressurser. Det er nødvendig med en grundig gjennomgang og evaluering av kommunenes kapasitet og behov. Dette bør følges opp med konkrete tiltak som inkluderer økt bemanning, bedre kompetanseutvikling for ansatte og økte økonomiske bevilgninger for å sikre en forsvarlig drift av kommunale helse- og omsorgstjenester nå og i fremtiden.

Det er på tide å handle

Vi oppfordrer også til økt samarbeid og koordinering mellom de ulike helseprofesjonene. Ved å utnytte kompetansen og erfaringen til både helsefagarbeidere, sykepleiere og leger, sammen med andre nøkkelpersoner i helsevesenet, kan vi skape bedre løsninger og mer effektive arbeidsprosesser som kommer pasientene til gode.

Det er viktig å understreke at dette ikke er kun et problem for pasientene og helsepersonellet, men også for samfunnet som helhet. En ineffektiv håndtering av utskrivningsklare pasienter fører til økte kostnader og ressursbruk i hele helsevesenet.

Det er derfor i alles interesse å adressere denne problemstillingen og sikre at pasientene får den oppfølgingen de trenger på riktig sted og til rett tid.

Vi håper at denne problemstillingen blir tatt på alvor av politikere og kommunale ledere. Det er på tide å handle nå. Pasientenes, helsepersonellets og samfunnets ve og vel er avhengig av det.

Dette innlegget ble først publisert av Varden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse