fbpx Vi må holde presset oppe på vegne av mennesker med psykiske utfordringer Hopp til hovedinnhold

Vi må holde presset oppe på vegne av mennesker med psykiske utfordringer

Vi skal fortsette å kjempe for befolkningens rett til gode tjenester innen psykisk helse, rus og avhengighet. Fordi vi skal kjempe for likeverdige behandlinger med høy faglig kvalitet.

Mange vet hva en psykolog er. En god del har hørt om psykiatere. Men ikke alle vet at sykepleiere med spesialisering er en nøkkel, når vi som samfunn sammen skal løse utfordringene vi står i innen psykisk helse og rus.

I dag den 21. februar markerer verden Mental Health Nurses Day. I fjor ble dagen markert for første gang i Norge. Dagen er en gylden anledning til å løfte fagfeltet og synliggjøre den innsatsen som sykepleiere og spesialsykepleiere gjør innen psykisk helse.

Hver dag, hele året, tjuefire timer i døgnet er sykepleiere og spesialsykepleiere til stede for mennesker med ulike og sammensatte behov innen psykisk helse, rus og avhengighet. Vi er over 10 000 sykepleiere og spesialsykepleiere som arbeider innen feltet i Norge. Globalt står spesialsykepleiere for hele 44 prosent av innsatsen innen psykisk helse.

Kompetanse og kunnskap

Vi møter ofte mennesker i krevende livssituasjoner og med sammensatte behov. Det krever godt kvalifiserte spesialsykepleiere.  

Våren 2022 ble ny master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet fastsatt av Kunnskapsdepartementet som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 2022–2023. Bakgrunnen var at denne kompetansen er sterkt etterspurt av tjenestene blant annet gjennom en kartlegging av kompetansebehov gjort av Helsedirektoratet i 2016.

Kompetansen er også avgjørende knyttet til ambisjoner om å utvikle nettopp kostnadseffektive og bærekraftige tjenester på feltet.  

Høsten 2022 kartla vi 13 universiteter og høgskoler hvor flere har planer om å tilby utdanningen fra høsten 2024. Men universitetene og høgskolene melder om manglende og uklare finansieringsmuligheter for å kunne bygge opp et fagmiljø som kan tilfredsstille kravet i forskriften og tilby utdanningen.

Ved å stimulere til utdanning av spesialsykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet vil dette kunne sikre befolkningen tjenester av høy faglig kvalitet i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Utdanningen må derfor prioriteres gjennom øremerkede studieplasser og rekrutteringstilskudd. 

Kvalitet i behandlingene i hele landet 

Vi møter ofte mennesker som har sammensatte fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. Det krever kompetente spesialsykepleiere i hele landet. 

Kompetente spesialsykepleiere er godt egnet til å ivareta sammensatte utfordringer. Vi kan bidra med oppfølging av den enkelte og deres nære når livet trues og behovet for godt kvalifisert helsehjelp melder seg.

Et av de sterkeste midlene for å motvirke sosial ulikhet i helse er å tilgjengeliggjøre denne kompetansen for hele befolkingen i vårt landstakte land. Det vil tilføre sårt tiltrengt kompetanse og øke kvaliteten på tjenestene også i desentraliserte strøk for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Sykepleiere med en slik spesialistkompetanse vil bidra til bedre tjenester og bedre ressursbruk både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det vil være både samfunnsøkonomisk og bærekraftig å satse på denne spesialistkompetansen i sykepleie. 

Adressen din skal ikke avgjøre om du får nødvendig behandling. 

Klare roller og koordinering 

Vi møter ofte mennesker med komplekse behov innen psykisk helse og rus. Det krever godt fungerende tverrfaglige team. 

Pasientgruppene våre strekker seg fra barn og unge til voksne og eldre innen både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Faglig kompetanse, omsorg for den enkelte, samarbeid med pasienter, brukere og pårørende, og samarbeid med andre fagprofesjoner preger arbeidet som sykepleierne utfører.  

Potensiale for å bruke spesialsykepleierkompetansen på en mer systematisk måte er stort. Det bør utvikles klare roller og ansvar som bidrar til at kompetansen brukes bedre. Det er særlig behov for bedre koordinering av forløp og tjenester til mennesker med langvarige og sammensatte behov.

For å lykkes med nødvendig tjenesteutvikling og for å nå politiske mål om bedre tjenester innen psykisk helse, rus og avhengighet er vi helt avhengige av at denne spesialsykepleierkompetansen. Det må, blant annet, skje i samarbeid med andre faggrupper i tjenestene, sosionomen, helsefagarbeideren, fysioterapeuten, vernepleieren, psykologen, ergoterapeuten og psykiateren.

Det må bli en klarere oppgavedeling hvor hvert enkelt kompetansefelt matcher med det behovet den enkelte har.

Rettferdig behandling for mennesker

Gjennom historien har vi som samfunn behandlet mennesker med psykiske lidelser på måter som vi skammer oss over i dag. Psykiske lidelser er noe som har blitt feid under teppet og stuet bort. Heldigvis har vi kommet lenger i antistigmaarbeidet i dagens Norge. Likevel har vi en lang vei å gå før psykisk og fysisk helse sidestilles. Nå sier sittende regjering at satsingen på psykisk helse- og rusfeltet skal trappes opp. 

Det er viktig, og det trengs. Vi som samfunn kan ikke akseptere den unødvendige lidelse, den kortere levetid og den store samfunnsmessige kostnaden manglende innsats fører til. Vi har et etisk ansvar som også ligger i våre yrkesetiske retningslinjer.  

Vi i Norsk Sykepleierforbund og Norsk Sykepleierforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus engasjerer oss både politisk og faglig, og vi følger ekstra nøye med på utviklingen. Vi må ikke slippe ballen. Holder politikerne det de har lovet? Hvordan merker pasienter og pårørende denne lovde satsingen? Holder vi presset nok oppe på vegne av en pasientgruppe som ofte ikke gjør det selv? 

Derfor er vi glade for å markere Mental Health Nurses Day. Fordi vi skal fortsette å kjempe for befolkningens rett til gode tjenester innen psykisk helse, rus og avhengighet. Fordi vi skal kjempe for likeverdige behandlinger med høy faglig kvalitet. Fordi vi skal kjempe for kompetanse og pasientsikkerhet i hele vårt langstrakte land.

Sammen markerer vi denne dagen med kolleger i hele verden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse