fbpx Stigma i helsetjenestene – gjør sykepleierutdanningen nok? Hopp til hovedinnhold

Stigma i helsetjenestene – gjør sykepleierutdanningen nok?

Sigrid Husøy Larsen, studentleder, og Espen Gade Rolland, faggruppeleder psykisk helse og rus

Som studentleder og faggruppeleder har vi det siste året fått flere tilbakemeldinger og bekymringer om nedprioritering av psykisk helse og rus-kompetanse i sykepleierutdanningene.

Det bekymrer meg at hele mennesket ikke blir sett, skriver sykepleierstudent Maria Knudsen i et innlegg i Sykepleien 8.11.22. Det er dessverre ikke ukjent. Knudsen løfter opp utfordringer med helsepersonells stigmatiserende holdninger til mennesker med psykiske lidelser som er til behandling i somatikken.

Som leder for NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) og studentleder i NSF er vi glade hun belyser dette problemet. Samtidig vitner teksten også om hvor kort vi egentlig har kommet i både anti-stigmaarbeid og holdningsskapende arbeid i våre helsetjenester.

Helhetlig menneskesyn

I 2020 ble nye retningslinjer for bachelorutdanning i sykepleie (RETHOS I) iverksatt og danner grunnlag for at studentene har felles sluttkompetanse etter endt utdanning. Retningslinjene skiller ikke like skarpt mellom psykisk og somatisk helse som den tidligere forskriften, som var innholdsstyrt.

Tanken bak retningslinjene – med vekt på sluttkompetansen - legger til rette for at psyke og soma integreres – ikke skilles – i utdanningen. Sykepleiere skal utdannes til å se hele mennesket, til å se sammenhengen mellom psyke og soma og legge til rette for behandling, lindring og livskvalitet.

Ulikheter blant utdanningsinstitusjonene

Norsk sykepleierforbund har i perioden fra 2020 og ut 2022 hatt en egen satsing innen psykisk helse rus og avhengighet gjennom et eget prosjekt. Her har det blant annet blitt lagt vekt på utdanning på både bachelor- og masternivå. Som en del av dette prosjektet undersøkte en egen arbeidsgruppe bachelorstudiet i Norge, med henblikk på kompetanse innen psykisk helse rus og avhengighet. 

Resultatene viser at det er store ulikheter i utdanningen med ulik vekting av kunnskap og kompetanse innen psykisk helse og rus. Og det er store variasjoner fra utdanningssted til utdanningssted. Hammervold og medarbeidere skriver blant annet at «store variasjoner kan være en trussel mot kvaliteten og pasientsikkerheten i tjenestene».

For lite vekt på kunnskap og kompetanse innen dette komplekse fagfeltet kan være en årsak til manglende, eller mangelfull, forståelse med påfølgende stigmatiserende holdninger mot pasientgruppen slik Knutsen beskriver.

Bekymringer fra feltet

Som studentleder og faggruppeleder har vi det siste året fått flere tilbakemeldinger og bekymringer om nedprioritering av psykisk helse og rus-kompetanse i sykepleierutdanningene.

Vi har fått tilbakemeldinger fra utdanningsinstitusjoner, fra spesialsykepleiere i fagfeltet som tar imot studenter i praksis innen psykisk helse og rus, fra erfaringskonsulenter som underviser på sykepleierutdanningene og fra studenter. De opplever i tillegg at relevant pensum er betydelig redusert. Erfaringskonsulenter opplever en stor reduksjon i antall undervisningstimer i psykisk helse og rus. Studentene savner kunnskap i emnet.

Fra praksisfeltet får vi tilbakemeldinger på at det er store variasjoner fra hvilken utdanningsinstitusjon studentene er student ved, spesielt at studenter fra enkelte studiesteder har mindre forkunnskaper når de møter i praksis innen psykisk helse og rus-feltet. Vi håper ikke vi er på vei tilbake til at kompetansen innen psykisk helse og rus i større grad er overlatt til klinisk praksis. Spesielt når vi vet at det er stor mangel på praksisplasser og at studenter gjennomfører psykisk helse- og rus -praksis på somatiske avdelinger hvor stigma og dårlig kunnskap om temaet allerede rår.

Teoretisk kunnskap er like viktig på dette området som innen somatikken. Praksis må kombineres med teoretisk kunnskap; psykisk helsehjelp skal også være kunnskapsbasert.

Kompetanse for fremtiden

Vi vil i denne sammenheng minne om sykepleiens verdier, og spesielt Yrkesetiske retningslinjer: «grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet.» Vi mener at stigmatiserende holdninger som Knudsen opplevde i praksis, må møtes med økt kunnskap og økt kompetanse. Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden. Stigma rundt mennesker med psykiske lidelser hører fortiden til.

Vår oppfordring til utdanningsinstitusjonene er derfor klar: Gi studentene kunnskapen de har krav på innen både psykisk helse, rus og avhengighet. Sett søkelyset på etikk og menneskerettigheter som er beskrevet og følg forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Vår oppfordring er til sykepleiere og studenter er: Meld dere inn i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR). Det er gratis for deg som er bachelorstudent, og du får tilgang på et faglig nettverk, oppdatert kunnskapsportal, webinar og medlemskvelder med psykisk helse og rus som tematikk. I tillegg får du rabatt på arrangementer og mulighet for stipender. Send SMS «spor» til 02409.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse