fbpx Vi har ikke en eneste sykepleier å miste Hopp til hovedinnhold

Vi har ikke en eneste sykepleier å miste

Jeg vil på tampen av året komme med en oppfordring om at vi samarbeider mer og bedre fremover for å nå det som vi alle har som et felles mål. Nemlig å sikre god og tilstrekkelig bemanning til helsetjenestene.

Det er på alles lepper nå for tiden; «rekruttere og beholde». Det handler om at kompetanseutfordringen i helse- og omsorgstjenestene i kommunene ikke bare kan løses ved at vi utdanner og rekruttere flere sykepleiere.

Vi må også øke innsatsen for å beholde sykepleiere i jobb, lenge. Helst gjennom hele karrieren.

I en undersøkelse Sykepleien gjennomførte i 2021, svarte 72 prosent av sykepleierne at de det siste året hadde vurdert å slutte som sykepleier eller bytte arbeidsplass. Det var en markant økning i forhold til tidligere undersøkelser med samme spørsmål. Norge mangler nesten 7000 sykepleiere.

Må tenke nytt

Som leder for flere helse- og sosialfaglige utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge har jeg den siste tiden mottatt en rekke henvendelser fra kommuner i vår region. Kommunene ønsker mer samarbeid for å finne løsninger og tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og andre profesjoner.

Det har i de siste årene blitt utdannet flere sykepleiere enn noen gang i Norge, både på de tradisjonelle studiestedene og desentralisert. Likevel er tilbakemeldingen fra «våre» kommuner at det ikke er tilstrekkelig for å dekke behovet for sykepleiere i tjenestene. Dette fører til at vi i samarbeid med kommunene må forsøke å tenke nytt og innovativt om å tiltrekke og beholde kompetansen kommunene har behov for.

Trenger forskjellige tilnærminger

I samarbeid med kommuner i Vestfold, Telemark og Viken har Universitetet i Sørøst-Norge diskutert ulike tilnærminger til problemstillingen.

Som et tiltak for å rekruttere nyutdannede sykepleiere til en karriere i kommunene har det blitt påpekt hvor viktig det er at kommunalt ansatte er til stede på utdanningsstedene og i undervisning gjennom hele utdanningsløpet. Dette for å fremme kommunen som en attraktiv arbeidsplass, men også for bidra til en realistisk fremstilling av arbeidshverdagen.

Like viktig er det hvordan studentene blir mottatt i sin aller første praksisperiode og i sitt første møte med kommunehelsetjenesten. En trygg og god introduksjon til sykepleieryrket i kommunene vil kunne rekruttere deltidsansatte gjennom studietiden, men også forankre en holdning om at det er like naturlig å starte sin sykepleierkarriere i kommunen som på sykehus.

Over det ganske land prøves nå ut nye praksis- og veiledningsmodeller som forhåpentligvis vil øke læringsutbyttet, gjennomføringsevne, men også styrke sykepleierstudentenes ønske om en karriere i kommunehelsetjenesten.

En plan som imponerer

Når så sykepleiere er rekruttert til kommunehelsetjenesten, blir det svært viktig å beholde hver enkelt medarbeider. Her vil jeg trekke frem Sandefjord kommune som i høst la frem sin plan for å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere fra 2022 til 2025. Etter mitt syn er dette en plan som imponerer med gode tiltak.

Nyansatte skal få en god mottakelse gjennom et introduksjonsprogram, mentorordning og oppfølgingssamtaler med leder det første året. Sykepleiere, vernepleiere og spesialsykepleiere i Sandefjord skal få mulighet til å videreutdanne seg og spesialisere seg innenfor sine interessefelt med bakgrunn i enhetenes kompetanseplaner.

I etterkant skal den ansatte få brukt sin spesialkompetanse, og det skal kompenseres med rettferdige lønnsvirkemidler. Videre legges det til rette for at sykepleiere som har fylt 62 år kan få tilrettelagte ordninger slik at kommunen kan beholde den viktige kompetansen erfarne sykepleiere har opparbeidet seg.

Vi må lytte og lære

Bekymringene for kompetansegapet i nåværende og fremtidens helsetjenester er store, og jeg opplever at pessimismen ofte får råde. Vi som utdanner, bemanner, forsøker å beholde, og ikke minst fyller de krevende sykepleierrollene, kan likevel ikke gjøre annet enn å forsøke å løse utfordringene.

Jeg vil på tampen av året komme med en oppfordring om at vi samarbeider mer og bedre fremover for å nå det som vi alle har som et felles mål. Nemlig å sikre god og tilstrekkelig bemanning til helsetjenestene.

Jeg opplever det som svært positivt at kommuner tar kontakt med utdanningsinstitusjoner for sammen å finne løsninger og tiltak og at kommuner går sammen om å koordinere innsatsen og dermed forhåpentligvis øke gjennomslagskraften. Vi må lytte til hverandre og lære av dem som har fått til noe. Vi må dele de gode eksemplene fordi vi har alt å vinne på å samle vår kapasitet framover.

Et glimrende eksempel på et tiltak for å beholde sykepleiere er Universitetet i Agders oppfriskningskurs for sykepleiere som ikke har praktisert på noen år og som kan tenke seg tilbake til yrket.

Framover må vi bli gode på å rekruttere, men enda bedre på å beholde. Heller ikke vi har en eneste å miste.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse