fbpx Oppfølging av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold Hopp til hovedinnhold

Oppfølging av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

I sitt doktorgradsarbeid avdekket Maria Løvsletten mangler knyttet til oppfølgingen av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold som hun finner bekymringsfulle.

​«Management of patients with outpatient commitment in the mental health services»

I sitt doktorgradsarbeid har psykiatrisk sykepleier Maria Løvsletten sett nærmere på pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold og på samhandling mellom helsepersonell som jobber med denne gruppen. Avhandlingen avdekker mangler med hensyn til kunnskap om lovverk, oppfølging av lovverk og utfordringer knyttet til samhandling mellom tjenestenivåene.

  • Doktorand: Maria Løvsletten
  • Disputas: 12. mai 2022
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

Tre svar fra Løvsletten

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Ph.d.-studien har undersøkt hvordan oppfølging av pasienter med TUD-vedtak (vedtak om tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold) fungerer i et helsetjenesteperspektiv. De fleste pasienter med TUD-vedtak har slitt med psykisk helseplager i ti år før de får et slikt vedtak, flertallet har psykoselidelser og mottar parallelt tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunene. Lovendringen i 2017 med krav til vurdering av samtykkekompetanse har endret praksis og grunnlag for å gjøre TUD-vedtak. Studien fant mangler knyttet til kunnskap om lovverk, oppfølging av lovverk og utfordringer knyttet til samhandling mellom tjenestenivåene. Blant annet manglet opplysninger om kontaktperson og individuell plan (IP). Uten IP mangler en langtidsplan for oppfølging av selve TUD-vedtaket og et rehabiliteringsperspektiv etter at TUD er opphevet. Det er etisk bekymringsfullt.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er benyttet kombinerte metoder i studien ved bruk av både kvantitativ og kvalitativ metode for å få teamet belyst fra flere perspektiver. Studie 1 er en registerstudie som gir mulighet til å inkludere alle aktuelle pasienter i studien. Studie 2 har utforsket hvilke erfaringer helsepersonell som har oppfølging av brukere/pasienter med psykoseproblematikk og TUD-vedtak fra et kommuneperspektiv ved hjelp av elektronisk spørreskjema.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Dette ph.d.-arbeidet vil være til nytte for helsepersonell som i sitt arbeid møter pasienter med TUD-vedtak og deres pårørende. Studien gir økt kunnskap om pasientgruppen som får TUD-vedtak og i hvilken grad føringene i lovverk og rammeverk benyttes utover selve tvangsvedtaket. Det er kunnskap som kan bidra til å utvikle og forbedre oppfølging og samhandling rundt pasienter med TUD-vedtak.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse