fbpx Sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler i psykisk helsevern Hopp til hovedinnhold

Sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler i psykisk helsevern

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En terapeutisk relasjon mellom personal og pasient er beskrevet som selve fundamentet for miljøterapi i psykiatriske avdelingskontekster, men en vet lite om i hvilken grad miljøpersonalet skriftlig rapporterer tilrettelegging av terapeutiske relasjoner.

«Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleie-dokumentasjon. En 'mixed methods' studie i psykisk helsevern»

Myklebusts avhandling ser nærmere på sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler ved to avdelinger i psykisk helsevern. I tillegg til kvantitativ analyse av pasientjournaler, er personal intervjuet om deres dokumentasjonspraksis.

  • Doktorand: Kjellaug Klock Myklebust
  • Disputas: 11. september 2020
  • Utgått fra: Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Molde

3 svar fra Myklebust

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen har avdekket en rapporteringspraksis der personalet i liten grad beskriver hva de gjør og hvordan de møter pasienten. Personalet dokumenterte jevnlig følelser og opplevelser hos pasientene (for eksempel at pasienten var trist, sint eller engstelig), men en fant få beskrivelser om hva personalet hadde gjort for å imøtekomme pasientens opplevelse. Dette er et nytt forskningsområde, og funnene er bemerkelsesverdige sett i lys av at en terapeutisk relasjon er ansett som et kjerneelement i psykisk helsearbeid.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Dette er en «mixed methods» studie. Hovedstudien er kvantitativ og deskriptiv statistikk ble brukt for å beskrive totalutvalget (n = 3858). For å sammenligne og beregne forskjeller mellom de to avdelingene ble uni- og bivariate metoder anvendt. Lineær og multinomial logistisk regresjon ble brukt for å beregne mulige effekter av de uavhengige variablene. Instrumentet SEPPS ble utviklet på bakgrunn av kvalitative journalanalyser. Fokusgruppestudien har kvalitative design, Kirsti Malteruds systematiske tekstkondensering ble anvendt i dataanalysene.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Dette er den første studien som undersøker miljøterapirapporter via SEPPS. Funnene må derfor valideres opp mot funn fra nye studier. Dersom nye studier får lignende funn som denne, peker dette på behov for å evaluere 1) dokumentasjonssystemer som brukes i EPJ, 2) studieprogrammer for sykepleiere og andre helse- og sosialfaglige bachelor-utdanninger, samt 3) i hvilken grad faglige perspektiver på psykisk helsearbeid er integrerte i undervisningen om dokumentasjon av psykisk helsearbeid. Det utviklede instrumentet SEPPS kan brukes for internevaluering i den enkelte avdeling for å evaluere egen dokumentasjonspraksis.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse