fbpx Hvor er pasientenes stemme i norsk sykepleierutdanning? Hopp til hovedinnhold

Hvor er pasientenes stemme i norsk sykepleierutdanning?

Bildet viser elever i et klasserom

Pasientenes stemme er nesten fraværende i dagens sykepleierutdanning. Vi er bekymret for at det utdannes fremtidige sykepleiere med et fragmentert pasientsyn og manglende helhetstenkning. 

Vi mener at en systematisk og aktiv involvering av pasienter i utdanningen er nødvendig for at studentene skal kunne forstå hva helhetlig sykepleie innebærer. Erfaringskunnskap kan defineres som at «de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud». 

Erfaringskunnskap er essensielt for at studentene utvider sin forståelse for rollen de skal inn i og for oppgavedeling. Denne kunnskapsformen har en brobyggende funksjon mellom utdanning og praksis. En utdanning som systematisk involverer pasienter, utruster fremtidens sykepleiere til å kunne finne nye, innovative løsninger i samarbeid med pasienter og erfaringsmedarbeidere i alle deler av helsetjenesten. 

Systematisk involvering av erfaringskunnskap vil styrke kvaliteten på utdanningene.

Hva kan erfaringskunnskap bidra med?

Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» skisserer et utfordrende fremtidsbilde med stor mangel på kvalifisert helsepersonell, behov for nytenkning og omorganisering av eksisterende tjenester. Kommisjonen etterlyser en systematisk kompetanseheving og livslang læring. Det utfordrer sykepleierutdanningene. 

Utdanningene skal sikre at studentene kan utøve sykepleie til pasienter med kompliserte og sammensatte sykdomsbilder. Det handler om kompetanse til å se hvordan sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker alle deler av pasientens liv, og at helheten er mer kompleks enn de enkelte delene. Erfaringskunnskapen er nødvendig for å kunne vite hva helhetlig ivaretakelse innebærer for den enkelte. 

Hva innebærer aktiv pasientinvolvering?

I land som Canada, Australia og Nederland har man i en årrekke jobbet systematisk med aktiv pasientinvolvering i utdanning. På den internasjonale konferansen «Where’s the Patient’s Voice in Health Professional Education?» i 2016 ble et klart og tydelig budskap formidlet: Pasientstemmen skal brukes, og erfaringskunnskapen skal ha en naturlig plass i helseprofesjonsutdanninger. 

I Norge i dag er det enda opp til den enkelte underviser å trekke inn erfaringsperspektivet i utdanning. Mange undervisere bruker pasienteksempler som en del av undervisningen. Noen inviterer også inn pasienter til å dele egne erfaringer. 

Begrepet aktiv pasientinvolvering innebærer så mye mer enn dette. Det betyr at pasienter involveres ved å dele egne erfaringer, deltar i utvikling av undervisningsopplegg og forskning, deltar i arbeid med utdanningens studieplaner eller bidrar i veiledning og vurdering av studenter. 

Universitetet i Agder har vært en foregangsinstitusjon ved å ansette erfaringskonsulenter ved flere utdanningsprogrammer. Likevel er det en lang vei å gå mot at erfaringskunnskapen blir verdsatt og satt i system i utdanningene. 

Hvordan styrker aktiv pasientinvolvering studentenes kompetanse?

En nylig oversiktsstudie viser at sykepleierstudenter som møter pasienter og pårørende i utdanningene, får større bevissthet om person- og pasientsentrerte tilnærminger og verdsetter erfaringskunnskapens betydning i større grad. Aktiv pasientinvolvering er med på å bygge ned fordommer og stereotypier, noe mange pasienter opplever hos helsepersonell.

Ved å involvere pasienter i undervisning blir studentene mer åpensinnet. De utvikler mer engasjement og utvikler evner til kritisk tenkning og kommunikasjonsferdigheter. Studenter rapporterer at å møte pasienter i ulike læringsaktiviteter har en emosjonell påvirkning, spesielt når de får lytte til pasienters historier. 

Det emosjonelle trigger en dypere innsikt. Studentene opplever at aktiv pasientinvolvering i undervisningen gjør dem mer involvert og engasjerte. Pasientinvolvering øker studentenes selvtillit og holdninger til hvordan de møter pasienten. Det bidrar til å bryte ned studentenes fordommer og se teori og praksis i et humanistisk perspektiv. Det handler om å ta pasientene og deres erfaringer på alvor.

Disse resultatene samsvarer med erfaringer til sykepleiere som samarbeider med erfaringskonsulenter i ulike deler av helsetjenestene: Man tør å være mer direkte og personlig som fagperson.

Målet er en bærekraftig sykepleierutdanning av god kvalitet

I likhet med helsetjenestene er ressurstilgangen knapp også i sykepleierutdanningene. Å få nok kvalifisert personell i utdanningene er utfordrende, og kvalifisering tar tid.

Bærekraftige utdanninger involverer pasienter og personer med egenerfaring. Fremtidens sykepleiere bør ha brukerinvolvering og erfaringskunnskap som redskaper i sin faglige verktøykasse, sammen med ulike digitale løsninger. Dette kan være en del av svaret på utfordringer med oppgavedeling mellom pasient, behandler og overganger mellom tjenestenivåene. 

Vi ønsker at fremtidige sykepleiere og helsepersonell skal gå fra å være verter i helsetjenesten til å være gjester i pasientens liv. Vi snakker om å utvide vokabularet og gjøre veien til pasientens mål kortere. 

Vår oppfordring er å ta denne diskusjonen inn i alle kollegier, over morgenkaffen og inn i formelle fora. Still spørsmålet: Hvor er pasientens stemme i vår utdanning? 

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anders Abelsrud

Sykepleier
1 måned 4 uker siden

Treffer en ikke pasienter i praksis lenger?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse