fbpx Det er på tide å satse på en tverrfaglig allmennhelsetjeneste for fremtidige behov hos befolkningen Hopp til hovedinnhold

Det er på tide å satse på en tverrfaglig allmennhelsetjeneste for fremtidige behov hos befolkningen

Bildet viser portrettbilder av Espen Gade Rolland og Kine Myhre-Nilsen

Stortinget ber på tirsdag regjeringen sikre at kompetanse og erfaring fra primærhelseteamene bidrar til videre utvikling av en tverrfaglig fastlegetjeneste til det beste for pasientene. Vi undrer oss over at forslaget ser ut til å falle.

Før sommeren la ekspertutvalget for allmennlegetjenesten frem sin rapport. Utvalget fastslår at fremtidens allmennhelsetjeneste må være tverrfaglig. 

Spesialsykepleiere blir trukket frem som viktig kompetanse i fremtidens tjeneste, for å sikre tidligere og mer treffsikker helsehjelp, sammen med andre profesjoner. Vi trenger tjenester hvor ulike fagprofesjoner samarbeider til det beste for den det gjelder og for pårørende. 

Vi forventer nå at disse anbefalingene følges opp i kommende nasjonal helse- og samhandlingsplan som legges frem på nyåret.

Komplekse behov

I møte med dagens komplekse og mangfoldige helseutfordringer i kommunene, står vi overfor en unik mulighet til å bedre helsetjenestene i kommunene gjennom en mer integrert bruk av spesialsykepleierkompetanse. 

Utvikling av primærhelsetjenesten er avgjørende for å imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester. Spesielt gjelder dette for mennesker med sammensatte og komplekse lidelser som multisyke eldre og mennesker med psykiske og rusrelaterte lidelser, samt deres pårørende. 

Utfordringene vi vil møte i fremtidens helsetjenester, krever en samordnet innsats hvor både avansert klinisk allmennsykepleiere og spesialsykepleiere innen psykisk helse og rus spiller sentrale roller.

Den tverrfaglige allmennhelsetjenesten er avgjørende for å imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester generelt og for mennesker med sammensatte og komplekse lidelser spesielt. Det er nødvendig å samkjøre tjenestene i primærhelsetjenesten i større grad. Vi trenger en felles allmennhelsetjeneste.

Kompetanse er nøkkelen

Vi mener at nøkkelen til fremtidens allmennhelsetjeneste ligger i utdanning og kompetanseheving av sykepleiere. Den nye mastergraden i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet representerer en viktig satsing. Denne kompetansen er uvurderlig for å utvikle helsetjenester som er både kostnadseffektive og tilpasset samtidens utfordringer. 

Spesialsykepleiere utstyrt med denne kunnskapen blir dermed banebrytere i behandling og omsorg for mennesker i svært sårbare situasjoner i vårt felles samfunn.

Samtidig blir allmennsykepleiere, med en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie, en stadig viktigere kompetanse. De er spesielt verdifulle i arbeidet med eldre og personer med sammensatte helseutfordringer. Kompetansen er kritisk for å forebygge forverring av sykdom og forbedre livskvaliteten til den enkelte. 

En uutnyttet ressurs

For å følge opp forslagene fra Helsepersonellkommisjonen er vi nødt for å utnytte sykepleiekompetansen bedre i primærhelsetjenesten. Våre spesialsykepleiere har kunnskap og kompetanse som er etterspurt i tjenestene og tilbyr god helsehjelp til kommunenes befolkning. 

Spesialsykepleierne innen psykisk helse og rus kan tilby dyptgående kunnskap og spesialisert behandling, mens avanserte kliniske allmennsykepleiere kan bidra med sin bredere kompetanse i å håndtere et mangfold av helseutfordringer. 

Avansert kliniske allmennsykepleiere og spesialsykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet vil være komplementerende sykepleiekompetanse som i stor grad vil bidra til å ivareta mennesker med sammensatt problematikk der de bor. Sammen kan disse to gruppene tilby en mer robust og omfattende helsetjeneste, spesielt for mennesker i sårbare situasjoner og deres pårørende.

Samkjørt innsats for bedre tjenester

En tverrfaglig allmennhelsetjeneste vil ikke bare styrke helsetjenestens evne til å tilby individualisert omsorg, men også fremme en mer helhetlig og sammenhengende behandlingsmodell. 

Pilotprosjekter med primærhelseteam (PHT) har vist at henvisninger til spesialisthelsetjenesten har gått ned ved bruk av spesialsykepleierkompetansen.

Evalueringer viser at over halvparten av de ansatte mente at PHT i stor eller svært stor grad bidrar til en rekke positive effekter, blant annet bedre opplæring og oppfølging av enkeltpasienter, bedre helse og mestring blant enkeltpasienter og økt tilgjengelighet til tjenesten. 

Behov for en tydelig kompetansestyring

Det er på tide å satse helhetlig på en tverrfaglig allmennhelsetjeneste, hvor kompetansen til spesialsykepleiere blir prioritert og brukt riktig. Dette vil være både samfunnsøkonomisk og bærekraftig og vil bidra til en mer effektiv og kvalitetsbevisst helsetjeneste. 

En slik satsing vil bidra til å møte de stadig skiftende behovene i befolkningen til det beste for pasienter, brukere og pårørende. En tydelig kompetansestyring, finansiering og styrking av primærhelsetjenesten er nødvendig for å sikre dette.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse