fbpx Verdensdagen for psykisk helse: Vi må ikke glemme de minste barna Hopp til hovedinnhold

Verdensdagen for psykisk helse: Vi må ikke glemme de minste barna

La oss ikke glemme de minste barna, men sammen sørge for at de og deres foreldre får den hjelpen de trenger, slik at de minste utvikler en god psykisk helse fra start.

Verdensdagen for psykisk helse markeres årlig den 10. oktober for å vie oppmerksomhet mot utfordringer som påvirker den psykiske helsen. I den forbindelse ønsker vi å løfte frem betydningen av tidlig innsats.

Sped- og småbarns psykiske helse er et tema som ofte overses eller undervurderes. Det burde være motsatt. Starten på livet og de første leveårene er av stor betydning for utvikling av en god eller dårlig psykisk helse. Vi må derfor ikke glemme de minste barna.

Hjernen formes fra start

Tidlige erfaringer har stor innvirkning på hvordan hjernen utvikler seg og hvordan vi lærer å håndtere følelser. Individuelle forskjeller starter med gener og disposisjoner, men utvikler seg allerede i fosterlivet i samspill med miljøet det utvikler seg i. Menneskebarn er sårbare og avhengige av sine omsorgspersoner i mye lengre tid enn andre pattedyr, for å overleve. Hjernen vår er allerede fra første stund innstilt på sosialt samspill og for å gjøre sitt for å motta omsorg.

Barnets miljø og omsorgspersonene

Tilknytningssystemet, barnets veksling mellom å søke trygghet på den ene siden og utforske omgivelsene på den andre, kan på mange måter ses på som grunnmuren i utviklingen av barnets psykiske helse.

I samspill med sine omsorgspersoner lærer barnet, gjennom lag på lag med erfaringer, hva det kan forvente av andre mennesker og hvordan det oppfatter seg selv som et menneske. Er jeg en person det er verdt å elske eller ikke?

Hvis omsorgspersoner strever i for stor grad med sin egen psykiske helse eller andre belastninger, kan de små signalene fra barnet forsvinne eller feiltolkes slik at normalutvikling forstyrres. Barnet trenger å bli forstått og møtt godt nok for at grunnmuren skal bli stødig.

Tidlig innsats er av stor betydning

Utfordringer i omsorgsmiljøet og ubehandlede utviklings- og psykiske vansker fra tidlig av har en tendens til å vedvare og utvikle seg til mer alvorlige psykiske lidelser senere i livet. Det er derfor svært viktig at helsepersonell som er i kontakt med kommende foreldre og sped- og småbarns familier, har god kunnskap om hva som kan være risikofaktorer for skjevutvikling.

Oppsummert kan vi si at disse risikofaktorene handler om forhold ved barnet selv, hvordan omsorgspersonene fungerer i sin ivaretakelse av barnet, og/eller forhold i nettverk og samfunnet rundt som påvirker hvordan familien fungerer.

Helsestasjonens store oppgave og utfordring

Helsestasjonen har en unik mulighet til å forebygge og kartlegge eventuelle risikofaktorer for psykisk uhelse hos småbarn. Mange jordmødre møter familien i svangerskapet, og etter fødsel følger helsesøstre opp så å si alle familier fra barnet er nyfødt til skolestart.

Heldigvis er det mange som engasjerer seg for de minste barna på helsestasjonen, men dessverre vet vi at mange har utfordringer med å følge opp småbarns psykiske helse. Helsestasjonstjenesten bruker i liten grad standardiserte kartleggingsverktøy og virksomme metoder for å avdekke risikofaktorer og hjelpe familiene. Aktuelle retningslinjer hjelper heller ikke med hvordan jordmødre og helsesykepleiere kan jobbe på en systematisk og kunnskapsbasert måte for å avdekke eller hjelpe ved utfordringer som påvirker den psykiske helsen.

Det er også store forskjeller på hva slags hjelp og hvor lett tilgjengelig hjelpen er når barnet og familien har behov for oppfølging utover helsestasjonstilbudet.

Vi har et ansvar

Ansvaret for å sikre en bedre oppfølging ligger på mange nivåer. Som fagperson må en gjøre en innsats for å tematisere de aller minste barnas psykiske helse, holde seg oppdatert og bruke virksommere verktøy. Videre må helsedirektoratet sørge for at det finnes retningslinjer som faktisk fungerer og hjelper.

Investering i forebygging av psykisk uhelse og tidlig intervensjon for de minste barna er ikke bare et moralsk godt valg, men også fordelaktig for samfunnet som helhet siden det kan føre til sunnere individer og et bedre fungerende samfunn. Å anerkjenne at små barn også har en psykisk helse hvor tidlig identifikasjon av eventuelle tegn på psykiske helseproblemer er en forutsetning.

Vi kan bidra

RBUP er et kompetansesenter som kan bistå helsestasjonene og andre tjenester i deres arbeid med sped- og småbarns psykiske helse. Vår visjon er å hjelpe til en best mulig start i livet for de minste barna og deres foreldre gjennom å gi blant annet jordmødre og helsesykepleiere økt kunnskap og opplæring i virksomme, forskingsbaserte verktøy.

Ved å gjøre dette øker vi forståelsen og åpenheten rundt psykisk helse, også til de aller minste. Dette bidrar til en positiv utvikling av folkehelsen som er en del av verdensdagens målsetninger.

Så på denne dagen, la oss ikke glemme de minste barna, men sammen sørge for at de og deres foreldre får den hjelpen de trenger, slik at de minste utvikler en god psykisk helse fra start.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse